Nr 61 (2020)
Slavia Antiqua

Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Digitalizację i upowszechnienie czasopisma sfinansowano w ramach umowy 715/P-DUN/2019
oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych
„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”
http://cejsh.icm.edu.pl