The early medieval village of Morawy: a grave field from the 11th century
PDF

Słowa kluczowe

Morawy
grave field
captives
gold knob
Kuyavia

Jak cytować

Danielewski, M. (2018). The early medieval village of Morawy: a grave field from the 11th century. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 115–136. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.8

Abstrakt

This article deals with the issues of an 11th century grave field in Morawy village in Kuyavia. In the first Piast times, the area was an integral part of the dynasty’s dominion. Discovered in the 1930s, the grave field is of great importance from the point of view of considerations of ethnically foreign settlements in Poland.
https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.8
PDF

Bibliografia

Buko A., Kara M., Douglas Price T., Duczko W., Margarita Frei K., Sobkowiak-Tabaka I. 2013, A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research, Archäologisches Korrespondenzblatt, 43, Heft 3, s. 423-442.

Byrska-Kaszewska E. 1957, Cmentarzysko średniowieczne w Starym Brześciu powiat Włocławek (Stan. 4) cz. 1, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 2, s. 85-124.

Danielewski M. 2014, Struktura grodowa w drugiej połowie XI wieku. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, Historia Slavorum Occidentis 7, nr 2, s. 130-155.

Danielewski M. 2015, Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, Historia Slavorum Occidentis, 8, nr 1, s. 57-76.

Danielewski M. 2015b, Morawy stanowisko nr 1, sprawozdanie z badań archeologicznych (obszar AZP 46-43) w 2015 roku. Zbiory Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku (DWUOZ).

Dzieduszycki W. 1982, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. po połowę XIV w., Wrocław.

Hoff J. 1998, Dobre. Zarys dziejów do 1939 roku, Dobre.

Jażdżewski K. 1937, Interesujące zabytki z czasów piastowskich na Kujawach, „Z Otchłani Wieków”, 12, z. 9-10, s. 126-132.

Jażdżewski K. 1995, Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź.

Kara M. 2013, Wybrane groby z uzbrojeniem z cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem – przyczynek do studiów nad obecnością „wikingów” w państwie pierwszych Piastów, w: T. Sawicki red., Studia nad dawną Polską, t. 3, Gniezno, s. 117-132.

Kolberg O. 1962, Kujawy, cz. I, Wrocław-Poznań.

Kosmas, 1923, Die chronik der Böhmem des Cosmas von Prag, lib. II, w: MGH SRG s.n., t. 2, ed. W. Weinberger, B. Bretholz, Berlin.

Kozierowski S. 1922, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 2, Poznań.

Kóčka-Krenz H. 1993, Biżuteria północno-zachodniosłowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań.

Krzyszowski A. 1992, Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI-XII wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, Stanowisko 23A, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 1, s. 83-102.

Małkowski W. 2014, Sprawozdanie z badań nieinwazyjnych stanowiska nr 1 w miejscowości Morawy gm. Dobre, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie. Zbiory Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

Modrzewska H. 1969, Osadnictwo jenieckie we wcześniejszym średniowieczu polskim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 17, nr 3, s. 345-384.

Modzelewski K. 2000, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, wyd. 2, Poznań.

Musianowicz K. 1969, Guz ze wsi Morawy, pow. Radziejów, „Wiadomości Archeologiczne” 35, z. 3-4, s. 355-360.

Obszar 46-43, woj. włocławskie. Zestawienie treści kulturowej i chronologicznej stanowisk. Zbiory DWUOZ we Włocławku.

Повесть временных лет 1950, translated by Д.С.Лихачев, Б.А. Романов, Moskwa.

Rajewski Z. 1958, O wczesnośredniowiecznych grobach popielnicowych w Wielkopolsce i na Kujawach, Wiadomości Archeologiczne 25, z. 3, s. 197-201.

Thietmar, 1935, Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merserburg und ihre Korveier Überarbeitung, w: MGH SRG n.s. IX, ed. R. Holtzmann, Berlin.

Zielonka B. 1946, Morawy. Przedhistoryczna osada palowa w Morawach gm. Sędzin, pow. nieszawski. Zbiory DWUOZ we Włocławku.

Zoll-Adamikowa H. 1975, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 1, Wrocław.