Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim

Main Article Content

Henryk Machajewski

Abstrakt

The issue of the earliest medieval settlement in West Pomerania continues to generate discussions in the context of its dating and spread to various regions. The latest growth in the number of new archaeological sources related to this issue necessitates a new approach to the process of formation thereof. An attempt at explaining the chronological relations of this settlement in the face of the latest ancient settlement is a separate issue.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machajewski, H. (2019). Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 81-92. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Cnotliwy E. 1982, Białogard. Gród wczesnopolski, Koszalin.
 2. Cnotliwy E. 1986, Chronologia ceramiki i nawarstwień wczesnośredniowiecznego Białogardu, w: Problemy chronologii wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 146-169.
 3. Cnotliwy E. 1999, Białogard i okolice we wczesnym średniowieczu, B. Polak (red.), Białogard 1299-1999. Studia z dziejów miasta, Koszalin-Białogard, s. 71-93.
 4. Dulinicz M. 2001, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa.
 5. Filipowiak W. 1966, Pomorze Zachodnie w okresie wczesnośredniowiecznym, w: Tysiąc lat nad Odrą i Bałtykiem , Szczecin, s. 71-118.
 6. Godłowski K. 1981, Okres wędrówek ludów na Pomorzu, „Slavia Antiqua”, t. 10, s. 65-129.
 7. Historia Pomorza 1972, Historia Pomorza, t. 1, cz. 1, G. Labuda (red.), Poznań, s. 51-81.
 8. Latałowa M. 2017, Przyrodnicze ślady przemian osadniczy między Odrą a Wisłą w I tysiącleciu po Chr., w: Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Ody i Wisły, Warszawa-Szczecin, s. 17-23.
 9. Leciejewicz L. 1960, Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg, „Slavia Antiqua”, t. 7, s. 107-392. 1976, Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 10. Łęga W. 1930, Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń.
 11. Łosiński W. 1972, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 12. Łosiński W. 1981, Aktualne problemy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem Pomorza, „Pomorania Antiqua”, t. 10, s. 131-154.
 13. Łosiński W. 1981, Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 14. Łosiński W. 1990, Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, Z. Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań-Wrocław-Warszawa, s. 23-49.
 15. Łosiński W. 2008, Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu, Poznań.
 16. Łosiński W., Rogosz R. 1983, Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 202-244.
 17. Łosiński W. 1986, Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, w: Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 9-50.
 18. Machajewski H. 1981, Sytuacja osadnicza w dorzeczu dolnej Parsęty w czasie od I w. p.n.e. do V/VI w. n.e., „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 30, s. 26-37.
 19. Machajewski H. 1992a, Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań.
 20. Machajewski H. 1992b, Skandynawskie elementy kulturowe na Pomorzu Zachodnim w okresie wędrówek ludów (2 połowa IV w.-początek VI w.), „Przegląd Archeologiczny”, t. 40, s. 71-96.
 21. Machajewski H. 2001, Profesor Jan Żak: zagadnienie kontynuacji i dyskontynuacji u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza w świetle badań na Pomorzu Zachodnim, D. Minta-Tworzowska, W. Rączkowski (red.), Archeologia, paradygmat, pamięć, Poznań, s. 91-106.
 22. Machajewski H. 2012, Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (I-V/VI wiek), K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.), Zaginione – ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, Szczecin, s. 203-222.
 23. Machajewski H. 2017, Pradolina środkowej Parsęty u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza (II/III w.-VII/VIII w.), w: Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Gdańsk, s. 273-292.
 24. Machajewski H. w druku, Osada w Dębczynie, powiat białogardzki, stanowisko 6. Ze studiów nad obliczem kulturowo-osadniczym Pomorza Zachodniego u schyłku starożytności, Gdańsk.
 25. Mączyńska M. 1999, Schyłkowa faza kultury przeworskiej, A. Kokowski (red.), Kultura przeworska, t. 4, Lublin, s. 25-53.
 26. Mączyńska M. 2007, Zmierzch kultury wielbarskiej – czego nie wiemy?, M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, s. 365-401.
 27. Parczewski M. 1988, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 28. Parczewski M. 2017, Idzie nowe. Pierwsi Słowianie na ziemiach Polski, w: Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa-Szczecin, s. 59-65.
 29. Rudnicki M. 2017, Wandalskie ostatki. Germanie na ziemiach Polski na przełomie starożytności i średniowiecza (V-VII w.), w: Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa-Szczecin, s. 51-57.
 30. Schuster J. 2015, Przybysze ze Skandynawii – małe cmentarzysko z okresu wędrówek ludów, J. Andrzejowski (red.), Czarnówko, stan. 5. Cmentarzysko z późnej starożytności na Pomorzu, cz. 1. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 5, Lębork, Warszawa, s. 15-42.
 31. Sikorski A. 1982, Osada z najwcześniejszej fazy wczesnego średniowiecza w Dębczynie (stan. 10) na Pomorzu Środkowym, „Slavia Antiqua”, t. 34, s. 247-249.
 32. Sikorski A. 1984, Wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wygodzie, stan. 6 B, gm. Białogard w 1983 roku, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 14, s. 29-41.
 33. Sikorski A. 1986, Problem ceramiki typu Dziedzice w świetle badań w Dębczynie, woj. Koszalin, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 2, s. 279-302.
 34. Strobin A., Machajewski H. 2017, Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Brzynie, pow. pucki, stanowisko 7. Ze studiów nad okresem wędrówek ludów na Pomorzu Wschodnim, w: Orbis Barbarorum. Studia ad Archaeologiam et Baltorum Temporibus Imperii Romani Pertinentia Adalberto Nowakowski Dedicata. Monumenta Archaeologica Barbarica, series Gemina, t. 6, Warszawa-Schleswig, s. 549-574.
 35. Zoll-Adamikowa H. 1979, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. 1. Źródła, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 36. Żak J. 1985, O kontynuacji i dyskontynuacji społecznej i kulturowej na ziemiach nadodrzańskich i nadwiślańskich w V-VI w. n.e., „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 1, s. 85-108.