Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020
pdf

Jak cytować

Danielewski, M. (2021). Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 435–439. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.19
https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.19
pdf

Bibliografia

Bogucki M. 2010, Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich, „Pruthenia”, t. 5, s. 253-258.

Adamczyk D. 2002, Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy Wschodniej w IX i X w., „średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 2, s. 63-88.

Adamczyk D. 2003, Silberströme und die Einbeziehung Osteuropas in das islamische Handelssystem, w: D. Adamczyk, B. Eschment, C.-H. Hauptmeyer, D. Adamczyk, U. Obal (red.), Die Welt querdenken, Frankfurt– Main, s. 107-125.

Adamczyk D. 2006, Silver, Markets, and States. The Impact of Islamic Trade on Eastern Europe in the Ninth through Eleventh Centuries, „World History Bulletin”, t. 22, nr 2, s. 47-49.

Adamczyk D. 2009, Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografii i funkcji arabskiego srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI w., „średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 5, s. 66-78.

Adamczyk D. 2013, Kruszec, moneta, tranzyt czy „hybryda”, czyli częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X wieku?, w: P. Boroń (red.), Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), Wrocław, s. 197-202.

Adamczyk D. 2014a, Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800-1100), Wiesbaden.

Adamczyk D. 2014b, Trzecia fala napływu arabskiego srebra a powstanie „państwa” piastowskiego, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 58, z. 1-2 (197-198), s. 33-54.

Adamczyk D.2015, Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka i Bolesława I? Arabski system handlowy a ekonomia polityczna społeczeństw Europy środkowo-Wschodniej w X wieku, „Historia Slavorum Occidentis”, s. 19-33.

Adamczyk D. 2017, Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 32, z. 2, s. 143-167.

Adamczyk D. 2018, Srebro i władza. Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich, Warszawa.

Jagodziński M.F. 2015, Truso – legenda Bałtyku. Katalog wystawy, Elbląg.

Klimek R. 2009, Występowanie dirhamów oraz próba rekonstrukcji dróg ich rozprzestrzeniania się na obszarze plemion pruskich w VIII-X wieku, „Pruthenia”, t. 4, s. 215-239.

Klimek R. 2010, O dirhamach, Prusach i poszanowaniu prawa, czyli w odpowiedzi dr. Mateuszowi Boguckiemu, „Pruthenia”, t. 5, s. 259-265.

Мусин А.Е., Тарабардина О.А. 2019, Скандинавы среди первопоселенцев Новгорода по данным археологии, „Вестник СПбГУ. История”, t. 64. Вып. 2, c. 762-785.

Musin A.E., Tarabardina O.A. 2019, Skandinavy sredi pervoposelen͡tsev Novgoroda po dannym arkheologiii, „Vestnik SPbGU. Istori͡ia”, t. 64, vyp. 2, s. 762–785.