CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO
pdf

Słowa kluczowe

Dzieduszycki Wojciech

Jak cytować

Wrzesiński, J. (2021). CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 9–17. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.1
https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.1
pdf

Bibliografia

Brzostowicz M., Kasprowicz T., Przybył M., Wrzesiński J. (red.) 2018, Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga Jubileuszowa dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu, Poznań.

Dzieduszycki W. 1972a, Ceramika wczesnośredniowiecznego Kaszowa w pow. milickim, „Archeologia Polski” 17, s. 391-444.

Dzieduszycki W. 1972b, z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną w Kaszowie, pow. Milicz, „Sprawozdania Archeologiczne” 24, s. 469-470.

Dzieduszycki W. 1976, Wykorzystanie surowca drzewnego we wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Kruszwicy, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 24/1, s. 35-54.

Dzieduszycki W. 1977, Eksploatacja zasobów leśnych w rejonie Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski” 22/1, s. 137-169.

Dzieduszycki W. 1979, Wczesnośredniowieczne importy ceramiczne z Kruszwicy, „Slavia Antiqua” 25, s. 63-97

Dzieduszycki W. 1980a, Przemiany w strukturze garncarstwa polskiego w 2 połowie XIII i połowie XIV wieku, Archeologia Polski 24/2, s. 363-379.

Dzieduszycki W. 1980b, Wczesnomiejskie ołowiarstwo polskie, „Archeologia Polski” 25/2, s. 401-426.

Dzieduszycki W. 1980c, Zagadnienie przełomu w garncarstwie polskim w świetle badań nad XIII-XIV-wiecznymi materiałami ceramicznymi z Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne” 31, s. 299-300.

Dzieduszycki W. 1980d, Zum Studium weitreichender Kontakte frühstädtischer Zentrum am Beispil der Diffusion keramischer Importe nach Polen im X-XIII Jh. „Archaeologia Polona” 19, s. 71-96.

Dzieduszycki W. 1981, Średniowieczne i nowożytne ołowiarstwo kruszwickie (XI-XVII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 29/1, s. 3-19.

Dzieduszycki W. 1982a, Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w., Wrocław 1982.

Dzieduszycki W. 1982b, z badań nad wczesnomiejskim ołowiarstwem polskim, „Sprawozdania Archeologiczne” 33, s. 233-234.

Dzieduszycki W. 1983, z badań nad przemianami środowiska geograficznego i kulturowego w Kruszwicy, „Sprawozdania Archeologiczne” 34, s. 253-254.

Dzieduszycki W. 1984a, Socjologiczne przeobrażenia wczesnośredniowiecznych miast polskich (Model kruszwicki), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 32/1, s. 3-21.

Dzieduszycki W. 1984b, Wczesnośredniowieczna przeprawa przez Gopło (z badań stanowiska 4a w Kruszwicy), „Sprawozdania Archeologiczne” 36, s. 167-183.

Dzieduszycki W. 1985, Socio-topographic transformation of Polish towns, w: Tezisy dokladov polskoj delegacji na MKSA Kijów 1985, Warszawa, s. 30-39.

Dzieduszycki W. 1988, Research assumptions and results of interdyscyplinary studies in Kuiavia. „Študijné zvesti” 25, s. 35-40.

Dzieduszycki W. 1990, Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w Wielkopolsce, w: Zofia Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badan nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Wrocław-Warszawa, s. 155-159.

Dzieduszycki W. 1993, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powiązań Kujaw z Pomorzem we wczesnym średniowieczu, „Slavia Antiqua” 33, s. 41-63.

Dzieduszycki W. 1995, Kruszce w systemie wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej, Poznań.

Dzieduszycki W. 1996, Park Krajobrazowy „Nadgoplański Park Tysiąclecia” – jego zasoby i strategia ich ochrony, „Studia Lednickie” 4, s. 23-28.

Dzieduszycki W. 1997, Przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego w rejonie nadgoplańskim w starożytności i we wczesnym średniowieczu, w: XXX lat Nadgoplańskiego Partu Tysiąclecia, Kruszwica, s. 49-53.

Dzieduszycki W. 1998a, Kruszwica – wczesnopiastowski ośrodek władzy książęcej, w: Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak, Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Gniezno, s. 102-107.

Dzieduszycki W. 1998b, Święty Wojciech, st. 10, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań, s. 242-267.

