Fremdsprachenunterricht in Polen heute

Main Article Content

Barbara Skoworonek

Abstrakt

Fremdsprachenunterricht in Polen heute

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoworonek, B. (2013). Fremdsprachenunterricht in Polen heute. Studia Germanica Posnaniensia, (33), 117-124. https://doi.org/10.14746/sgp.2013.33.10
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

 1. Bonacchi S. (2011): Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik, Warszawa: Euroedukacja.
 2. Götze L. (2010): Strukturdebatte des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. Rückblick und Ausblick. In: DaF Heft 4, S. 222-228.
 3. Grucza F. (1988): Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenz und Kulturkompetenz. In: N. Honsza, H.-G. Roloff (Hg.): Daß eine Nation die andere verstehen möge. Eine Festschrift für Marian Szyrocki. Amsterdam, S. 309-331.
 4. Grucza F. (1989): Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm; lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz rozbieżności. In: F. Grucza (Hrsg.): Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne. Warszawa: UW, S. 9-49.
 5. Grucza F. (1993): Zagadnienia ontologii lingwistycznej: O językach ludzkich i ich rzeczywistym istnieniu. In: J. Bartmiński (Hrsg.): Opuscula logopedia in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS, S. 25-47.
 6. Grucza F. (1997): Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: F. Grucza, A. Dakowska (Hrsg.): Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: WUW, S. 7-21.
 7. Grucza F. (2007): Über den Status der Angewandten Linguistik. In: F. Grucza (Hrsg.): Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągniecia. Warszawa: Euroedukacja, S. 349-370.
 8. Grucza F. (2011): Lingwistyka i kulturologia antropocentryczna. Co łączy, co dzieli te dziedziny. [Im Druck].
 9. Nawrocka M. (2011): Czy polszczyzna jest zagrożona? In: Przewodnik Katolicki 20, S. 46-47.
 10. Pfeiffer W. (1992): Eine Sprache für alle oder für jeden eine? Sprachenvielfalt Und „Interkulturalität” als Basis einer europäischen Integration. In: Neuere Sprachen, 91, S. 369-374.
 11. Puppel S. (2007): Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowojęzykowo-komunikacyjnej. In: S. Puppel (Hrsg.): Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: UAM, S. 79-94.
 12. Skowronek B. (1997): Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien. Poznań: UAM.
 13. Wiertlewska J. (2010): W stronę nowego paradygmatu nauczania języka obcego w polskiej szkole w triadzie język ojczysty – język globalny – drugi język obcy. Podejście ekolingwistyczne. [Im Druck].
 14. Zenderowska-Korpus G. (2011): Zur Vermittlung von Routineformeln im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 50, S. 51-65.