Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

Drogie Czytelniczki,

Drodzy Czytelnicy,

w roku 2020 planujemy wydanie tomu, który chcemy w całości poświęcić pani Profesor Kazimierze Myczko, wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu z okazji jej siedemdziesiątych urodzin.

Pani Profesor podejmowała w swoich licznych pracach wiele różnorodnych zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych. Spoiwem ich, a tym samym cechą charakterystyczną jej dorobku jest przede wszystkim antropologiczne spojrzenie na proces dydaktyczny, w którego centrum jest osoba ucznia, jego podmiotowe właściwości i indywidualna aktywność. Prowadzone przez Panią Profesor rozważania i badania w zakresie aktywizacji, indywidualizacji, autoewaluacji, autonomii, świadomości komunikacyjnej, kognitywnej teorii uczenia się czy kompetencji interkulturowej wzbogacają polską współczesną myśl glottodydaktyczną, a w szczególności tzw. nurt zorientowany na ucznia w glottodydaktyce. Z tego względu proponujemy zebranie naszych perspektyw glottodydaktycznych i językoznawczych w tomie p.t.

„Uczeń jako centralna postać współczesnej dydaktyki języków obcych“.

Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, koleżanki i kolegów oraz wychowanki i wychowanków Pani Profesor do nadsyłania artykułów z dziedziny szeroko rozumianej glottodydaktyki i lingwistyki stosowanej nawiązujących do dorobku lub zainteresowań naukowych Jubilatki. Artykuły prosimy przysyłać do 30 września 2019 r.

Pragniemy również poinformować, że osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Pani Profesor poprzez umieszczenie swego nazwiska na liście Tabuli Gratulatorii dołączonej do tomu, proszone są o informację drogą mailową.

Sebastian Chudak (s.chudak@uam.edu.pl)

Magdalena Pieklarz-Thien (magdalena.pieklarz@uwm.edu.pl)