Nie wszystko „tarło” co ma zęby – w poszukiwaniu funkcji
PDF

Słowa kluczowe

Kuyavia
early Middle Ages
bone idiophone

Jak cytować

Waszczuk, K., Żychliński, D., Pachulski, P., & Prawniczak, R. (2016). Nie wszystko „tarło” co ma zęby – w poszukiwaniu funkcji. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 221–237. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.10

Abstrakt

This article presents the research related to identifying the actual function of an object made of deer bones excavated in Kujawy, in the village of Brzezie (site 4). It was discovered in the remains of a partly dug building, most probably residential, dated back to the 12th – 13th centuries. Originally, the historic object in question was identified as an ancient percussion instrument. However, in the course of microscopic tests and experiments this interpretation was rejected. It was stated that the artefact could not have served to clean animals’ skins, either. Finally, in the course of research procedures, it was agreed that it was a tool for decorating clay vessels.
https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.10
PDF

Bibliografia

Cnotliwy E. 1999, Wczesnośredniowieczne przedmioty z poroża i kości z Kruszwicy na Kujawach, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia archeologiczne, t. 31, s. 153-241.

Dauvois M. 1989, Son et Musique paléolithiques. Les Dossiers d’Archéologie 74, s. 2-11.

Dziób M. i Modzolewski T. 2010, Opracowanie wyników badań archeologicznych ze stanowiska Brzezie, nr 4, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, na trasie planowanej autostrady A1, maszynopis w archiwum Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR”.

Gadamer H.-G. 2007, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa.

Gellner E. 1982, Relativism and universals, w: M. Hollis i S. Lukes (red.), Rationality and relativism, Blackwell, s. 181-200.

Morley I. 2006 (wersja elektroniczna), The Evolutionary Origins and Archaeology of Music, Darwin College Research Report, Cambridge.

Kara M. i Wrzesiński J. 1996, Przyczynek do studiów nad wczesnośredniowiecznymi narzędziami garncarskimi z terenu Polski. Słowiańszczyzna w Europie wczesnośredniowiecznej, t. 2, s. 155-164.

Kwapieniowa M. 1983, Nożyki garncarskie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 31, s. 153-161.

Moszyński K., 1967, Kultura ludowa Słowian. Kultura materialna, t. 1, Warszawa.

Moździoch S. 2002, Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnośredniowiecznym, Warszawa.

Hołubowicz W. 1965, Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, „Studia Archeologiczne”, t. 1, Wrocław.

Herrmann J. (red.) 1985, Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämmewestlich von Oder und Neißevom 6. bis 12. Jahrhundert Ein Handbuch. Neubearbeitung. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 14, Berlin.

Huyge D. 1990, Mousterian skiffle? Note on a Middle Palaeolithic engraved bone from Schulen, Belgium, Rock Art Research, t. 7, s. 125-132.

Jaworski K., 1990, Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa.

Korobkowa G.F. 1999, Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Toruń.

Lasota-Moskalewska A. 2008, Archeozoologia. Ssaki, Warszawa.

Morgenstern P. 2011, Typical hide working tools from the late Bronze Age of Moldova, Written in Bones. Studies on echnological and social contexts of past faunal skeletal remains, Wrocław, s. 165-172.

Olędzki S. 1978, Polskie instrument ludowe, Kraków.

Ostoja-Zagórski J. i Kamiński W. 1973, Instrument muzyczny z grodziska kultury łużyckiej w Jankowie, pow. Inowrocław, „Archeologia Polski”, t. 18/2, s. 355-367.

Otte M., Gautier A. i Bibuyck P. 1982, Interprétation d’ossement encoché de la préhistoire Syrienne, „Paléorient”, t. 8, nr 1, s. 85-86.

Rajewski Z.A. 1939, Zabytki z rogu i kości w grodzie gnieźnieńskim, w: Gniezno w zaraniu dziejów (od VIII do XIII w.) w świetle wykopalisk, Poznań, s. 66-102.

Sachs C. 1975, Historia instrumentów muzycznych, Warszawa.

Stone E.A. 2011, The Role of Ethnographic Museum Collections in Understanding Bone Tool Use, w: J. Baron i B. Kufel-Diakowska (red.), Written in Bones. Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains, Wrocław, s. 25-40.

Świerkowska-Barańska E. 1995, Narzędzie dźwiękowe typu tarło ze stanowiska wielokulturowego w Kijewie, gm. Środa Wlkp., woj. poznańskie, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, s. 163-174.

Waszczuk K. 2010, Ekspertyza archeozoologiczna szczątków kostnych ze stanowiska nr 14 w Brzeziu, gm. Brześć Kujawski, maszynopis w archiwum Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR”.

Wolanin P. i in. 2012, Grzebykowe narzędzie kościane do zdobienia powierzchni naczyń z późnego okresu przedrzymskiego ze stanowiska nr 10 w Świętem, gm. Stargard Szczeciński, w: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra, s. 189-201.

Wrzesiński J. 1998, Tarło – kim był mężczyzna pochowany na cmentarzysku w Dziekanowicach?, „Studia Lednickie”, t. 5, s. 65-68.

Żychlińska J., 2014, „Instrumenty” muzyczne w pradziejach – tylko dźwięk, czy już muzyka?, w: M. Zieliński (red.), Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz, s. 21-435.