Diaspory skandynawskie i transetniczne przestrzenie społeczne Wikingów
pdf

Słowa kluczowe

Scandinavian
Vikings
social formation
diaspora
transethnic space

Jak cytować

Stanisławski, B. (2019). Diaspory skandynawskie i transetniczne przestrzenie społeczne Wikingów. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 19–33. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.2

Abstrakt

Migrations of the Norsemen, which took place in the early Middle Ages, led to an emergence of new social formations, operating also outside Scandinavia, including “Polish” territories. These formations can be defined as diasporas or transethnic social spaces as part of the transmigration and transnational paradigms, developed with respect to sociology.

https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.2
pdf

Bibliografia

Andrejuk K. 2010, Koncepcja diaspory w naukach społecznych, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Kraków, s. 70-88.

Duczko W. 2000, Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, w: Salsa Cholbergensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 23-44.

Duczko W. 2007, Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa.

Duczko W. 2011, Wikingowie i wczesnośredniowieczna Polska, w: Swoi i obcy w kulturze średniowiecza, red. M. Brzostowicz, M. Przybyła, J. Wrzesiński, Poznań-Ląd, s. 61-69.

Faist T. 2010, O transnarodowym przetwarzaniu granic, przestrzeni i mechanizmów społecznych, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Kraków, s. 29-48.

Geisler M. 2010, Transmigrant i jego kultura w przestrzeni transnarodowej. Próba analizy podstawowych pojęć, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Kraków, s. 49-58.

Jagodziński M. 2010, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg.

Kara M. 1991, Z badań nad wczesnośredniowiecznymi grobami z uzbrojeniem z terenu Wielkopolski, w: Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, red. L. Leciejewicz, Wrocław-Warszawa, s. 99-120.

Kara M. 1993, Siły zbrojne Mieszka I. Z badań nad składem etnicznym, organizacją i dyslokacją drużyny pierwszych Piastów, „Kronika Wielkopolska” 3(62), s. 33-47.

Kirpičnikow A.N., Dubov I.V., Lebedev G.S. 1986, Rus’ i varjagi (rusko-skandinavskie otnošenija domongol’skogo vremeni, w: Slavjane i skandinavy, Moskva, s. 189-297.

Krzyżowski Ł. Urbańska S. 2010, Perspektywa transnarodowa w studiach migracyjnych, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody –zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Kraków, s. 9-25.

Lebedev G.S. 1982, Der slawische Burgwall Gorodec bei Luga. Zum Problem der west- und ostslawischen Beziehungen, w: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 2, Berlin, s. 225-238.

Leciejewicz L. 1979, Normanowie, Wrocław.

Łosiński W. 1972, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.), Wrocław.

Łosiński W. 1975, Bardy-Świelubie, ein Siedlungskomplex in unteren Parsęta-Flussgebiet, „Archeologia Polona” 16, s. 199-219.

Łosiński W. 1988, Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, „Slavia Antiqua” 31, s. 93-181.

Łosiński W. 2008a, Pomorze – bardziej słowiańskie czy bardziej „bałtyckie”?, w: Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań, s. 125-141.

Łosiński W. 2008b, Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian nadbałtyckich, w: Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań, s.143-169.

McCormick M. 2009, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900, Warszawa.

Morawiec J. 2010, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków.

Moździoch S. 2011, „Bodaj się Piastów rządy nam święciły”. Archeologia o początkach państwa piastowskiego, w: Populi terrae marisque, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław, s. 67-81.

Renfrew C., Bahn P. 2002, Archeologia – teorie, metody, praktyka, Warszawa.

Sindbæk S.M. 2005, Ruter og rutinisering: vikingetidens fjernhandel i Nordeuropa, København.

Stanisławski B. 2013, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga. Studium archeologiczne procesu przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie, Wrocław.

Stanisławski B. 2017, Udział wikingów w powstaniu państwa wczesnopiastowskiego, w: Spór o początki państwa polskiego – historiografia, tradycja, mit, propaganda, red. W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski, Kraków, s. 139-166.

Urbańczyk P. 2000, Normanowie, „Archeologia Żywa” 1/2 (14), s. 26.

Urbańczyk P. 2008, Nordmannowie, Normanowie i Norwegowie, w: A. Buko. W. Duczko red., Przez granice czasu. Ksiega jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, Pułtusk, s. 489-497.

Urbańczyk P. 2012 Identities of the Saqaliba and the Rūsiyya in early Arabic sources, w: W. Pohl, C. Gantner, R. Payne, red. Visions of Community in the post-Roman World: the West, Byzantium and the Islamic World, 300-1100, Ashgate, s. 459-473.

Urbańczyk P. 2014a, Bliskie spotkania wikingów, Wodzisław Śląski.

Urbańczyk P. 2014b, Who were the early Rus’?, w: A. Makarov, A.E. Leontiev, red. Rus’ in the 9th – 12th centuries: Society, state, culture, Moscow-Vologda, s. 228-233.

Żak J. 1967, „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańsich od IX do XI wieku (część syntetyczna), Poznań.