Sztuka wojenna słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty.
PDF

Słowa kluczowe

Słowianie (Slavs)
Bałkany (Balkans)
Bizancjum (Byzantium)
wojskowość (warfare)
Teofilakt Symokatta (Theophylaktos Simokates)
VI wiek (VI century)

Jak cytować

Różycki, Łukasz. (2016). Sztuka wojenna słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 53–76. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.3

Abstrakt

The purpose of the piece Sztuka wojenna Słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty [The military craft of Slavs as presented in the work of Theophylat Simocatta] was to demonstrate the military history of Slavs in the context of the work of Theophylact Simocatta, a leading source of information about the Balkans at the end of the 6th century. All the fragments including any information about Slavs’ military operations were analyzed and then verified against other contemporary sources, mainly the military treatise Strategikon. The results were anything but dubious; Theophylact’s account of Slavs was corroborated not only in the works of other historians (Procopius and John of Ephesus), but also in a military treatise, most likely written by an experienced commander (Strategikon). The work of Theophylact presents Slavic war craft as a simple, tribal affair. The barbarians made use of all the available stratagems in order to gain advantage over Romans whose military experience and material culture surpassed that of Slavs. Accounts of ambushes, night raids, swift attacks and rapid retreats (especially mentions of how the Slavs adapted to fighting in the woods) appear in all reliable sources. Another frequently mentioned fact is Slavs’ skill in crossing rivers in which they excelled. A comparative analysis of the sources confirms that all ancient authors regarded Slavs highly skilled in this respect. Another conclusion was that Slavs acted differently in Roman territories (where in the event of an attack, they would typically retreat) than in their own lands which they were prepared to defend at any cost. A verification of the reliability of Theophylact Simocatta’s account of the Slavic military craft gives grounds for attempting a more detailed assessment of their activities in the final two decades of the 6th century, and as such adds to our knowledge about barbarian tribes penetrating the Balkans.
https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.3
PDF

Bibliografia

Das Strategikon des Maurikios, ed. G. T. Dennis, tł. E. Gamillscheg, Wien 1981.

Ioannes Ephesius, Johannis Ephesini historiae ecclesiasticae pars tertia, ed. E. W. Brooks, Löwen 1952.

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum Lateinisch und deutsch, ed. von Wolfgang F. Schwarz, Darmstadt 2009.

Procopii Caesariensis opera omnia. 1, De bellis libri I-IV, recognovit J. Haury, Lipsiae 1905, addenda et corrigenda adiecit G. Wirth, Lipsiae 1962.

Theophylacti Simocattae Historiae, ed. C. de Boor – P. Wirth, Stutgardiae 1972.

Opracowania

Аркадьевич И.С. 1983, Оборона Византии и география «варварских» вторжений через Дунай в первой половине VI в., „Византийский Временник” 44, s. 27-47.

Aussaresses F. 1906, L’auteur de Stratégicon, Revue des études anciennes 8, s. 23-40.

Baldwin B. 1977, Theophylact’s Knowledge of Latin, „Byzantion” 47, s. 357-360.

Barford P.M. 2001, The Early Slavs, London, Cornell University Press.

Bulić D. 2013, The Fortifications of the Late Antiquity and Early Byzantine Period, w: S. Rudić red., The World of Slavs, Studies on the East, West and South Slavs: Vivitas, Oppidas, Villas and Archaeological Evidence (7th to 11th Centuries AD), Belgrade, Istorijski institute, s. 137-235.

Burns T.S. 2003, Rome and the Barbarians 100 B.C.-A.D. 400, Baltimore London, The Johns Hopkins University Press.

Cameron A. 1985, Procopius and the sixth century, Berkley i Los Angeles, University of California Press.

Curta F. 2015, Four questions for those who still believe in prehistoric Slavs and other fairy Tales, „Starohrvatska prosvjeta” 42, s. 286-303.

Curta F. 2008, Some remarks on bow fibulae of Werner’s class I C, „Slavia Antiqua” 49, s. 45-98.

Curta F. 2001, The Making of the Slavs History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700. Cambridge, Cambridge University Press.

Darden B.J. 2004, Who Were the Sclaveni and Where Did They Come From?, „Byzantinische Forschungen” 28, s. 133-159.

Dvornik F. 1949, The Making of Central and Eastern Europe, London, Academic International Press.

Elton H. 2004, Rome’s Gothic Wars: from the third century to Alaric, Cambridge, Cambridge University Press.

Elton H. 2004, Warfare in Roman Europe, AD 350-425, Oxford, Clarendon Press.

Ferris I.M. 2000, Enemies of Rome: Barbarians through Roman Eyes, Stroud, Sutton.

Grotowski P. 2005, Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych, Acta Militaria Mediaevalia. Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, 1, s. 9-27.

Havlíková L. 1991, Slavic Ships in the 5th – 12th Centuries Byzantine Historiography, „Byzantinoslavica” 52, s. 89-104.

Jireček K. 1911, Geschichte der Serben, t. 1, Gotha, Friedrich Andreas Perthes.

Kardaras G. 2009, Όψεις συμβίωσης, συνεργασίας και επιδράσεων μεταξύ Αβάρων και Σλάβων, 6ος-9ος αι, „Βyzantiaka”, 28, s. 131-149.

