Zur Geschichte der Fachtextlinguistik in Polen

Main Article Content

Sambor Grucza

Abstrakt

Zur Geschichte der Fachtextlinguistik in Polen

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grucza, S. (2008). Zur Geschichte der Fachtextlinguistik in Polen. Studia Germanica Posnaniensia, (31), 11-23. https://doi.org/10.14746/sgp.2008.31.03
Dział
Artykuły naukowe

Bibliografia

 1. Abramowicz, M., J. Bartmiński (Hrsg.) (1989: Tekst ustny texte orale. Struktura i pragmatyka problemy semantyki ustność w literaturze. Wrocław.
 2. Beaugrande, R. de, W. Dressler (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen.
 3. Beneš, E. (1973): Thema-Rhema-Gliederung und Textlinguistik. In: H. Sitta, K. Brinker (Hrsg.), Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik. Festgabe für Hans Glinz. Düsseldorf, 42-62.
 4. Beneš, E. (1967): Die funktionale Satzperspektive. Thema-Rhema-Gliederung im Deutschen. In: Deutsch als Fremdsprache 1, 23-28.
 5. Berdychowska, Z. (1982): Język fachowy w nauczaniu języka niemieckiego na studiach germanistycznych. In: Acta Universitatis Wratislaviensis 649, Germanica Wratislaviensia XLIX, 59-64.
 6. Berdychowska Z. (1987): Übungsgestalltung im fachübergreifenden Fremdsprachenunterricht auf der Grundlage von fachspezifischen Texten. In; Skamandros – Germanistisches Jahrbuch DDR–VR Polen, 152-159.
 7. Berdychowska Z. (1990): Zum Stellenwert der Fachtextanalyse im Fremdsprachenunterricht. In: W. Pfeiffer (Hrsg.), Deutsch als Fachsprache in der Deutschlehrerausbildung und Fortbildung. Poznań, 65-67.
 8. Bilut-Homplewicz, Z. (1998): Zur Dialogtypologie in der Erzählung aus textlinguistischer Sicht. Rzeszów.
 9. Bilut-Homplewicz, Z. (1999): Zum Textstatus des Dialogs. In: Z. Bilut-Homplewicz (Hrsg.), Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen. Rzeszów, 37-46.
 10. Boniecka, B. (1995): Pragmatyczne aspekty wypowiedzi dziecięcych. Lublin.
 11. Boniecka, B. (1996), Intertekstualny charakter wypowiedzi dziecięcych. In: T. Dobrzyńska (Hrsg.), Tekst i jego odmiany. Warszawa, 87-110.
 12. Boniecka, B. (1999): Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka. Lublin.
 13. Burzyńska A. B., Libura A. (1998): Analiza nieokreślonych implikatur konwersacyjnych na przykładzie tekstów wywiadów prasowych. In: J. Bartmiński, B. Boniecka (Hrsg.), Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin, 71-84.
 14. Czachur, W. (2007): Textmuster im Wandel. Ein Beitrag zur textlinguistischen Erforschung der Vereinssatzungen im 19. Jahrhundert. Wrocław, Dresden
 15. Czyżewska-Parys, M. (2001): Języki fachowe a puryzm w języku niemieckim na przełomie XIX i XX wieku. In: A. Kątny (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 7-16.
 16. Dakowska, M. (1990): Psycholingwistyczne aspekty procesu rozumienia języka pisanego a techniki pracy z tekstem fachowym. In: Przegląd Glottodydaktyczny 11, 45-53.
 17. Daneš, F. (1968): Typy tematických poslopnosti v textu (na materiale českého tesxtu odborného). In: Slovo a Slovestnost 29, 125-141.
 18. Daneš, F. (1970): Zur linguistischen Analyse der Textstruktur. In: Folia Linguistica 4, 72-78.
 19. Dobrzyńska, T. (Hrsg.) (1986): Teoria tekstu. Wrocław.
 20. Dobrzyńska, T. (Hrsg.) (1990): Tekst w kontekście. Wrocław.
 21. Dobrzyńska, T. (Hrsg.) (1992): Typy tekstów. Zbiór studiów. Warszawa.
 22. Dobrzyńska, T., E. Janus (Hrsg.) (1983): Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Wrocław.
 23. Ehlich, K. (1984): Zum Textbegriff. In: A. Rothkegel, B. Sandig (Hrsg.), Text Textsorten Semantik. Linguistische Modelle und maschinelle Verfahren. Hamburg, 9-25.
 24. Frączek, A. J. (2001): Język fachowy w dwujęzycznych słownikach ogólnych. Na podstawie dawnych i współczesnych słowników niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. In: A. Kątny (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 39-56.
