STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO
pdf

Słowa kluczowe

Kruszwica
castle
Middle Ages
modern age
stratigraphy
chronology

Jak cytować

Pawlak, P. (2021). STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 375–397. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.16

Abstrakt

The castle in Kruszwica was built after 1343, at the request of Casimir III the Great. The oldest written sources, Kronika by Jan of Czarnków, dates the construction of the castle back to 1350-1355. The castle hosted the seat of the starost, judiciary authorities and a prison. In 1973-1982, the excavations were located in the central and south-western parts of the Castle Hill. In 2007-2008, the archaeological excavations were moved to the crests of the Hill; in 2010-2011 they were located chiefly near the structures of the castle building, still uncovered in 1973-1982. As a result, relics of the castle house were excavated together with several cellar rooms and fragments of the peripheral wall with remains of a gate. Following the results of stratigraphic and architectural analyses, the results of the research into the movable historic material, coupled with the results of 14C radiocarbon dating, four chronological periods have been identified in the history of the castle in Kruszwica: period I – since the mid-14th c. to 1519; period II – after 1519 to 1591; period III – after 1591 to 1657; period IV – after 1657.

https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.16
pdf

Bibliografia

Dzieduszycki W. 1984, Wczesnośredniowieczna przeprawa przez Gopło, „Sprawozdania Archeologiczne” 36, s. 167-183.

Dzieduszycki W. 1984a, Socjotopograficzne przeobrażenia wczesnośredniowiecznych miast polskich (model kruszwicki), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 32 (1), s. 3-21.

Dzieduszycki W.2014, Dzieje Zamku Kruszwickiego, w: W. Dzieduszycki, M. Maciejewski, M. Małachowicz (red.), Zamek Kruszwicki, Kruszwica, s. 15-52.

Dzieduszycki W., Maciejewski M., Małachowicz M. (red.) 2014, Zamek Kruszwicki, Kruszwica.

Frycz J. 1965, Układ urbanistyczny i zabytki architektury Kruszwicy, w: J. Grześkowiak (red.), Kruszwica. Zarys monograficzny, Toruń.

Górski K. 1965, Dzieje Kruszwicy do końca XVIII w., w: J. Grześkowiak (red.), Kruszwica. Zarys monograficzny, Toruń.

Hensel W., Cofta A., 1953, Badania archeologiczne w Kruszwicy w 1952 roku, „Przegląd Zachodni”, R. 9, nr 4/5, s. 614-625.

Hensel W., Broniewska A. 1961, Starodawna Kruszwica, Wrocław.

Jakimowicz R. 1952, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Kruszwicy w latach 1948-1949, „Studia Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 113-116.

Maciejewski M. 2014, Zamek Kruszwicki po 1657 roku, upadek i odrodzenie, w: W. Dzieduszycki, M. Maciejewski, M. Małachowicz (red.), Zamek Kruszwicki, Kruszwica, s. 53-87.

Małachowicz M. 2014, Średniowieczny Zamek Kruszwicki. Próba rekonstrukcji, w: W. Dzieduszycki, M. Maciejewski, M. Małachowicz (red.), Zamek Kruszwicki, Kruszwica, s. 89-113.

Pawlak P. 1993, Z badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Kruszwicy w latach 1973-1982, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 2, s. 215-232.