Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście „postcolonial studies”
PDF

Słowa kluczowe

neopaganism
postcolonial studies
nostalgia
myth
postmodernism

Jak cytować

Nakoneczny, T. (2019). Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście „postcolonial studies”. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 101–112. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.10

Abstrakt

The article proposes a look at contemporary neopoganism as a phenomenon that can be described in the context of postcolonial studies. However, analyzing neopaganism through the prism of the classic postcolonial terms seems to be insufficient to the author. Therefore, he proposes to supplement it with the concept of nostalgia. He also disagrees with the view that neopaganism is the part of the postmodern trend of contemporary culture.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.10
PDF

Bibliografia

Алексеев В. Русское неоязычество, źródło elektroniczne: http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=25&id2=226 (dostęp 16.10.2017).

Бесков А. 2015. Язычество восточных славян. От древности к современности, Нижний Новгород: НГПУ.

Кавыкин О. 2007. Родноверы. Самоидентификация неоязычников в современной России, Mocква: Институт Африки РАН.

Шнирельман В. 2015. Арийский миф в современном мире, Москва: Новое литературное обозрение.

Яшин В. 2014. Патриотическое и космополитическое в русском неоязычестве (на примере мотива утраченной прародины), [w:] О. Шиманская (red.), Религии России: проблемы социального служения и патриотического воспитания, Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО НГЛУ, źródło elektroniczne: http://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/Shimanskaya.%20Religii%20Rossii_Problemy%20socialnogo%20sluzheniya%20i%20patrioticheskogo%20vospitaniya.pdf (dostęp 29.11.2017).

Bukowska-Pastwa A. 2011. Być poganką: być poganinem: odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, nr 5.

Descombes V. 1996. To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), tłum. B. Baniasiak, K. Matuszewski, Warszawa: Spacja. Gieysztor A. 2016. Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Janion M. 2016. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kulas D. 2000. Koncepcja prawdy według Richarda Rorty’ego, „Pisma Humanistyczne”, nr 2, źródło elektroniczne: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pisma_Humanistyczne/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s33-39/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s33-39.pdf (dostęp 17.11.2017).

Nieroba E., Czerner A., Szczepański M. S. 2009. Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obszar rzeczywistości społecznej, [w:] E. Nieroba, A. Czerner, M. S. Szczepański (red.), Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, źródło elektroniczne: http://www.dziedzictwo.uni.opole.pl/biblioteka/docs/publikacje/Miedzy_nostalgia_a_nadzieja.pdf (dostęp 19.10.2017).

Okraska R. 2001. W kręgu Odyna i Trygława. Neopoganizm w Polsce i na świecie (zarys problematyki), Biała Podlaska: Rekonkwista.

Skórczewski D. 2012. Melancholia dyskursu kresoznawczego, „Porównania”, nr 11.

Sosnowska D. 2012. Ograniczenia i możliwości krytyki postkolonialnej, „Historyka”, t. 42.

Sowa J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: Universitas.

Strutyński M. 2014. Neopogaństwo, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Szczepański T. 2009. Ruch zadrużny i rodzimowierczy w PRL w latach 1956–1989, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 4.

Tötösy de Zepetnek S. 1995. Postcolonialities: „The Other”, the System and a Personal Perspective, or This (Too) is Comparative Literature, „Canadian Review of Comparative Literature”, nr 22/3–4.

Witkowska A. 1969. Recenzja książki Juliana Maślanki „Zorian Dołęga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne”, „Pamiętnik Literacki”, nr 3.

Zaczkowska A. 2009. Wpływ neopogan na kulturę popularną w Rosji. Nurty neopogańskie w sztukach plastycznych, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 4.