 25. Gajda, (1982): Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Wrocław.
 26. Gajda, (1988): Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. In: J. Brzeziński (Hrsg.), Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. Zielona Góra, 23-34.
 27. Gajda, (1990a): Wprowadzenie do teorii terminu. Opole.
 28. Gajda, (1990b): Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon. Opole.
 29. Gajda, (1993): Gatunkowe wzorce wypowiedzi. In: J. Bartmiński (Hrsg.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski. Wrocław, 245-258.
 30. Gajda, (1999): Język nauk humanistycznych. In: W. Pisarek (Hrsg.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków, 12-32.
 31. Górnicz, M. (2003): Terminologizacja tekstów specjalistycznych. In: B. Z. Kielar, Grucza (Hrsg.), Języki Specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa, 106-117.
 32. Grabarczyk, Z. (1989): Preparacja materiałów glottodydaktycznych w zakresie tekstów specjalistycznych. In: Przegląd Glottodydaktyczny 10, 83-99.
 33. Grabarczyk, Z. (1989): Preparacja materiałów glottodydaktycznych w zakresie tekstów specjalistycznych. In: Przegląd Glottodydaktyczny 10, 83-99.
 34. Grucza, F. (1991): Terminologia - jej przedmiot, status i znaczenie. In: F. Grucza (Hrsg.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław, 11-43.
 35. Grucza, F. (1994): O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich. In: F. Grucza, Z. Kozłowska (Hrsg.), Języki specjalistyczne. Warszawa, 7-27.
 36. Grucza, F. (Hrsg.) (1976): Glottodydaktyka a lingwistyka. Warszawa.
 37. Grucza, F. (Hrsg.) (1981a): Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa.
 38. Grucza, F. (Hrsg.) (1981b): Bilingwizm a glottodydaktyka. Warszawa.
 39. Grucza, F. (Hrsg.) (1986): Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa
 40. Grucza, F. (Hrsg.) (1992): Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne. Warszawa.
 41. Grucza, F. (Hrsg.) 1985: Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. Warszawa
 42. Grucza, F., K. Chomicz-Jung (Hrsg.) (1996): Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa wiele języków. Warszawa.
 43. Grucza, F., M. Dakowska (Hrsg.) (1997): Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa.
 44. Grucza, F., Z. Kozłowska (Hrsg.) (1994): Języki specjalistyczne. Warszawa.
 45. Grucza, S. (2004): Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 46. Grucza, S. (2006a): Zu den Forschungsgegenständen und den Forschungszielen der Fachtextlinguistik. In: F. Grucza, H.-J. Schwenk (Hrsg.), Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 12. 14. Mai 2006, Toruń. Warszawa, 101-122.
 47. Grucza, S. (2006b): Instrumentalisierung von (Fach)Texten in der Ausbildung von (Fach)Übersetzern und (Fach)Dolmetschern - Grundannahmen, [w:] Orbis Lingvarum. Beihefte 2006 (im Druck).
 48. Grucza, S. (2007a): „Text“ und Text. Zu ihrer Stratifikation. In: K. Grzywka, J. Godlewicz-Adamiec, M. Grabowskiej, M. Kosackiej, R. Małecki (Hrsg.), Kultura Literatura Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin / Kultur Literatur Sprache. Festschrift für Herrn Profesor Lech Kolago zum 65. Geburtstag. Warszawa, 904-918.
 49. Grucza, S. (2007b): Lingwistyka tekstu a Analiza dialogu - w sprawie nieporozumień wokół ich przedmiotowej dyferencjacji. In: Przegląd Glottodydaktyczny 24 [im Druck].
 50. Grucza, S. (2007c): Glottodydaktyka specjalistyczna. Cz. I: Założenia lingwistyczne dydaktyki języków specjalistycznych, [w:] Przegląd Glottodydaktyczny 23 (2007), 7-20.
 51. Grucza, S. (2007d): Zwischen Fachtext und Nicht-Fachtext: Grenzbereiche. In: F. Grucza, M. Olpińska, H.-J. Schwenk (Hrsg.), Germanistische Perspektiven der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, Opole 11-13 Mai 2007. Warszawa (im Druck).
 52. Grucza, S. (2007e): O konieczności tworzenia korpusów tekstów specjalistycznych. In: S. Grucza (Hrsg.), W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jerzemu Lukszynowi w 70. rocznicę urodzin. Warszawa, 103-122.
 53. Grucza, S. (2008): Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 54. Heinemann W., Z. Bilut-Homplewicz (2005) Anmerkungen zur germanistischen Textlinguistik in Polen. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2005. Bonn, 237-257.
