Werbalizacja emocji w tekstach rosyjskiej krytyki muzycznej
PDF

Słowa kluczowe

verbalization
emotions
classical music
Russian
musical criticism

Jak cytować

Dzienisiewicz, M. (2019). Werbalizacja emocji w tekstach rosyjskiej krytyki muzycznej. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 337–349. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.32

Abstrakt

The paper is an attempt to present the ways of verbalization of emotions in Russian critical texts. The material shows examples of verbalization in two aspects of analysis: in first part the material has been divided into five groups and focused on the grammatical characteristics of the examples, in second part the author of the article attempts to compare the descriptions of emotions written in music score with examples of verbalization used in critical texts on music. The studied material shows a variety of ways of verbalization of emotions in analyzed texts
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.32
PDF

Bibliografia

Бразговская Е. Е. 2014. Вербализация музыки как межсемиотический перевод, „Критика и семиотика”, nr 1, s. 30–47.

Должанский А. Н. 1964. Краткий музыкальный словарь, Ленинград: Музыка.

Евгеньева А. П. (red.) 2001. Словарь синонимов русского языка, Москва: Астрель.

Иорданская Л. Н. 1970. Попытка лексикографического толкования группы русских глаголов со значением чувства, [w:] Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 13, Москва: Изд-во Московского педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза, s. 3–26.

Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. 2002. Русский ассоциативный словарь, t. I, Москва: Астрель. Шаховский В. И. 2008. Лингвистическая теория эмоций, Москва: Гнозис.

Avison Ch. 1775. An Essay on Musical Expression, London: Lockyer Davis.

Biłas-Pleszak E. 2005. Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Borek M. 1999. Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Fubini E. 1997. Historia estetyki muzycznej, Kraków: Musica Iagellonica.

Gawarkiewicz R., Pietrzyk I., Rodziewicz B. 2008. Polski słownik asocjacyjny, Szczecin: Print Group.

Grabias S. 1997. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jęczeń U. 2008. Lingwistyczne sposoby ujmowania zjawisk emocjonalnych, [w:] A. Błachnio, A. Przepiórka (red.). Bliżej emocji II, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Langer S. K. 1976. Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Libanus J. 1519. De Musicae Laudibus Oratio seu adhortatio, Kraków: Jan Helicz, źródło elektroniczne: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadataid=7006&from=publication (dostęp 26.09.2017).

Mika B. 2007. Muzyka jako znak (w kontekście analizy paradygmatycznej), Lublin: Polihymnia. Nowakowska-

Kempna I. 1995. Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Reiss J. W., Śledziński S. 1960. Mała encyklopedia muzyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Reykowski J. 1992. Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rousseau J.-J. 1780–1789. Dictionnaire de musique. Collection complète des oeuvres, vol. 9, Genève: Paul Moultou et du Peyron, źródło elektroniczne: https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf (dostęp 26.09.2017)

Schweitzer A. 1972. Jan Sebastian Bach, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Wierzbicka A. 1999. Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals (Studies in Emotions and Social Interaction), Cambridge: Cambridge University Press.