Kardaras G. 2005, The Episode of Bousas (586/7) and the Use of Siege Engines by the Avars, „Byzantinoslavica”, 68, s. 53-67.

Kazanski M. 2009, La cavalerie Slave a l’epoque de Justinien, „Archaeologica Baltica” 11, s. 229-237.

Kazanski M. 2007, The arment, horsmen’s accoutrements and riding gear of Long Barrow Culture (fifth to seventh centuries), „Archeologica Baltica”, t. 8, s. 238-252.

Kazanski M. 1999, L’armement slave du haut Moyen- Age (Ve-VIIe siėcles). A propos des chefs militaires et des guerriers professionnels chez les anciens Slaves, „Prehled vyzkumu” 39, s. 197-236.

Kuz’mina E.E. 2007, The Origings of Indo-Iranian, Leiden, Brill.

Labuda G. 1954, La Chronologie des guerres de Byzance contre les Avares et les Slaves à la fin du VIe siècle, „Byzantinoslavica”, 11, s. 167-173.

Moździoch S. 1997, Problemy badań nad początkami miast i wsi wsią wczesnośredniowieczną w Polce, „Slavia Antiqua”, 38, s. 39-63.

Nieminen E. 1958, Über ein vermutliches urslawisches Lehnwort im Ostseefinnischen, „Die Welt der Slawen” 3, s. 101-123.

Olajos T. 1988, Les sources de Théophylade Simocatta historien, Leiden, Brill.

Pohl W. 1988, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Verlag C.H. Beck.

Popović V. 1988, Albanija u kasnoj antici, Iliri i Albanci, Beogrd, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti.

Prostko-Prostyński J. 2015, Chrześcijaństwo u Germanów na ziemiach Imperium Romanum, w: J. Dobosz i J. Strzelczyk, red., Chrystianizacja Europy Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pryor J. i Jeffreys E. 2006, The Age of the Δρομον The Byzantine Navy ca 500-1204, Leiden, Brill.

Rance P. 2004, The Fulcum, the Late Roman and Byzantine Testudo: the Germanization of Roman Infantry Tactics?, „Greek, Roman, and Byzantine Studies” 44, s. 265-326.

Różycki Ł. 2015, Fear – elements of Slavic „Psychological Warfare”, „Journal of Ancient History and Archeology” 2.1, s. 23-29.

Różycki Ł. 2011, Próby reformy finansów armii rzymskiej w czasach Maurycjusza (582-602), w: M. Franz, red., Ekonomia a wojna studia i szkice, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Salamon M. 2008, Novae in the Age of the Slav Invasions, w: P. Dyczek, T. Derda i J. Kolendo, red., Novae Legionary Fortress and Late Antique Town, Warsaw, Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe.

Shevelov G.Y. 1964, A Prehistory of Slavic, Heidelberg, Columbia University Press.

Šimek E. 1948, Dúdlebi, Volyňané, Lučané, Čeští Chorvaté a Čechové, „Slavia Antiqua” 1, s. 349-366.

Syvanne I. 2004, The Age of Hippotoxotai Art of War in Roman Military Revival and Disaster (491-636), Tampere, Tampere University Press.

Torbatov S. 1997, Quaestura Exercitus: Moesia Secunda and Scythia uder Justinian, „Archaeologia Bulgarica” 3, s. 81-82.

Turlej S. 2007, Upadek granicy cesarstwa na Dunaju, w: S. Turlej, red., Barbarzyńcy u bram Imperium, Kraków, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”.

Tyszkiewicz L.A. 2009, Słowianie i Awarowie organizacja plemienna Słowian, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tyszkiewicz L.A. 2007, Barbarzyńcy w Europie studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Vasmer M. 1941, Die Slaven in Griechenland. Berlin: Zentralantiquariat d. DDR.

Whitby M. 1988, The Emperor Maurice and his Historian Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare, Oxford, Clarendon Press.

Wiita J. 1977, The Ethnika in Byzantine Military Treatises. Niepublikowany doktorat.

Wołoszyn M. 2014, Teofilakt i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego – najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem?, Kraków, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Woolf G. 2011, Tales of the Barbarians: Ethnography and Empire in the Roman West, Oxford, John Wiley & Sons.

Zástĕrová B. 1971, Les Avares et les Slaves dans la Tactique de Maurice, Praha, Academia.

Żivković T. 2013, The Urban Landscape of Early Medieval Slavic Principalities in the Territories of the Former Praefectura Illiricum and in the Province of Dalmatia (ca. 610- 950), w: S. Rudić, red., The World of Slavs, Studies on the East, West and South Slavs: Vivitas, Oppidas, Villas and Archaeological Evidence (7th to 11th Centuries AD), Belgrade, Istorijski instytut, s. 15-37.

Ιωαννίδου-Γρηγορίου Μ. 1999, Τα “μονόξυλα” οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι στο κίνημα του Αρτεμίου- Αναστασίου Β’ (719), Βυζαντιακά, 19, s. 169-179.

Μαλιγκούδης Θ. 1991, Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονικη, Βάνιας.