 55. Kałwak, M. (2001): Die Rolle der Überschriften im Text am Beispiel deutscher und polnischer Wochenzeitungen. In: Orbis Linguarum, vol. 18, 185-192.
 56. Kaniuka, W. (2001): Specyfika języka biznesu w aspekcie gramatyki konfrontatywnej. In: Przegląd Glottodydaktyczny 17, 39-44.
 57. Kątny, A. (Hrsg.) (2001): Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko.
 58. Kawczyńska, U. (2001): Praktyczne aspekty zajęć translatorskich ze studentami germanistyki - specjalizacja: język gospodarczy. In: Kątny A. (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 151-162.
 59. Kielar, B. Z. (1977): Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa.
 60. Kielar, B. Z. (1981): Nauczanie tłumaczenia w zakresie subjęzyka specjalistycznego. In: F. Grucza (Hrsg.), Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa, 111-125.
 61. Kielar, B. Z. (1988): Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław.
 62. Kielar, B. Z. (1991): Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych. In: F. Grucza (Hrsg.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław, 133-140.
 63. Kielar B. Z. (1993): Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i ekwiwalentnym tekstem przekładu. In: F. Grucza (Hrsg.), Przyczynki do teorii kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy. Warszawa, 139-150.
 64. Kielar, B. Z. (1996): Translating statutory texts: in search of meaning and relevance. In: M. Thelen, B. Lewandowska-Tomaszczyk (Hrsg.), Translation and Meaning, Part 4. Maastricht, 393-398.
 65. Kielar, B. Z. (1999): Aspects of Legal Language and Legal Translation. In: J. Tomaszczyk (Hrsg.), Aspects of Legal Language and Legal Translation. Łódź, 183-190.
 66. Kielar, B. Z. (2000): O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. In: B. Z. Kielar, T. P. Krzeszowski, J. Lukszyn, T. Namowicz (Hrsg.), Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa, 235-246.
 67. Kielar B. Z. (2003a): TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych). In: B. Z. Kielar, Grucza (Hrsg.), Języki Specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa, 121-133.
 68. Kielar, B. Z. (2003b): Zarys translatoryki. Warszawa.
 69. Kielar, B. Z. (1994): Kształtowanie się translatoryki w latach 1972-1992. In: B. Z. Kielar, L. Bartoszewicz, J. Lewandowski (Hrsg.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa, 45-60.
 70. Kielar, B. Z., Grucza (Hrsg.) (2003): Języki Specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa.
 71. Kielar, B. Z., L. Bartoszewicz, J. Lewandowski (Hrsg.) (1994): Polska szkoła lingwistyki stosowanej. (Materiały XVIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Warszawa (18-19 grudnia 1992r.). Warszawa.
 72. Kozłowska, Z. (1982): Translatoryczne aspekty konstrukcji biernych w tekstach naukowych (na materiale rosyjskim). Rozprawa doktorska, maszynopis. Promotor, prof. dr hab. F. Grucza, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
 73. Lewandowski J. (Hrsg.) (2004): Języki specjalistyczne 4. Leksykografia terminologiczna teoria i praktyka. Warszawa.
 74. Lewandowski, J. (1994): Scjentystyczny model badań naukowych prowadzonych przez ILS w latach 1972-1992. In: B. Z. Kielar, L. Bartoszewicz, J. Lewandowski (Hrsg.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa, 35-44.
 75. Lewandowski, J. (Hrsg.) (2002): Języki specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki. Warszawa.
 76. Lewandowski, J., M. Kornacka, (Hrsg.) (2005): Języki Specjalistyczne 5: Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach. Warszawa.
 77. Lewandowski, J., M. Kornacka, W. Woźniakowski (Hrsg.) (2006): Języki Specjalistyczne 6: Teksty specjalistyczne w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach. Warszawa.
 78. Mathesius V. (1929): Zur Satzperspektive im modernen Englischen. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 155, 202-210.
 79. Mayenowa, M. R. (Hrsg.) (1971): O spójności tekstu. Wrocław.
 80. Mayenowa, M. R. (Hrsg.) (1973): Semiotyka i struktura tekstu. Wrocław.
 81. Mayenowa, M. R. (Hrsg.) (1974): Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław.
 82. Mayenowa, M. R. (Hrsg.) (1976): Semantyka tekstu i języka. Wrocław.
 83. Mayenowa, M. R. (Hrsg.) (1978): Tekst język poetyka. Wrocław.
 84. Mazur, J. (1986): Organizacja tekstu potocznego. Na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego. Lublin.
 85. Mazur, J. (1989): Semantische und kommunikative Organisation der gesprochenen Mitteilung. In: Abramowicz M., Bartmiński J. (Hrsg.), Tekst ustny Texte orale. Struktura i pragmatyka. Problemy Systematyki. Wrocław, 47-76.
