Słowniki i teksty paralelne w przekładzie tekstów prawnych (na wybranych przykładach)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Robert Kościelniak

Аннотация

The purpose of this article is to present the results of the research on the use of dictionaries and parallel texts in the translation process. Examples of collocations in legal texts were used in the research, and the resulting comparison shows the presence (or the absence) of the equivalents of the original units in the respective languages.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Jopek-Bosiacka A. 2009. Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kierzkowska D. 2002. Tłumaczenie prawnicze, Warszawa: Translegis.
 2. Klejnowska-Borowska M. 2014. Analiza wielojęzycznych słowników specjalistycznych z językiem polskim i rosyjskim wydanych w latach 1990-2012, źródło elektroniczne: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35587635/SN_17_Marek_Lukasik_Beata_Mikolajewska_red._Jezyki_specjalistyczne_wczoraj_dzis_i_jutro.pdf?ASAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1495911335&Signature=zV65SM3aKke0cEKSIA6rlQ7xD1I%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DJezyki_specjalistyczne_wczoraj_dzis_i_ju.pdf#page=128 (dostęp: 27.05.2017).
 3. Krzysztoforska-Weisswasser Z. 1995. Wykorzystanie tekstów paralelnych przy tłumaczeniu wyroków w procesie cywilnym, źródło elektroniczne: http://translegis.com.pl/ll_archiwum/LL_2_6.pdf (dostęp: 27.05.2017).
 4. Kubacki A. 2009. Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung a ich odpowiednikami w języku polskim, źródło elektroniczne: http://inveling.amu.edu.pl/pdf/Kubacki_Relacje_17.pdf (dostęp: 27.05.2017).
 5. Lukszyn J. (red.) 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Matulewska A. 2010. Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego, źródło elektroniczne: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14318/1/CL_03_2010_05%20Aleksandra%20MATULEWSKA%20%28Polska%29%2C%20Teksty%20paralelne%20a%20ustalenie%20konotat%C3%B3w%20i%20denotat%C3%B3w%20na%20potrzeby%20przek%C5%82adu%20polskoangielskiego.pdf (dostęp: 27.05.2017).
 7. Pieńkos J. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Pieńkos J. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 9. Pisarska A., Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Szemińska W. 2009. Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego, [w:] M. Łukasik (red.), Na drodze wiedzy specjalistycznej, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 112–122.
 11. Wróblewski B. 1948. Język prawny i prawniczy, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 12. Атабекова А. А. 2011. Юридический перевод: интерпретация, адаптация, медиация, źródło elektroniczne: http://globaljournals.ru/assets/files/journals/science-andbusiness/6/sb-6-011.pdf#page=85 (dostęp: 27.05.2017).
 13. Комиссаров В. Н. 1990. Теория перевода (лингвистические аспекты), Москва: Высшая школа.
 14. Słowniki i leksykony
 15. Aleksiejenko M. 2002. Polsko-rosyjsko-ukraiński słownik języka oficjalno-urzędowego, Moskwa: Azbukownik.
 16. Bar L. (red.). 1986. Słownik prawniczy polsko-rosyjski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 17. Chlebda W. (red.). 2014. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy idiomatykonu polsko-rosyjskiego (z. 1-5), Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 18. Skoblenko A. 2011. Leksykon terminów prawniczych, Warszawa: C.H. Beck.
 19. Zobek T. 2008. Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski, Warszawa: C.H. Beck.
 20. Akty normatywne
 21. UOKSIE – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (stan prawny na 8.09.2016).
 22. ЗОСП – Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 3.07.2016) „О судебных приставах”.
 23. ЗОИП – Федеральный закон от 2.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) „Об исполнительном производстве”.