Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan
PDF

Słowa kluczowe

księgarstwo XIX wiek
Drukarnia W. Deckera
kultura muzyczna Poznania w pierwszej połowie XIX wieku

Jak cytować

Jazdon, A., & Jazdon, A. (2013). Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan. Biblioteka, (17(26), 103–117. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5

Abstrakt

Drukarnia W. Deckera była bardzo znanym zakładem typograficznym w Poznaniu okresu zaborów. W artykule omówiono pomijaną dotychczas jej działalność księgarską. Obejmowała ona kolportaż druków muzycznych sprowadzanych głównie z Lipska. Badając ten problem, przeprowadzono kwerendę prasową, która dała dość zaskakujące wyniki. Odkryto nieznane do tej pory, samoistne, obszerne katalogi księgarskie. Zawierają one informacje o drukach muzycznych dostępnych w sprzedaży. Zestaw oferowanych nut był bardzo duży. Począwszy od druków pedagogicznych, poprzez nuty przeznaczone dla amatorów, po partytury dla zespołów zawodowych. Wśród proponowanych utworów przeważają dzieła najnowsze, skomponowane po roku 1800. Mimo iż większość nazwisk występujących w katalogach nie jest dzisiaj znana publiczności, poszczególne spisy przekazują informacje o muzyce wartościowej. Wiele dzieł odegrało rolę w rozwoju muzyki i kształtowaniu gustów muzycznych Wielkopolan.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5
PDF

Bibliografia

„Gazeta Poznańska”, nr 49 z 19.06.1813.

„Gazeta Poznańska”, nr 59 z 24.07.1813.

Andrzejewski S., Drukarnia Deckera i Kompanii w Poznaniu w latach 1794–1819, „Studia o Książce” 1988, t. 17.

Grussowa J., Deckera i Kompanii Drukarnia Poznań 1794–1819, w: Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław 1977.

GWKP, dodatek do nr. 26 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 51 z 26.06.1819.

GWKP, dodatek do nr. 52 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 71 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 88 z 1818.

GWKP, dodatek do nr. 9 z 1818.

GWKP, dodatki do numerów: 48, 49, 50, 51, 53 z 1818.

GWKP, nr 21 z 1817.

GWKP, nr 91 z 1816.

GWKP, nr 95 z 1821.

GWKP, nr 96 z 10.11.1819.

GWKP, wszywka po nr. 50 z 22.06.1816.

Jazdon A., Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25).

Jazdon A., Paganinim wprawdzie nie był, czyli rzecz o nauczaniu muzyki w Poznaniu do roku 1918, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 4.

Jazdon A., Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012.

Motty M., Przechadzki po mieście, oprac., wstęp Z. Grot, t. 1, Poznań 1999.

Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce (1815–1975), Bydgoszcz 1986.