Wyrazy zapożyczone z języka polskiego w słowniku gwar smoleńskich Włodzimierza Dobrowolskiego
PDF

Słowa kluczowe

Polish loanwords
Smolensk dialects
Dobrovolsky’s dictionary
Russian dialect lexicography

Jak cytować

Wójtowicz, M. (2019). Wyrazy zapożyczone z języka polskiego w słowniku gwar smoleńskich Włodzimierza Dobrowolskiego. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 221–230. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.20

Abstrakt

The analysis comprises a stock of 414 Polish loanwords selected from the dictionary of Smolensk dialects. In the article the following problems are discussed: the stock of loanwords, periods and the process of the borrowing. Most of the words were borrowed as a result of direct language contacts. Some of the words were borrowed through Belarussian. The majority of them were borrowed in the 17th, 19th and at the beginning of the 20th century.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.20
PDF

Bibliografia

Добровольский – Добровольский В. Н. 1914. Смоленский областной словарь, Смоленск: Типография П. А. Силина. Карский Е. Ф. 1962. Труды по белорусскому и другим славянским языкам, Москва: Изд. АН СССР.

Носович – Носович И. И. 1870. Словарь белорусского наречия, Санкт-Петербург: Изд. Отделения русского языка и словесности имп. АН.

Подвысоцкий А. О. 1885. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении, Санкт-Петербург: Изд. II Отделения имп. АН.

Расторгуев П. А. 1960. Говоры на территории Смоленщины, Москва: Изд. AН СССР.

Сороколетов Ф. П., Кузнецова О. Д. 1982. Очерки по русской диалектной лексикографии, Ленинград: Наука.

СРНГ – Филин Ф. П., Сороколетов Ф. П. (red.) 1965–2010. Словарь русских народных говоров, вып. 1–43, Москва–Ленинград–Санкт-Петербург: Наука.

СРЯ – Бархударов С. Г., Богатова Г. А., Крысько В. Б. (red.) 1975–2011.

Словарь русского языка XI-XVII вв., вып. 1–29, Москва: Наука.

ССГ – Иванова А. И., Бояринова Л. З. (red.) 1974–2005.

Словарь смоленских говоров, вып. 1–11, Смоленск: Смоленский государственный педагогический университет.

ССРЛЯ – Чернышев В. И. (red.) 1950–1965. Словарь современного русского литературного языка, t. I–XVII, Москва–Ленинград: Изд. АН СССР, Наука.

Фасмер М. 1964–1973. Этимологический словарь русского языка. Перевод с нем. и дополнения О. Н. Трубачева, t. I–IV. Москва: Прогресс.

ЭССЯ – Трубачев О. Н. (red.) 1974–2005. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, вып. 1–31, Москва: Наука.

Boryś – Boryś W. 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brückner – Brückner A. 1970. Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Reczek – Reczek S. 1968. Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SS – Urbańczyk S. (red.). 1953–2003. Słownik staropolski, t. I–XI, Warszawa–Wrocław–Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Wójtowicz M. 2012. Zapożyczenia z języka polskiego w słownikach gwar rosyjskich połowy XIX wieku, [w:] D. Paśko-Koneczniak (red.) Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 371–386.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.