Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Digitalizację i upowszechnienie czasopisma sfinansowano w ramach umowy 715/P-DUN/2019oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”http://cejsh.icm.edu.pl

Opublikowane: 2020-11-12