Fremdsprachenunterricht in Polen heute
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Skoworonek, B. (2013). Fremdsprachenunterricht in Polen heute. Studia Germanica Posnaniensia, (33), 117–124. https://doi.org/10.14746/sgp.2013.33.10

Abstrakt

Fremdsprachenunterricht in Polen heute
https://doi.org/10.14746/sgp.2013.33.10
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Bonacchi S. (2011): Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik, Warszawa: Euroedukacja.

Götze L. (2010): Strukturdebatte des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. Rückblick und Ausblick. In: DaF Heft 4, S. 222-228.

Grucza F. (1988): Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenz und Kulturkompetenz. In: N. Honsza, H.-G. Roloff (Hg.): Daß eine Nation die andere verstehen möge. Eine Festschrift für Marian Szyrocki. Amsterdam, S. 309-331.

Grucza F. (1989): Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm; lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz rozbieżności. In: F. Grucza (Hrsg.): Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne. Warszawa: UW, S. 9-49.

Grucza F. (1993): Zagadnienia ontologii lingwistycznej: O językach ludzkich i ich rzeczywistym istnieniu. In: J. Bartmiński (Hrsg.): Opuscula logopedia in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS, S. 25-47.

Grucza F. (1997): Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: F. Grucza, A. Dakowska (Hrsg.): Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: WUW, S. 7-21.

Grucza F. (2007): Über den Status der Angewandten Linguistik. In: F. Grucza (Hrsg.): Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągniecia. Warszawa: Euroedukacja, S. 349-370.

Grucza F. (2011): Lingwistyka i kulturologia antropocentryczna. Co łączy, co dzieli te dziedziny. [Im Druck].

Nawrocka M. (2011): Czy polszczyzna jest zagrożona? In: Przewodnik Katolicki 20, S. 46-47.

Pfeiffer W. (1992): Eine Sprache für alle oder für jeden eine? Sprachenvielfalt Und „Interkulturalität” als Basis einer europäischen Integration. In: Neuere Sprachen, 91, S. 369-374.

Puppel S. (2007): Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowojęzykowo-komunikacyjnej. In: S. Puppel (Hrsg.): Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: UAM, S. 79-94.

Skowronek B. (1997): Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien. Poznań: UAM.

Wiertlewska J. (2010): W stronę nowego paradygmatu nauczania języka obcego w polskiej szkole w triadzie język ojczysty – język globalny – drugi język obcy. Podejście ekolingwistyczne. [Im Druck].

Zenderowska-Korpus G. (2011): Zur Vermittlung von Routineformeln im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 50, S. 51-65.