Nr 59 (2018)
Slavia Antiqua

Księga dedykowana pamięci Profesora Władysława Łosińskiego
Tom I

Artykuły

Michał Kara, Andrzej Michałowski, Marian Rębkowski
9-19
Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.1
PDF
Władysław Łosiński
21-80
Rola rzemiosła skandynawskiego w dziejach gospodarczych wczesnośredniowiecznej Europy w świetle badań metaloznawczych noży żelaznych
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.8
PDF
Henryk Machajewski
81-92
Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.3
PDF
Michał Brzostowicz
93-116
Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty.
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.4
PDF
Hauke Jöns, Anna B. Kowalska
117-128
Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.5
PDF
Kamil Kajkowski
129-152
Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.6
PDF
Marian Rębkowski
153-166
O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.7
PDF
Aleksandr Musin
167-196
The rise of Novgorod revisited
PDF
Wojciech Chudziak
197-222
Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.9
PDF
Paweł Pawlak
223-238
Przejawy słowiańskiej i skandynawskiej obrzędowości pogrzebowej doby "plemiennej" na cmentarzysku w Myszęcinie na Ziemi Lubuskiej
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.10
PDF
Andrzej Buko
239-264
Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.11
PDF
Серге́й Васи́льевич Белецкий
265-280
Несколько замечаний о двузубце из могильника бодзя в центральной части Польши
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.12
PDF
Marek Florek
281-312
Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych
https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.13
PDF