 86. Miczka, E. (1996a): Rola kategorii ponadzdaniowych w procesie rekonstrukcji tekstu. In: T. Dobrzyńska (Hrsg.), Tekst i jego odmiany. Warszawa, 41-52.
 87. Miczka, E. (1996b): Sytuacja tekst rozumienie tekstu. In: Stylistyka V, 113-127.
 88. Milewski, T. (1965): Językoznawstwo. Warszawa.
 89. Motsch W. (1979): Einstellungskonfigurationen und sprachliche Äußerungen. Aspekte des Zusammenhangs zwischen Grammatik und Kommunikation. In; Untersuchungen zum Verhältnis von Grammatik und Kommunikation. Berlin, 19-47.
 90. Motsch, W. (1979): Einstellungskonfigurationen und sprachliche Äußerungen. Aspekte des Zusammenhangs zwischen Grammatik und Kommunikation. In: Untersuchungen zum Verhältnis von Grammatik und Kommunikation. Berlin, 19-47.
 91. Murzyńska, A. B., A. Libura (1998): Analiza nieokreślonych implikatur konwersacyjnych na przykładzie tekstów wywiadów prasowych. In: J. Bartmiński, B. Boniecka (Hrsg.), Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin, 71-84.
 92. Pisarkowa, K. (1968): Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych. Wrocław. Warszawa, Kraków.
 93. Pisarkowa, K. (1971): Uwagi o dystrybucji i zakresie funkcji polskiego zaimka odmiennego. In: Mayenowa R. M. (Hrsg.), O spójności tekstu. Wrocław, 123-139.
 94. Pisarkowa, K. (1974): O spójności tekstu mówionego. In: M. R. Mayenowa (Hrsg.), Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław, 41-71.
 95. Pisarkowa, K. (1975): Składnia rozmowy telefonicznej. Wrocław.
 96. Pisarkowa, K. (1976): O zależności pomiędzy typem tekstu a jego strukturą składniową. In: Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. (Materiały z Konferencji naukowej w Sosnowcu w dn. 20-21 VI 1974). Katowice, 73-84.
 97. Pisarkowa, K. (1977a): Odchylenie a kreatywność. In: Polonica III, 141-179.
 98. Pisarkowa, K. (1977b): Zur Rolle der Personalpronomina. In: T. A. van Dijk, J. S. Petöfi (Hrsg.), Grammars and Decriptions. Berlin, New York, 395-401.
 99. Pisarkowa, K. (1978a): Odchylenie twórcze w języku potocznym. In: M. R. Mayenowa (Hrsg.), Teskt. Język. Poetyka. Zbiór studiów. Wrocław, 163-172.
 100. Pisarkowa, K. (1978b): Zdanie mówione a rola kontekstu. In: T. Skubalanka (Hrsg.), Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Wrocław, 124-139.
 101. Sandig B. (2000): Text als prototypisches Konzept. In: M. Mangasser-Wahl (Hrsg.), Prototypentheorie in der Linguistik. Tübingen, 93-112.
 102. Sandig B. (2006): Textstilistik des Deutschen. Berlin.
 103. Sandig, B. (2000): Text als prototypisches Konzept. In: M. Mangasser-Wahl (Hrsg.), Prototypentheorie in der Linguistik. Tübingen, 93-112.
 104. Sandig, B. (2006): Textstilistik des Deutschen. Berlin, New York.
 105. Schatte, Cz. (2001): Język reklamy a języki fachowe. In: A. Kątny (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 71-79.
 106. Scherner, M. (1994): Textverstehen als „Spurenlesen“ - Zur texttheoretischen Tragweite dieser Metapher. In: P. Canisius, C.-P. Herbermann, G. Tschauder (Hrsg.), Text und Grammatik. Festschrift für R. Harweg zum 60. Geburtstag. Bochum, 317-340.
 107. Scherner, M. (1994): Textverstehen als „Spurenlesen“ Zur texttheoretischen Tragweite dieser Metapher. In: P. Canisius, C.-P. Herbermann, G. Tschauder (Hrsg.), Text und Grammatik. Festschrift für R. Harweg zum 60. Geburtstag. Bochum, 317-340.
 108. Skowronek, B. (1982): Fachsprache in der Hochschule am Beispiel der Polonistikstudenten. In: W. Pfeifer (Hrsg.), Deutsch als Fachsprache. Poznań, 117-125.
