Proces recenzji

Proces recenzji i kwalifikacji do druku


1. Redakcja czasopisma wstępnie ocenia nadesłane artykuły pod względem formalnym i tematycznym – pozytywna ocena Redakcji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej.
2. W tym celu redaktor tematyczny tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorkę/autora publikacji. Recenzentki/recenzenci nie są zatrudnieni przez jednostkę wydającą czasopismo.
3. Autor/autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach Recenzentka/Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
4. Recenzja jest pisemna, sporządzona na elektronicznym formularzu i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Opinia Recenzentki/Recenzenta o ocenianym artykule informuje o:
a. dopuszczeniu artykułu do publikacji bez poprawek
b. dopuszczeniu do publikacji po niewielkich zmianach (bez konieczności ponownej recenzji)
c. dopuszczeniu do publikacji pod warunkiem wprowadzenia istotnych zmian (konieczność ponownej recenzji). Ponowną recenzję sporządza Recenzentka/Recenzent, która/który postulowała/postulował istotne zmiany.
d. odrzuceniu artykułu
5. W przypadku jednej negatywnej recenzji (zob. 4d./odrzucenie artykułu) Rada Naukowa powołuje trzeciego recenzenta. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy druga z obligatoryjnych recenzji nie kończy się wnioskiem o wprowadzenie istotnych zmian (zob. 4c./ konieczność ponownej recenzji). Decyzja Recenzentki/recenzenta powołanej/powołanego przez Radę Naukową jest rozstrzygająca.
6. Autorki/autorzy nadsyłający swoje artykuły są informowani o wyniku procedury recenzenckiej.
7. Nazwiska recenzentek/recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane, czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentek/Recenzentów współpracujących, jeżeli wyrażą na to zgodę. Lista jest co roku uaktualniana.
8. Redakcja odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy:
a. treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma
b. Autorce/Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu
c. tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka Kodeks etyczny)
d. Autorka/Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez Recenzentki/Recenzentów i Redakcję.
9. Jeśli Recenzentki/Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autorka/Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje go weryfikacji językowej i edytorskiej.

Formularz recenzji


Recenzenci współpracujący z czasopismem:
Joanna Ławnikowska-Koper (Częstochowa)
Katarzyna Grzywka (Uniwersytet Warszawski)
Günther A. Höfler (Graz)
Szilvia Ritz (Seged)