CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO

Main Article Content

Jacek Wrzesiński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrzesiński, J. (2021). CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 9-17. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzostowicz M., Kasprowicz T., Przybył M., Wrzesiński J. (red.) 2018, Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga Jubileuszowa dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu, Poznań.
 2. Dzieduszycki W. 1972a, Ceramika wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim, „Archeologia Polski” 17, s. 391-444.
 3. Dzieduszycki W. 1972b, z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną w Kaszowie, pow. Milicz, „Sprawozdania Archeologiczne” 24, s. 469-470.
 4. Dzieduszycki W. 1976, Wykorzystanie surowca drzewnego we wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 24/1, s. 35-54.
 5. Dzieduszycki W. 1977, Eksploatacja zasobów leśnych w rejonie Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski” 22/1, s. 137-169.
 6. Dzieduszycki W. 1979, Wczesnośredniowieczne importy ceramiczne z Kruszwicy, „Slavia Antiqua” 25, s. 63-97
 7. Dzieduszycki W. 1980a, Przemiany w strukturze garncarstwa polskiego w 2 połowie XIII i połowie XIV wieku, Archeologia Polski 24/2, s. 363-379.
 8. Dzieduszycki W. 1980b, Wczesnomiejskie ołowiarstwo polskie, „Archeologia Polski” 25/2, s. 401-426.
 9. Dzieduszycki W. 1980c, Zagadnienie przełomu w garncarstwie polskim w świetle badań nad XIII-XIV-wiecznymi materiałami ceramicznymi z Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne” 31, s. 299-300.
 10. Dzieduszycki W. 1980d, Zum Studium weitreichender Kontakte frühstädtischer Zentrum am Beispil der Diffusion keramischer Importe nach Polen im X-XIII Jh. „Archaeologia Polona” 19, s. 71-96.
 11. Dzieduszycki W. 1981, Średniowieczne i nowożytne ołowiarstwo kruszwickie (XI-XVII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 29/1, s. 3-19.
 12. Dzieduszycki W. 1982a, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982.
 13. Dzieduszycki W. 1982b, z badań nad wczesnomiejskim ołowiarstwem polskim, „Sprawozdania Archeologiczne” 33, s. 233-234.
 14. Dzieduszycki W. 1983, z badań nad przemianami środowiska geograficznego i kulturowego w Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne” 34, s. 253-254.
 15. Dzieduszycki W. 1984a, Socjologiczne przeobrażenia wczesnośredniowiecznych miast polskich (Model kruszwicki), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 32/1, s. 3-21.
 16. Dzieduszycki W. 1984b, Wczesnośredniowieczna przeprawa przez Gopło (z badań stanowiska 4a w Kruszwicy), „Sprawozdania Archeologiczne” 36, s. 167-183.
 17. Dzieduszycki W. 1985, Socio-topographic transformation of Polish towns, w: Tezisy dokladov polskoj delegacji na MKSA Kijów 1985, Warszawa, s. 30-39.
 18. Dzieduszycki W. 1988, Research assumptions and results of interdyscyplinary studies in Kuiavia. „Študijné zvesti” 25, s. 35-40.
 19. Dzieduszycki W. 1990, Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce, w: Zofia Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badan nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Wrocław-Warszawa, s. 155-159.
 20. Dzieduszycki W. 1993, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powiązań Kujaw z Pomorzem we wczesnym średniowieczu, „Slavia Antiqua” 33, s. 41-63.
 21. Dzieduszycki W. 1995, Kruszce w systemie wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, Poznań.
 22. Dzieduszycki W. 1996, Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” – jego zasoby i strategia ich ochrony, „Studia Lednickie” 4, s. 23-28.
 23. Dzieduszycki W. 1997, Przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego w rejonie nadgoplańskim w starożytności i we wczesnym średniowieczu, w: XXX lat Nadgoplańskiego Partu Tysiąclecia, Kruszwica, s. 49-53.
 24. Dzieduszycki W. 1998a, Kruszwica – wczesnopiastowski ośrodek władzy książęcej, w: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak, Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Gniezno, s. 102-107.
 25. Dzieduszycki W. 1998b, Święty Wojciech, st. 10, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań, s. 242-267.
 26. Dzieduszycki W. 1998c, Wiek XIII. Przemiany – ich specyfika i znaczenie, w: Krzysztof Wachowski (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Rewolucja XIII wieku, Wrocław, s. 17-22.