 109. Skowronek, B. (1986): Zur Beschreibung der Fachsprachen für den Gesteuerten Fremdsprachenunterricht. In: Glottodidactica XVIII, 49-57.
 110. Skowronek, B. (2001): O Nauczaniu języków specjalistycznych. In: A. Kątny (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 115-121.
 111. Skubalanka, T. (1989): Kategorialne ukształtowanie tekstów potocznych. In: M. Abramowicz, J. Bartmiński (Hrsg.), Tekst ustny Texte orale. Struktura i pragmatyka. Problemy Systematyki. Wrocław, 17-37.
 112. Szubert, R. (2001): Deutsch–polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache. Wrocław.
 113. Tarantowicz, A. (1993): Kurze Texte und ihre Verwendung im Fremdsprachenunterricht. In: Kwartalnik Neofilologiczny, XL, 3/1993, 195-199.
 114. Tomiczek, E. (1977): Rewolucja naukowo-techniczna a procesy językowe na przykładzie słownictwa współczesnego języka niemieckiego. In: Germanica Wratislaviensia XXIV, 79-95.
 115. Vater, H. (1990): Einführung in die Textlinguistik. Köln.
 116. Warchala, J. (1991): Dialog potoczny a tekst. Katowice.
 117. Waszakowa, K. (1998): Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych. In: J. Bartmiński, B. Boniecka (Hrsg.), Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin, 21-33.
 118. Wawrzyniak, Z. (1975): Konfrontative Textlinguistik und Fremdsprachenunterricht. In: Sprachwissenschaft und Fremdsprachenunterricht, 139-147.
 119. Wawrzyniak, Z. (1978): Einige Bemerkungen zur kommunikativen Textkompetenz in der Fremdsprache. In: Deutsch als Fremdsprache 5/1978, 284-286.
 120. Wawrzyniak, Z. (1980): Einführung in die Textwissenschaft. Probleme der Textbildung im Deutschen. Warszawa.
 121. Wawrzyniak, Z. (1986): Rozumienie i zrozumienie tekstu. In: F. Grucza (Hrsg.), Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa, 131-137.
 122. Wawrzyniak, Z. (2002): Tytuł a tekst. In: M. Krauz, K. Ożoga (Hrsg.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Rzeszów, 85-88.
 123. Wawrzyniak, Z. (2003): Zum Begriff der Textpraxis. In: M. Cieszkowski, M. Szczepaniak (Hrsg.), Texte im Wandel. Beiträge zur modernen Textwissenschaft. Frankfurt/M., 15-24.
 124. Weigt, Z. (2000): Pragmatyczno-językowe aspekty powszechnej informacji medycznej na przykładzie polskich i niemieckich ulotek do lekarstw. In: K. Madelewski (Hrsg.), Regulacyjna funkcja tekstu. Łódź, 425-433.
 125. Weigt, Z. (2001a): Języki fachowe w pragmatyce zajęć tłumaczeniowych. In: A. Kątny (Hrsg.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko, 129-138.
 126. Weigt, Z. (2001b), Język polityki i prawa w dydaktyce tłumaczeniowej. In: A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (Hrsg.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład dydaktyka. Warszawa, 183-190.
 127. Wiśniewski, H., M. Karwatowska (1998): O typowości tekstów uczniowskich. In: J. Bartmiński, B. Boniecka (Hrsg.), Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin, 256-266.
 128. Woźniakowski, W. (1994b): Badania w zakresie lingwistyki czystej prowadzone w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego próba charakterystyki przez odniesienie do badań światowych. In: B. Z. Kielar, L. Bartoszewicz, J. Lewandowski (Hrsg.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej. Warszawa, 81-100.
 129. Wróblewski, B. (1948): Język prawny i prawniczy. Kraków.
 130. Zmarzer, W. (2003): Typologia tekstów specjalistycznych. In: B. Z. Kielar, Grucza (Hrsg.), Języki Specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa, 24-34.
 131. Żydek-Bednarczuk, U. (1993): Ein Textinterpretationsmodell und eine Alltagsgesprächsanalyse. In: J. Darski, Z. Vetulani (Hrsg.), Spra¬che Kommunikation In-formatik. Tübingen, 757-762.
 132. Żydek-Bednarczuk, U. (1995): Text und Kontext in der gesprochenen Sprache (am Beispiel des Alltagsgesprächs). In: Linguistica Silesiana 16, 93-104.
 133. Żydek-Bednarczuk, U. (1999): Pragmatyka funkcjonalna w aspekcie lingwistyki tekstu (na przykładzie analizy tekstu w instytucji). In: Z. Bilut-Homplewicz (Hrsg.), Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen. Rzeszów, 261-273.