Dzieduszycki W. 1998c, Wiek XIII. Przemiany – ich specyfika i znaczenie, w: Krzysztof Wachowski (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Rewolucja XIII wieku, Wrocław, s. 17-22.

Dzieduszycki W. 1998d, Zębowo, st. 19, gmina Lwówek (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań 1998, s. 507-529.

Dzieduszycki W. 1998e, Żółwin, st. 8, gmina Międzyrzecz (monografia stanowiska), w: Ryszard Mazurowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego. Ziemia Lubuska, Poznań, s. 403-419.

Dzieduszycki W. 2000, Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości jej oddziaływania na zwyczaje funeralne w przeszłości, w: J. Wrzesiński (red.), Czarownice. Funeralia Lednickie 2, Wrocław-Sobótka, s. 9-22.

Dzieduszycki W. 2004, Średniowiecze i nowożytność, w: J. Bednarczyk, A. Kośko (red.), Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno – Włocławek i Mogilno – Wydartowo, Poznań, s. 455-499.

Dzieduszycki W. 2007, Symbolika brązu w świetle studiów nad niektórymi formami wytworów z niego sporządzonymi, w: W. Dzieduszycki (red.), Opuscula Archaeologica, Zielona Góra, s. 127-139.

Dzieduszycki W. 2008, Kruszwica – piastowska domena nad Gopłem, w: Michał Kobusiewicz, Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia po średniowiecze, Poznań, s. 397-429.

Dzieduszycki W. 2009, Las w kulturze średniowiecza, w: M. Brzostowicz, J. Wrzesiński (red.), Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań – Ląd 2009, s. 19-28.

Dzieduszycki W. 2011, „Informator Archeologiczny”. Badania 1999, 33, Warszawa, s. 146.

Dzieduszycki W.2012, „Informator Archeologiczny”. Badania 2000, 34, Warszawa, s. 203-204.

Dzieduszycki W. 2012, Przemiany społeczno-organizacyjne wczesnośredniowiecznych Kujaw – możliwości interpretacyjne archeologii, w: M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Archaeologia versus historiam Historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, s. 165-174, Poznań.

Dzieduszycki W. 2014, Wielokulturowe stanowisko nr 2 w Wierzchaczewie, gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie w świetle badań archeologiczno-przyrodniczych, „Fontes Archaeologici Posnaniensis” 50/2, s. 285-317.

Dzieduszycki W. 2015, Przemiany Kujaw w XII-XIII wieku, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 51, s. 73-81.

Dzieduszycki W., Kupczyk M. 1993, Gopło. Przyroda i człowiek, Poznań.

Dzieduszyccy B. i W. 1985, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Niecki jezior Bnińskich, w: Jan Żak (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim, Poznań, s. 141-197.

Dzieduszycki W. 1988, Socio-economic and demographic transformation of erly-urban Kruszwica and its subsidiaries, „Slavia Antiqua” 31, s. 45-53.

Dzieduszycki W. 1998a, Metalurgiczne zaplecze wczesnośredniowiecznego grodu w Kaszowie koło Milicza, w: Hanna Kóčka-Krenz, Władysław Łosiński (red.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, s. 221-235.

Dzieduszycki W. 1998b, Układ urbanistyczny wczesno- i późnośredniowiecznej Kruszwicy w świetle najnowszych badań archeologicznych, w: Jacek Wysocki, J. Michalski (red.), Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, Olsztyn, s. 157-166.

Dzieduszycki W. 2002, Średniowieczne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy, w: C. Buśko, J. Klápšté, L. Leciejewicz, s. Moździoch, Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław-Praha, s. 281-297.

Dzieduszycki W. 2003a, Nekropole kruszwickie w wiekach średnich i nowożytności, „Ziemia Kujawska” 16, s. 5-51.

Dzieduszycki W. 2003b, Nowe dane do studiów nad ornamentyką wczesnośredniowiecznych wyrobów z poroża i kości odkrytych ostatnio na Kujawach, w: T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res et Fontes. Księga jubileuszowa Dr Eugeniusza Cnotliwego, Szczecin, s. 201-209.

Dzieduszycki W. 2005, Dzieje piastowskiego ośrodka w Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, w: Jarosław Dudek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, Zielona Góra, s. 457-463.

Dzieduszyccy B. i W., Wrzesińscy A. i J. 2005, Dar i „dar”. Rozważania o symbolicznej specyfice wyposażenia pochówków dostojników kościelnych grzebanych w kościołach, w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Do ut des – dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie – spotkanie 7, Poznań, s. 309-315.