W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH
pdf

Słowa kluczowe

settlement
the early medieval culture
Wielkopolska

Jak cytować

Machajewski, H. (2021). W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 107–114. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.5

Abstrakt

The development of archaeological research justifies the need for re-appraising previous conclusions. In the case of the Bnin Lakes Basin (Wielkopolska), the research pertains to the settlement at the early stage of the early Middle Ages. Human settlement developed dynamically at phase B of the early Middle Ages. To date, settlement from phase A has not been discovered in the Basin. The same holds true for the basin of the central river Warta.

https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.5
pdf

Bibliografia

Brzostowicz M. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań.

Dzieduszyccy B. i W. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Niecki Jezior Bnińskich, w: J. Żak, J. Fogel (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, Poznań, s. 141-198.

Fogel J. „Bnińska szkoła archeologiczna”, w: D. Minta-Tworzowska, Wł. Rączkowski (red.), Archeologia. Paradygmat. Pamięć, Poznań, s. 59-63.

Hilczerówna Z. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Krzyszowski A. Rytualne paleniska czy obiekty grobowe (?) z przełomu okresu późnorzymskiego i wczesnych faz wczesnego średniowiecza w Wilanowie (stan. 12), gmina Kamieniec, woj. wielkopolskie, „Slavia Antiqua” t. 51, s. 165-203.

Machajewski H. Z badań nad osadnictwem Niecki Jezior Bnińskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, w: J. Żak, J. Fogel (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, Poznań, s. 119-139.

Machajewski H. Stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Wielkopolsce, K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, s. 269-298.

Machajewski H. Ze studiów nad wczesnym okresem wędrówek ludów w Wielkopolsce, H. Machajewski (red.), Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski, Poznań, s. 31-41.

Nowaczyk B. Rozwój geomorfologiczny rynny glacjalnej Jezior Kórnicko-Zaniemyskich (Bnińskich) w aspekcie osadniczym, w: J. Żak, J. Fogel (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, Poznań, s. 7-20.

Pawlak E. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 r. na wielokulturowej osadzie na stanowisku 20 w Bninie, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, Raport 9, s. 241-291.

Pawlak E. i P. 2008a, Osada wczesnośredniowieczna oraz relikty z okresu nowożytnego (Kijewo), w: E. Pawlak, P. Pawlak, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, L. Czerniak, D. Prinke, P. Silska, H. Machajewski, A. Rewekant, A. Sikorski, Kijewo, stanowisko 4, pow. średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym, Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 44, s. 185-342.

Pawlak E. i P. 2008b, Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego, Poznań.

Pawlak E. i P. Najdawniejsze siedziby Słowian w Wielkopolsce na podstawie wybranych źródeł archeologicznych, H. Machajewski (red.), Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski, Poznań, s. 43-79.

Parczewski M. 1988, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdański–Łódź.

Żak J., Fogel J. (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe, Poznań.

Żak J., Fogel J. (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowate, Warszawa–Poznań.

Żak J., Fogel J. (red.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Podgrodzie, Warszawa–Poznań.

Żak J., Fogel J. (red.), 1985, Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, Poznań.