ARCHEOLOGICZNE Ścieżki SEWERYNA TYMIENIECKIEGO – KWIATKÓW W BADANIACH ARCHIWALNYCH KALISKIEGO PRAWNIKA
PDF

Słowa kluczowe

archival research
archaeology
Kwiatków
Seweryn Tymieniecki
19th century

Jak cytować

Kot -Legieć, K. (2020). ARCHEOLOGICZNE Ścieżki SEWERYNA TYMIENIECKIEGO – KWIATKÓW W BADANIACH ARCHIWALNYCH KALISKIEGO PRAWNIKA. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 163–182. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.11

Abstrakt

This article is meant to present and verify historical objects discovered in Kwiatków (Gaj) village by Seweryn Tymieniecki (1847-1916). These relics (related to the Lusatian and Przeworsk cultures) are a good pretext for presenting the lawyer from Kalisz who was also an avid fan of archaeology. On top of a collection of interesting artefacts, Tymieniecki described equally intriguing burial forms. He made a name for himself in literature on the subject owing to his activity in the field followed by numerous publications in which he presented the effects of his surveys in a professional and competent way. It took 130 years before Tymieniecki’s name appeared again in archaeological literature. However, this time it was an entirely different quality of research, with respect to the methodology as well as the results of the work.

https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.11
PDF

Bibliografia

Abramowicz A. 1991, Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź.

Almgren O. 1923, Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Leipzig.

Baranowski T. 1995, Archeologia i numizmatyka – pasje naukowe i popularyzatorskie Seweryna Tymienieckiego, „Rocznik Kaliski”, t. XXV, s. 14-23.

Bender W. 1980, Kompleks osadniczy w miejscowości Wólka Łasiecka na tle osadnictwa dorzecza Bzury, „Archeologia Polski”, t. 25 (2), s. 335-392.

Bender W., Dąbrowska T. 2012, Materiały ze stan. 1 w Wólce Łasieckiej, gm. Bolimów, pow. skierniewicki, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 63, s. 161-225.

Biborski M. 1978, Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, „Materiały Archeologiczne”, t. 18, s. 53-162.

Błażejewski A. 2015, W kwestii definicji grobów warstwowych z okresu rzymskiego, w: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców, Łódź–Wieluń, s. 199-210.

Czarnecka K. 2007, Oblin. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Sudmasowien, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, t. 13, Warszawa.

Dąbrowska T. 1995, Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 53 (1), s. 3-34.

Dąbrowscy I., K. 1967, Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesółkach, pow. Kalisz, „Polskie Badania Archeologiczne”, t. 15, Wrocław.

Domański G. 1979, Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku, Wrocław.

Durczewski D. 1986, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu w Kaliszanach, woj. pilskie, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 35, Poznań, s. 41-98.

Godłowski K. 1992, Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, w: M. Głosek, A. Nadolski (red.), Arma et Ollae: studia dedykowane Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej: sesja naukowa, Łódź, 7-8 maja 1992 r., Łódź, s. 71-88.

Godłowski K. 1970, The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, „Prace Archeologiczne”, t. 11, Kraków.

Godłowski K. 1985, Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, „Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Archeologiczna”, nr 23.

Gorczyca M. Sprawozdanie. Archeologiczne Zdjęcie Polski, obszar 59-44. Sprawozdanie załączone do teczki 59-44, s. 1-2. Teczka z kartami AZP w Muzeum w Koninie.

Jażdżewska M., Siciński W. 2017, Siemiechów stanowisko 2, województwo łódzkie. Cmentarzysko i osada kultury przeworskiej, Łódź.

Kaszewski Z. 1969, Cmentarzysko kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza na stanowisku 1 w Praszce, pow. Wieluń, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria archeologiczna”, nr 16, Łódź, s. 67-105.

Kot K. 2016, Ceramika z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów, w: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2, Spatium Archaeologicum, t. 9, Łódź, s. 141-274.

