La traduction spécialisée à l’ère des nouvelles technologies : quel effet sur le texte de spécialité?

Pliki dodatkowe

PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Specialized translation
translation technologies
ethnography
Canada

Jak cytować

LeBlanc, M. (2016). La traduction spécialisée à l’ère des nouvelles technologies : quel effet sur le texte de spécialité?. Studia Romanica Posnaniensia, 43(1), 77–92. https://doi.org/10.14746/strop.2016.425.006

Abstrakt

The introduction of translation technologies, especially translation memory software, has had a significant impact on both the translator’s professional practice and the target text itself. Apart from the fact that he or she must translate in a non-linear fashion due to the design of translation memory systems, the translator is now called upon to increase output and, in many cases, recycle what has already been translated by others. As a result, the translator, used to having full control over his or her text, is in some regards losing control over the translation process, which brings him or her to reflect on the quality of the final product and, in turn, on the transformations the field of specialized translation is undergoing. In this paper, I will present the results of an important ethnographic study conducted in three Canadian translation environments. I will focus mostly on the effects translation technologies and newly implemented practices have had on the quality of specialized texts destined for the Canadian market, where most of the specialized texts produced in French are in fact translations. Special attention will be given to the comments made by specialized translators during semi-directed interviews.
https://doi.org/10.14746/strop.2016.425.006

Bibliografia

Brisset, A. (1991). Le rôle de la traduction dans la société canadienne. L’Actualité terminologique, 24(1), 7-8.

Comité sectoriel de l’industrie canadienne de la traduction (1999). Enquête auprès de l’industrie canadienne de la traduction. Stratégie de développement des ressources humaines et d’exportation, Ottawa.

Corbeil, J.-C. (2007). Le rôle de la terminologie en aménagement linguistique : genèse et description de l’approche québécoise. Langages, 168(4), 92-105. DOI: 10.3917/lang.168.0092

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick (2013). Rapport annuel 2012-2013.

Fredericton (Nouveau-Brunswick), Bureau du Commissaire aux langues officielles. http://www.languesofficielles.nb.ca/sites/default/files/imce/pdfs/FR/web_2_rapport_annuel_2012-2013.pdf

Garcia, I. (2009). Beyond Translation Memory: Computers and the Professional Translator. Journal of Specialized Translation, 12, 199-214. http://www.jostrans.org/issue12/art_garcia.pdf

Juhel, D. (1982). Bilinguisme et traduction au Canada. Le rôle sociolinguistique du traducteur.

Québec: Centre international de recherche sur le bilinguisme.

Katan, D. (2004). Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators (2e éd.). Manchester: St. Jerome.

Lavault-Olléon, É. (2007). Introduction. In É. Lavault (Éd.), Traduction spécialisée : pratiques, théories, formations (p. ix-xii) Berne: Peter Lang.

LeBlanc, M. (2013). Translators on Translation Memory (TM). Results of an ethnographic study in three translation services and agencies. The International Journal for Translation & Interpreting Research, 5(2), 1-13. DOI: ti.105202.2013.a01

LeBlanc, M. (2015 [à paraître]). Les mémoires de traduction et le rapport au texte : ce qu’en disent les traducteurs professionnels. TTR, 28(1).

Mareschal, G. (2005). L’enseignement de la traduction au Canada. Meta, 50(1), 250-262. DOI: 10.7202/010672ar

Mossop, B. (2007). Empirical studies of revision: What we know and need to know. The Journal of Specialized Translation, 8, 6-20. http://www.jostrans.org/issue08/art_mossop.pdf

Mossop, B. (2006). Has computerization changed translation? Meta, 51(4), 787-793. DOI: 10.7202/014342ar

Mossop, B. (1990). Translating Institutions and ‘Idiomatic’ Translation. Meta, 35(2), 342-355. DOI: 10.7202/003675ar

PricewaterhouseCoopers (2012). Analyse comparative du Bureau de la traduction. Rapport final. Toronto: PricewaterhouseCoopers.

Pym, A. (2011). What technology does to translating. The International Journal for Translation & Interpreting Research, 3(1), 1-9. http://trans-int.org/index.php/transint/article/view/121/81

Scarpa, F. (2010). La traduction spécialisée. Une approche professionnelle à l’enseignement de la traduction. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa. (Traduit et adapté de l’italien par Marco A. Fiola.)

Taravella, A.-M. et A.O. Villeneuve. Aspects humains des technologies langagières dans l’organisation. Tralogy (Session 2 – Le métier de traducteur). http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=134 (consulté le 30 août 2015).

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.