Czy „Ifing” to „Ilfing”? Rzeka graniczna w kontekście tożsamości kulturowej mieszkańców Truso

Main Article Content

Jakub Jagodziński

Abstrakt

The trading centre in Janów Pomorski is a well-researched and documented settlement. However, no research has been conducted into the toponymy in the context of the cultural identity of Truso settlers. This article is an original reflection on the possible relations between Ilfing, a river known from Wulfstan’s account, and Ifing mentioned in the Poetic Edda. Professor L. Słupecki’s remark on the undeniable similarity of the two names of the rivers inspired a stimulated discussion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagodziński, J. (2016). Czy „Ifing” to „Ilfing”? Rzeka graniczna w kontekście tożsamości kulturowej mieszkańców Truso. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 97-108. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brather S., Jagodziński M.F. 2012, Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von Janów (Truso). Geophysikalische, archäopedologische und archäologische Untersuchungen 2004-2008 / Nadmorska osada handlowa z okresu Wikingów z Janowa (Truso). Badania geofizyczne, archeo-pedologiczne i archeologiczne w latach 2004-2008, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters“, Beiheft 24, Bonn.
 2. Chudziak W. 1997, Wczesnośredniowieczny szlak komunikacyjny z Kujaw do Prus – studium archeologiczne, w: „Adalbertus”, t. 2, red. W. Chudziak, red. serii P. Urbańczyk, Toruń, s. 9-31.
 3. Ehrlich B. 1937, Der preuβisch-wikingische Handelsplatz Truso. Ein Forschungsbericht, „Elbinger Jahrbuch”, z. 14, cz. 1, Elbing, s. 1-17.
 4. Filipowiak W., 1992, Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku komunikacyjnego i handlowego, w: „Rzeki: Kultura, Cywilizacja, Historia”, t. 1, red. J. Kułtuniak, s. 65-81.
 5. Gaziński R. 1997, Z dziejów kształtowania się regulacji prawnych wokół europejskich rzek (od wczesnego średniowiecza do końca XVIII wieku), w: „Rzeki: Kultura, Cywilizacja, Historia”, t. 6, red. J. Kułtuniak, s. 63-84.
 6. Haftka M. 1975, Elbląg we wczesnym średniowieczu problem lokalizacji Truso, „Pomerania Antiqua”, t. 6, s. 193-280.
 7. Jagodziński J. 2013, Wczesnośredniowieczna osada w Janowie Pomorskim jako przykład miejsca centralnego typu Seehandelsplatz w basenie Morza Bałtyckiego, praca licencjacka na kierunku archeologia napisana pod opieką prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka, UMK.
 8. Jagodziński M.F. 1997, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Katalog stanowisk, „Adalbertus”, t. 3, red. serii P. Urbańczyk, Warszawa.
 9. Jagodziński M.F. 1998, Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, „Adalbertus”, t. 1, red. P. Urbańczyk, Warszawa, s. 159-197.
 10. Jagodziński M.F. 2009, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, „Pruthenia”, t. 4, s. 117-192.
 11. Jagodziński M.F. 2010, Truso między Weonodlandem a Witlandem / between Weonodland and Witland, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu.
 12. Kasprzycka M. 1998,Mierzeja Wiślana – powstanie, rozwój, cieśniny, w: „Adalbertus”, t. 1, red. serii P. Urbańczyk, Warszawa, s. 35-47.
 13. Kasprzycka M. 1999, Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery, „Adalbertus”, t. 5, red. serii P. Urbańczyk, Warszawa.
 14. Kolberg A. 1878, Wulfstan Seekurs für die Fahrten von Schleswig nach Truso an der Warmischen Künste von Preussen im 9 Jahrhundert, „Zeitschrift f.d. Geschichte Und Altertumskunde Ermlands”, Bd. VI, s. 1-75.
 15. Kondracki J. 1981, Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.
 16. Labuda G. 1961, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów słowiańszczyzny, Warszawa.
 17. Leciejewicz L. 2002, Człowiek i środowisko nad Odrą w czasach pra- i wczesnodziejowych. Polskoniemiecki projekt badawczy, w: „Rzeki: Kultura, Cywilizacja, Historia”, t. 11, red. J. Kułtuniak, s. 237-254.
 18. Lund N. (edit.) 1984, Two voyagers at the court of King Alfred. The ventures of Ohthere and Wulfstan together with the Description of Northern Europe from the Old English Orosius, York.
 19. Mangelsdorf G. 2004, Kernräume und Peripherien der Besiedlung der Wikinger im Ostseegebiet, w: Siedlungsforschung, Archäologie, Geschichte, Geographie, band 22, s. 47-58.
 20. Mielczarski S. 1963, Truso, „Rocznik Elbląski“, t. 2, s. 3-36.
 21. Neugebauer W. 1944, Das wikingische Gräberfeld von Elbing-Neustädterfeld und die Lage Trusos, Bericht über die Kieler Tagung 1939. Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“, Neumünster, s. 154-161.
 22. Neumann F. 1854, Über die Lage von Wulfstans Truso, Wislemund und Witland – Die Namen Nehrung, Nogat, Weichsel, „Neue Provinzial – Blätter”, H. 6, s. 290-326, 385-398, 411-416.
 23. Posern-Zieliński A. 2000, Rzeka jako element tożsamości kulturowej, w: „Rzeki: Kultura, Cywilizacja, Historia”, t. 9, red. J. Kułtuniak, s. 15-40.
 24. Powierski J. 1971, Recenzja pracy Leona Roppla, Gdzie leżało Truso? („Nautologia”, R. IV, 1969, wyd. 1970, nr 3-4, s. 13-48), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2/3 (112-113), s. 349-353.
 25. Słupecki L. 2013, Polish rivers and waters in old norse mythology, w: Scandinavian culture in medieval Poland, red. S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, Wrocław, s. 65-70.
 26. Szukalski J. 1961, Krajobraz geograficzny Elbląga, „Rocznik Elbląski”, t. 1, Elbląg, s. 179-198.
 27. Vries J. de 1962, Altnordisches etymologisches Wörterbuch, Brill.
 28. Żak J. 1961, Kwestia skandynawskiej faktorii w Druso, „Roczniki Historyczne”, R. 27, s. 137-142.