Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”

Main Article Content

Michał Kara
Andrzej Michałowski
Marian Rębkowski

Abstrakt

Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kara, M., Michałowski, A., & Rębkowski, M. (2019). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 9-19. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.1
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Cnotliwy E., Leciejewicz L., Łosiński W. (red.) 1983, Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław.
 2. Cnotliwy E., Łosiński W., Wojtasik J. 1986, Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle analizy porównawczej struktur zespołów ceramicznych, w: J. Gromnicki (red.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 62-117.
 3. Dworaczyk M., Kowalska A.B., Moździoch S., Rębkowski M. (red.) 2006, Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin.
 4. Kara M. 2000, Anfänge der Bildung des Piastenstaates im Lichte neuer archäologischer Ermittlungen, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, t. 5, s. 57-85.
 5. Kara M. 2009, Najstarsze państwo Piastów ‒ rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań.
 6. Kara M. 2010, Wspomnienie pośmiertne o Alinie Łosińskiej, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. 4, s. 253-257.
 7. Kara M. 2017, Polish Archaeology in the ‘Millennium’ Research on the Early Polish State, with Particular Emphasis on the Poznań Research Centre. Major Research Paradigms, „Przegląd Archeologiczny”, t. 65, s. 151-167.
 8. Kara M. 2018, Transformations of elite culture in Wielkopolska related to the process of the Piast state formation (with a particular emphasis on strongholds). An archaeological perspective, w: P. Kouřil, R. Procházka et al., Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe, Brno, s. 307-318.
 9. Kościński B., Paner H. 2005, Nowe wyniki datowania grodu gdańskiego. Stanowisko 1, wykopy I-V, w: R. Barnycz-Gupieniec, Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznego Gdańska (stanowisko 1), Gdańsk, s. 9-12.
 10. Kurnatowska Z. 2002, Początki Polski, Poznań.
 11. Kurnatowska Z., Kurnatowski S. 2012, Parę uwag o odkrywaniu rzeczywistości kulturowej poprzez źródła archeologiczne, w: A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka (red.), Historia Narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, Lublin, s. 21-64.
 12. Leciejewicz L., Łosiński W. 1960, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie w pow. średzkim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 11, s. 104-165.
 13. Łosiński W. 1959, Kowalstwo we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, w: W. Łosiński, E. Tabaczyńska, Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Poznań, s. 7-56.
 14. Łosiński W. 1970, Z badań nad strukturą gospodarstwa wiejskiego w późnej starożytności i na początku wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, „Archeologia Polski”, t. 15, z. 2, s. 519-538.
 15. Łosiński W. 1972, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław.
 16. Łosiński W. 1979, Die Kontakte zwischen Pommern und Skandinavien im frühen Mittelalter im Lichte von Forschungen im unteren Parsęta-Flußgebiet, w: B. Chropovský (red.), Rapports du IIIe Congrès International d’Archéologie Slave. Bratislava 7-14 septembre 1975, t. 1, Bratislava, s. 513-518.
 17. Łosiński W. 1982, Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław.
 18. Łosiński W. 1988, Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, „Slavia Antiqua”, t. 31, s. 93-181.
 19. Łosiński W. 1990, W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. Część I, „Archeologia Polski”, t. 35, z. 2, 1991, s. 287-309.
 20. Łosiński W. 1991, W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. Część II, „Archeologia Polski”, t. 36, z. 1-2, 1992, s. 235-264.
 21. Łosiński W. 1992, Funkcja tezauryzacji kruszcu srebrnego w gospodarce wczesnofeudalnej, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 36, z. 1-2 (139-140), s. 27-36.
 22. Łosiński W. 1993a, Chronologia, skala i drogi napływu monet arabskich do krajów europejskich u schyłku IX i w X w., „Slavia Antiqua”, t. 34, 1994, s. 1-41.
 23. Łosiński W. 1993b, Groby typu Alt Käbelich w świetle badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem, „Przegląd Archeologiczny”, t. 41, 1994, s. 17-34.
 24. Łosiński W. 1993c, Szczeciński ośrodek miejski w dobie przedlokacyjnej, „Archeologia Polski”, t. 38, z. 2, 1994, s. 285-318.
 25. Łosiński W. 1994, W sprawie genezy osiedli wczesnomiejskich u Słowian nadbałtyckich, „Slavia Antiqua”, t. 35, 1995, s. 101-128.
 26. Łosiński W. 1997, Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian nadbałtyckich, „Przegląd Archeologiczny”, t. 45, s. 73-86.
 27. Łosiński W. 1998, Z dziejów obrzędowości pogrzebowej u północnego odłamu Słowian zachodnich w świetle nowszych badań, w: H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński (red.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 473-483.
 28. Łosiński W. 2000, Z badań nad obrządkiem pogrzebowym na słowiańskich wybrzeżach Bałtyku w dobie plemiennej uwag ciąg dalszy, „Archaeologia Historica Polona”, t. 8, Źródła archeologiczne i ich treści, s. 71-81.
 29. Łosiński W. 2001, Początki wczesnośredniowiecznego Gdańska ‒ problem widziany z oddalenia, „Slavia Antiqua”, t. 42, s. 51-62.
 30. Łosiński W. 2002, W sprawie „wschodniej drogi” dopływu monet arabskich do Wielkopolski w X wieku, w: B. Paszkiewicz (red.), Moneta Mediævalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, s. 185-192.
 31. Łosiński W. 2003, Trójramienna zapinka skandynawska z cmentarzyska w Świelubiu pod Kołobrzegiem ‒ aspekt chronologiczny, w: M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Lublin, s. 133-139.
 32. Łosiński W. 2008, Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań.
 33. Łosiński W. (red.) 2003, Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, Szczecin.
 34. Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K. 1971, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. 4, Poznań.
 35. Łosiński W., Rogosz R. 1983a, Synchronizacja warstw kulturowych, w: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław, s. 226-230.
 36. Łosiński W. 1983b, Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, w: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław, s. 202-226.
 37. Rębkowski M. 2006, Pomorze Zachodnie. Osiągnięcia ostatniego piętnastolecia, potrzeby i perspektywy badań, w: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce ‒ 15 lat później, Toruń, s. 311-327.
 38. Skre D. (red.) 2008, Means of exchange. Dealing with silver in the Viking Age. Kaupang Excavation Project. Publication series, t. 2, Norske Oldfunn 23, Aarhus.
 39. Żak J. 1963, „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku (część katalogowa), Poznań.
 40. Żak J. 1967, „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku (część analityczna),
 41. Poznań.