Nr 60 (2019)
Slavia Antiqua

Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Digitalizację i upowszechnienie czasopisma sfinansowano w ramach umowy 715/P-DUN/2019
oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych
„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”
http://cejsh.icm.edu.pl

Artykuły

Владимир И. Кулаков
7-17
Экспонаты Музея «Пруссия» в Каталоге копий Центрального Римско-Германского музея (Майнц)
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.1
pdf
Błażej Stanisławski
19-33
Diaspory skandynawskie i transetniczne przestrzenie społeczne Wikingów
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.2
pdf
Andreas Kieseler
35-73
Größe, Anlageformen, Befestigungsarchitektur und Innenflächenbebauung der frühen slawischen Burgen im südlichen Hinterland der Ostsee
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.3
pdf
Sławomir Wadyl, Kacper Martyka
75-93
Nowy element układanki. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bornitach koło Pieniężna.
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.4
pdf
Stanisław Rosik
95-106
Kult Trzygława w Szczecinie lat 20. XII stulecia. Między monolatrią a „dwuwiarą”
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.5
pdf
Michał Kara
107-191
Ze studiów nad elitarną kulturą ludności grodów tzw. centralnych państwa pierwszych Piastów, czyli ponownie o wczesnośredniowiecznym grzebieniu ze Stroszek pod Gieczem. Ujęcie porównawcze
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.6
PDF
Stanisław Suchodolski
192-219
Początki polskiego mennictwa w świetle nowszych badań
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.7
PDF
Mateusz Bogucki
221-238
O fragmentaryzacji srebra wczesnośredniowiecznego: na ile wiarygodne są dane metrologiczne? Przypadek skarbu z Mózgowa na Warmii (t.p.q. 1009)
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.8
PDF
Grzegorz Domański
239-254
Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.9
PDF