 27. Dzieduszycki W. 1998d, Zębowo, st. 19, gmina Lwówek (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań 1998, s. 507-529.
 28. Dzieduszycki W. 1998e, Żółwin, st. 8, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań, s. 403-419.
 29. Dzieduszycki W. 2000, Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości jej oddziaływania na zwyczaje funeralne w przeszłości, w: J. Wrzesiński (red.), Czarownice. Funeralia Lednickie 2, Wrocław-Sobótka, s. 9-22.
 30. Dzieduszycki W. 2004, Średniowiecze i nowożytność, w: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno – Włocławek i Mogilno – Wydartowo, Poznań, s. 455-499.
 31. Dzieduszycki W. 2007, Symbolika brązu w świetle studiów nad niektórymi formami wytworów z niego sporządzonymi, w: W. Dzieduszycki (red.), Opuscula Archaeologica, Zielona Góra, s. 127-139.
 32. Dzieduszycki W. 2008, Kruszwica – piastowska domena nad Gopłem, w: Michał Kobusiewicz, Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia po średniowiecze, Poznań, s. 397-429.
 33. Dzieduszycki W. 2009, Las w kulturze średniowiecza, w: M. Brzostowicz, J. Wrzesiński (red.), Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań – Ląd 2009, s. 19-28.
 34. Dzieduszycki W. 2011, „Informator Archeologiczny”. Badania 1999, 33, Warszawa, s. 146.
 35. Dzieduszycki W.2012, „Informator Archeologiczny”. Badania 2000, 34, Warszawa, s. 203-204.
 36. Dzieduszycki W. 2012, Przemiany społeczno-organizacyjne wczesnośredniowiecznych Kujaw – możliwości interpretacyjne archeologii, w: M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Archaeologia versus historiam Historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, s. 165-174, Poznań.
 37. Dzieduszycki W. 2014, Wielokulturowe stanowisko nr 2 w Wierzchaczewie, gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie w świetle badań archeologiczno-przyrodniczych, „Fontes Archaeologici Posnaniensis” 50/2, s. 285-317.
 38. Dzieduszycki W. 2015, Przemiany Kujaw w XII-XIII wieku, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 51, s. 73-81.
 39. Dzieduszycki W., Kupczyk M. 1993, Gopło. Przyroda i człowiek, Poznań.
 40. Dzieduszyccy B. i W. 1985, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Niecki jezior Bnińskich, w: Jan Żak (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim, Poznań, s. 141-197.
 41. Dzieduszycki W. 1988, Socio-economic and demographic transformation of erly-urban Kruszwica and its subsidiaries, „Slavia Antiqua” 31, s. 45-53.
 42. Dzieduszycki W. 1998a, Metalurgiczne zaplecze wczesnośredniowiecznego grodu w Kaszowie koło Milicza, w: Hanna Kóčka-Krenz, Władysław Łosiński (red.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 221-235.
 43. Dzieduszycki W. 1998b, Układ urbanistyczny wczesno- i późnośredniowiecznej Kruszwicy w świetle najnowszych badań archeologicznych, w: Jacek Wysocki, J. Michalski (red.), Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, Olsztyn, s. 157-166.
 44. Dzieduszycki W. 2002, Średniowieczne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy, w: C. Buśko, J. Klápšté, L. Leciejewicz, s. Moździoch, Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praha, s. 281-297.
 45. Dzieduszycki W. 2003a, Nekropole kruszwickie w wiekach średnich i nowożytności, „Ziemia Kujawska” 16, s. 5-51.
 46. Dzieduszycki W. 2003b, Nowe dane do studiów nad ornamentyką wczesnośredniowiecznych wyrobów z poroża i kości odkrytych ostatnio na Kujawach, w: T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res et Fontes. Księga jubileuszowa Dr Eugeniusza Cnotliwego, Szczecin, s. 201-209.
 47. Dzieduszycki W. 2005, Dzieje piastowskiego ośrodka w Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, w: Jarosław Dudek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, Zielona Góra, s. 457-463.
 48. Dzieduszyccy B. i W., Wrzesińscy A. i J. 2005, Dar i „dar”. Rozważania o symbolicznej specyfice wyposażenia pochówków dostojników kościelnych grzebanych w kościołach, w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Do ut des – dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie – spotkanie 7, Poznań, s. 309-315.