O czasopiśmie

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Studia Germanica Posnaniensia wydawane jest na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikowane są w nim artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a także z kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki.

Czasopismo ukazuje się raz w roku w formie drukowanej (nakład 150 egzemplarzy) i tożsamej z nią wersji elektronicznej. Językami publikacji są: język niemiecki, polski i angielski.

Numery czasopisma są archiwizowane przez Bibliotekę Narodową.

Historia czasopisma

Czasopismo ma długą tradycję, zostało bowiem założone w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1971 roku. W ciągu pięćdziesięciu lat (1971-2021) ukazało się 40 numerów. Od 2017 roku zespół redakcyjny funkcjonuje w obecnym składzie. Poprzednimi redaktorami naczelnymi byli: Andrzej Bzdęga, Hubert Orłowski, Jan Papiór, Edyta Połczyńska oraz Czesław Karolak.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp bez okresu karencji oraz bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).

Czasopismo jest indeksowane w nastepujących bazach:

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Index Copernicus
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • POL-index
 • WorldCat(OCLC)
 • EZBElektronische Zeitschriftenbibliothek 
 • A R I A N T ANAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski 

Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

Proces recenzji

Etapy recenzji

 1. Pierwsza lektura artykułu nadesłanego do publikacji w „Studia Germanica Posnaniensia” jest lekturą redakcyjną – pozytywna ocena redakcji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej.
 2. W tym celu redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. W przypadku jednej negatywnej recenzji Rada Naukowa powołuje trzeciego recenzenta. Jego decyzja jest rozstrzygająca. 
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Formularze recenzji:

SGP_formularz_recenzji_PL

SGP_Begutachtungsformular_DE