Kot K., Piotrowska M. 2016, Zabytki pozaceramiczne z okresów przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów ludów, w: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2, „Spatium Archaeologicum”, t. 9, Łódź, s. 275-286.

Kot K., Piotrowska M., Schellner E. 2015, Osada kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Kwiatkowie, stan. 11 nad środkową Wartą. Stań badań i zakres poznawczy, w: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców, Łódź–Wieluń s. 315-328.

Kokowski A. 1970, Schlossbeschläge und Schlüssel im Barbaricum in der römischen Kaiserzeit Und der frühen Völkerwanderungszeit: Klassifizierung, Verbreitung, Chronologie, „Klasyfikacja zabytków archeologicznych”, t. 2.

Kraszewski J.I. 1860, Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej, Wilno. Liana T. 1970, Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 35, s. 429-492.

Łuka L.J. 1952, Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego, „Fontes Praehistorici”, t. 3, s. 98-149.

Madyda-Legutko R. 1986, Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und die frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360, Oxford.

Olędzki M. 1997, Fibule z cmentarzyska kultury przeworskiej w Wólce Domaniowskiej koło Radomia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 21, s. 51-70

Olędzki M. 1998, Rollenkappenfibeln der östlichen Hauptserie Almgren 37-41 und die Varianten Fig. 42-43, w: J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren internationale Arbeitstagung, 25-28. Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg, t. 5, s. 67-84.

Olędzki M., Ziętek J. 2017, Typologia, chronologia i rozprzestrzenienie fibul typu A.162 na terytorium kultury przeworskiej, w: E. Droberjar, E. Komoróczy (red.), Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012), Brno, s. 363-383.

Piotrowska M. 2016, Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów. Perspektywa źródeł nieruchomych, w: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2, Spatium Archaeologicum, t. 9, Łódź, s. 47-140.

Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016, Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach, Łódź.

Schuster J. 2006, O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41), „Wiadomości Archeologiczne”, t. 58, s. 101-120.

Thomas S. 1960, Studien zu den Germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, „Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege”, t. 8, Stuttgart, s. 54-215.

Tymieniecki S. 1878, Wiadomość o cmentarzyskach przedhistorycznych, odkrytych w Kaliskiem. Zabytki przedhistoryczne znad Neru i Warty, a zwłaszcza cmentarzysko w Kwiatkowie, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. 2, s. 75-76.

Tymieniecki S. 1881, Żalnik w Kwiatkowie, „Pamiętnik Fizyograficzny”, t. 1, s. 393-398.

Tymieniecki S. 1904, Zabytki przedhistoryczne znad Neru i Warty, a zwłaszcza cmentarzysko w Kwiatkowie, „Gazeta Kaliska”, nr 227 (z 5.8.1904), s. 1-2; nr 228 (z 6.8.1904), s. 1-2.

Tymieniecki S. 1906a, Zabytki przedhistoryczne z nad Neru i Warty, a zwłaszcza cmentarzysko w Kwiatkowie, „Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 8, s. 77-87.

Tymieniecki S. 1906b, Zabytki przedhistoryczne z nad Neru i Warty, a zwłaszcza cmentarzysko w Kwiatkowie, „Rocznik Prawników Kaliskich (za lata 1903-1904)”, Kalisz, s. 86-95. Słownik 1993, Słownik bibliograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej (zeszyt próbny), Kalisz, s. 29-30;

Słownik 1983, Słownik bibliograficzny adwokatów polskich S-Ż, t. 1, Warszawa, s. 448-449.

Tyszler L. 2012, Ceramika rzymska na północ od Karpat, „Spatium Archaeologicum”, t. 4, Łódź.

Zieling N. 1989, Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène- und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, B.A.R. Int. Series 505 (1-3), Oxford. Żychliński D. 2014, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej i wielbarskiej w Wielkopolsce, „Prace Archeologiczne”, t. 1.