Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego
PDF

Słowa kluczowe

pszczelarstwo
bibliografia
Wielkopolska

Jak cytować

Tomaszewski, R. (2013). Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego. Biblioteka, (17(26), 65–101. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.4

Abstrakt

Początki wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego związane są z działalnością Jana Ostroroga i pierwszą polską książką pszczelarską, Nauką koło pasiek, wydaną w 1614 roku. Prawdziwie bujny rozwój oświaty pszczelarskiej, w tym literatury, rozpoczyna się jednak dopiero od połowy XIX wieku. Pierwszym wielkopolskim czasopismem dla hodowców pszczół był wychodzący od 1880 roku „Pszczelarz”. Wcześniej chcący pisać o tej gałęzi gospodarki umieszczali swe publikacje na łamach różnych czasopism, często dalekich swą tematyką od zagadnień gospodarstwa wiejskiego. Biorąc pod uwagę bogactwo poruszonego tematu, a przy tym objętość jednego artykułu, starano się w nim przedstawić ważniejsze dzieła książkowe i czasopisma, a jednocześnie w miarę możliwości ludzi, którzy często prócz związków z pszczelarstwem zapisali się dzięki swej różnorodnej działalności na kartach historii regionu. Szczególną uwagę zwrócono na czasopisma dziedzinowe, których liczba i jakość pozwalają stwierdzić, że Wielkopolska miała duży wkład w rozwój tego działu czasopiśmiennictwa w skali krajowej. Literatura pszczelarska nie rozwijała się w pustce politycznej, gospodarczej czy kulturowej. Dlatego przedstawiony został też rozwój organizacji pszczelarskich i innych niż piśmienne metod przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.4
PDF

Bibliografia

Bartnik postępowy, „Warta” 1875, nr 28, s. 262–263; Wiadomości literackie. Bartnik Postępowy, „Kórniczanin” 1875, nr 19.

Brzozowski S., Ziemacki W., Mikołaj Witwicki, pionier postępowego pszczelnictwa w XIX w., „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B, Historia Nauk Biologicznych” 1963, t. 7.

Buczkowski W., Z poznańskiego, „Bartnik Postępowy” 1875, nr 1.

Chomętowski W., Materyały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Jana Ostroroga wojewody poznańskiego, Warszawa 1876.

Czapski R., Über Bienen und Bienenzucht. Vortrag gehalten in den Sitzungen vom 12 und 15 April 1869, „Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft” 1870, t. 3, z. 1.

Dados D., Tomaszewski R., Co czytali pszczelarze? Przyczynek do bibliografii pszczelnictwa wielkopolskiego, cz. 1, „Pasieka” 2005, nr 1.

Dados D., Tomaszewski R., Ślązak, cz. 2, „Pasieka” 2007, nr 1.

Dados D., Tomaszewski R., Pionierzy, Pasieka 2006, nr 1.

Dados D., Tomaszewski R., Co czytali pszczelarze? Przyczynek do bibliografii pszczelnictwa wielkopolskiego, cz. 2, „Pasieka” 2005, nr 2.

Dworzaczek W., Ostroróg Jan, w: Polski słownik biograficzny, t. 24, Kraków 1979.

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 3, Warszawa 1978.

Ferenc-Szydełko E., Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce, Poznań 1995.

Fliszkiewicz M., Wilkaniec Z., Pszczelarstwo wielkopolskie w XX wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” 2008, t. 25.

Garlicka A., Czasopiśmiennictwo gospodarcze, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, Warszawa 1981.

Grochowski T., Polska bibljografja pszczelnicza, Lwów 1931.

Hayto L., Łukomski Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 18, Kraków 1973.

Ibn Rosteh, Księga kosztownych klejnotów, w: Słowiańszczyzna pierwotna. Materiały źródłowe do historii Polski feudalnej, oprac. G. Labuda, Warszawa 1954.

Jazdon A., Karol Reyzner (1803–1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański, „Biblioteka” 2009, nr 13.

Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831–1862, Warszawa–Poznań 1990.

Jędraś S., Powstanie Towarzystwa Pszczelniczego w Lesznie i jego działalność pod zaborem pruskim (część I), „Pszczelarstwo” 1983, nr 10.

Karłowicz L., Z dziejów oświaty pszczelarskiej w Polsce, Lublin 1993.

Konopnicka M., Poezye, oprac. J. Czubek, t. 8, Warszawa [1916].

Kostrzewski Z., Działalność organizacji pszczelarskich w Wielkopolsce, Poznań 1987.

Krasicki K., Pszczelnictwo I. Łyskowskiego w czwartym poprawnym wydaniu jego Gospodarza, „Ziemianin” 1868, nr 41, s. 324–327; I. Łyskowski, Odpowiedź p. Kazimierzowi Krasickiemu na jego krytykę…, „Ziemianin” 1868.

Królikowski J., Najstarsza polska książka o pszczelnictwie, Zamość 1920.

Księga Pamiątkowa Związku Poznańskich Kółek Rolniczych, Poznań 1926.

Lelewel J., Pszczoły i bartnictwo w Polszcze, Poznań 1856.

Lipski W., Kurs pszczelnictwa w miesiącu maju r.b. w Lewkowie odbyty, „Ziemianin” 1852, t. 8.

Łyskowski I., Gospodarz, Brodnica 1868.

Maciejewski J., Piśmiennictwo. Nauka. Teatr, w: Dzieje Wielkopolski, t. 2: Lata 1793–1918, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973.

Materyały do historyi pszczelnictwa w Polsce, „Bartnik Postępowy” 1877, nr 3.

Mendrala S., Rozwój organizacyj pszczelniczych na zachodnich ziemiach polskich, „Bartnik Wielkopolski” 1937, nr 8.

Miśkiewicz B., Procesy osadnicze. Rozwój gospodarstwa wiejskiego, w: Dzieje Wielkopolski, t. 1, red. J. Topolski, Poznań 1969.

Osiak F., Ks. Krzysztof Kluk i jego dorobek w dziedzinie pszczelnictwa, „Pszczelarstwo” 1959, nr 2.

Osiak F., Z dziejów książki pszczelarskiej w dawnej Polsce, „Pszczelarstwo” 1959, nr 7.

Osiak F., Z dziejów literatury pszczelarskiej w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Pszczelarstwo” 1958, nr 12.

Plezia M., Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, Poznań 1952.

Snowadzki G., Geschichte des Verbandes der Grosspolnischen Imkervereine, „Posener Bienenwirt” 1929, nr 8/9.

Sobisiak W., Pszczelnictwo, w: Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2, red. J. Burszta, Poznań 1964.

Sprawozdanie z kursu pszczelniczego, w maju r.b. pod przewodnictwem p. Kołakowskiego odbytego, „Ziemianin” 1864, nr 35.

Tomaszewski R., O bibliografii pszczelnictwa polskiego, „Biblioteka” 2008, nr 12.

W sprawie pszczelnictwa, „Wiarus” 1874, nr 98.

Walerowicz S., Z historii wielkopolskiego pszczelarstwa, cz. 1, „Pszczelarstwo” 1981, nr 6.

Walne zebranie delegatów kółek włościańskich, „Gazeta Toruńska” 1879, nr 64.

Więcej na temat Nauki… i jej twórców: D. Dados, R. Tomaszewski, Pionierzy, „Pasieka” 2006, nr 1.

Wilguszowa M., Wydawcy polskich książek rolniczych w XIX wieku, „Studia o Książce” 1985, t. 15.

Witwicki M., Pszczolnictwo krajowe, Warszawa 1829.

Woźniakowski K., Niemiecka polskojęzyczna prasa „gadzinowa” czasów II wojny światowej 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia), „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8.

Żabko-Potopowicz A., Dzieje bartnictwa w Polsce w świetle dotychczasowych badań, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1953, t. 15.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...