Polityka etyki publikacyjnej

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Zespół Redakcyjny oraz Rada Naukowa czasopisma Studia Germanica Posnaniensia na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.
W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:


Zasady etyczne dla Autorów

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Studia Germanica Posnaniensia zobowiązują się do:

1. Zagwarantowania Redakcji SGP, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Zagwarantowania Redakcji SGP, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych; Autor ma obowiązek poinformowania Redaktora czasopisma o wykryciu istotnego błędu lub nieścisłości w opublikowanej pracy i współpracować z Redaktorem przy korekcie w oparciu o medium publikacji;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych oraz upewnienia się, że wszyscy współautorzy widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy i wyrazili zgodę na przedłożenie jej do publikacji;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.


Zasady etyczne dla Recenzentów

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma Studia Germanica Posnaniensia zobowiązują się do:

1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. Recenzent nie może wykorzystywać żadnej części danych lub prac zgłoszonych w przedłożonych i jeszcze niepublikowanych pracach bez pisemnej zgody autora.
6. Przestrzegania zasady Double-blind review - Recenzenci i Autorzy pozostają sobie nieznani. Po wstępnym zakwalifikowaniu pracy do druku jest ona sygnowana jedynie tytułem.


Zasady etyczne dla Redaktorów

Członkowie Redakcji czasopisma Studia Germanica Posnaniensia zobowiązują się do:

1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych; teksty naukowe muszą być recenzowane przez co najmniej dwóch zewnętrznych i niezależnych recenzentów. W razie potrzeby Redaktor zwraca się o dodatkowe opinie.
4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych;
7. Podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia skargi etycznej dotyczącej publikowanej pracy, np. opublikowanie korekty, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny w przypadku wyraźnych dowodów na nieetyczne badania.

Zasady etyczne, którymi kieruje się Zespół Redakcyjny czasopisma Studia Germanica Posnaniensia są zgodne z załącznikiem.