Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Nr 59 (2018)

Księga dedykowana pamięci Profesora Władysława Łosińskiego
Tom I

Spis treści

Artykuły

Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych” PDF
Michał Kara, Andrzej Michałowski, Marian Rębkowski 9-19
Rola rzemiosła skandynawskiego w dziejach gospodarczych wczesnośredniowiecznej Europy w świetle badań metaloznawczych noży żelaznych PDF
Władysław Łosiński 21-80
Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim PDF
Henryk Machajewski 81-92
Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty. PDF
Michał Brzostowicz 93-116
Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza PDF
Hauke Jöns, Anna B. Kowalska 117-128
Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu PDF
Kamil Kajkowski 129-152
O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu PDF
Marian Rębkowski 153-166
The rise of Novgorod revisited PDF
Aleksandr Musin 167-196
Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu PDF
Wojciech Chudziak 197-222
Przejawy słowiańskiej i skandynawskiej obrzędowości pogrzebowej doby "plemiennej" na cmentarzysku w Myszęcinie na Ziemi Lubuskiej PDF
Paweł Pawlak 223-238
Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi PDF
Andrzej Buko 239-264
Несколько замечаний о двузубце из могильника бодзя в центральной части Польши PDF
Серге́й Васи́льевич Белецкий 265-280
Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych PDF
Marek Florek 281-312

Kronika

Henryk Klunder (1957-2018) PDF
Paweł Pawlak 313-316
Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku PDF
Piotr Łuczkiewicz, Andrzej Andrzej Michałowski, Jan Schuster 317-319


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo