Treść głównego artykułu

Abstrakt

W 2012 roku przekazano do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu rękopiśmienny album (sygn. Rkp. 4498) będący pamiątką z podróży naukowej Karola Libelta do Galicji w 1869 roku. Filozof odwiedził wówczas z wykładami Kraków i Lwów, był serdecznie przyjmowany przez mieszkańców obu miast. 17 kwietnia 1869 roku młodzież akademicka wręczyła Libeltowi w podziękowaniu i w dowód uznania album z kartami zawierającymi 348 podpisów słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Technicznego w Krakowie. Artykuł zawiera opis podróży Karola Libelta do Galicji oraz albumu z wpisami krakowskich studentów, m.in. Michała Hieronima Bobrzyńskiego, Karola Stanisława Olszewskiego, Tadeusza Browicza, Józefa Krzepeli czy Piotra Hubala Dobrzańskiego.

Słowa kluczowe

Karol Libelt (1807–1878) podróż naukowa do Galicji w 1869 roku Kraków Lwów Uniwersytet Jagielloński Instytut Techniczny w Krakowie Polska XIX wieku Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu rękopisy albumy pamiątkowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Baszko, A. (2017). Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Biblioteka, (21(30), 43-77. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.3

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Józefa Czecha kalendarz krakowski na rok 1893, Kraków 1893.
 3. Korespondencja Karola Libelta z lat 1849–1875, t. I, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. Rkp. 6004 III, t. I – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/396392 [dostęp: 2.07.2017].
 4. Korespondencja Karola Libelta z lat 1849–1875, t. II, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. Rkp. 6004 III, t. II – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/396391 [dostęp: 2.07.2017].
 5. Libelt K., Listy, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z. Grot, Warszawa 1978.
 6. Pamiątka dla Karola Libelta od Krakowskich Akademików, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. Rkp. 4498.
 7. Prasa
 8. „Architekt” 1906, z. 3.
 9. „Czas” 1869, nr 82, 84, 87–89; 1900, nr 305; 1920, nr 103; 1924, nr 103.
 10. „Dziennik Literacki” 1869, nr 15.
 11. „Dziennik Poznański” 1869, nr 86, 89–93.
 12. „Gazeta Lwowska” 1899, nr 166; 1917, nr 50.
 13. „Gazeta Narodowa” 1869, nr 83, 90.
 14. „Głos Rzeszowski” 1914, nr 7.
 15. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 323.
 16. „Kronika Farmaceutyczna” 1899, nr 1.
 17. „Kurier kolejowy i asekuracyjny” 1911, nr 11.
 18. „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1908, nr 12.
 19. „Nowa Reforma” 1911, nr 130.
 20. Literatura
 21. VI 1890: Kamienica Jana i Karoliny Turnau’ów w Krakowie, http://kalendariumdawnejprasy.blogspot.com/2014/06/12-vi-1890-kamienica-jana-i-karoliny.html [dostęp: 7.07.2017].
 22. Banach A.K., Czasy zaborów. Uniwersytet Jagielloński w latach 1795–1918, w: K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 85–162.
 23. Bilek M., Historia apteki w Krościenku nad Dunajcem, „Farmacja Krakowska”, R. IX, 2006, nr 3, s. 22–28.
 24. Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki społeczne, z. 1: A–J, Wrocław 1983.
 25. Biogramy uczonych polskich, cz. 3: Nauki ścisłe, Wrocław 1986.
 26. Ciszyńska M., Tadeusz Browicz (1847–1928), „Medyk Białostocki” 2010, nr 84, s. 17–18.
 27. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, A–D, red. J. Michalewicz, Kraków 1999; E–J, red. K. Stopka, Kraków 2006; K–Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009; M–N, red. K. Stopka, Kraków 2011; O–Q, red. K. Stopka, Kraków 2011; R, red. K. Stopka, Kraków 2013; S–Ś, red. K. Stopka, Kraków 2014; T–Ż, red. K. Stopka, Kraków 2015 [Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria C: Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX, tomus III].
 28. Czyż L., Przyczynek do dziejów apteki w Dynowie, https://marychna.witkowscy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=97:przyczynek-do-dziejow-apteki-w-dynowie&catid=91&Itemid=505 [dostęp: 10.07.2017].
 29. Dobrzanowski S., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1849–1890, „Studia Theologica Varsaviensia” 10, 1972, nr 2, s. 67–103.
 30. Grot Z., Życie i działalność Karola Libelta (1807–1878), Warszawa–Poznań 1977.
 31. Hahn W., Karol Libelt we Lwowie w roku 1869. Wspomnienie w setną rocznicę urodzin, Lwów 1907.
 32. Hałaburda M., Szczepaniak J., Katalog alumnów Seminarium na Stradomiu (1801–1900), Kraków 2006.
 33. Herczyńska G., Karol Szeliga Żuławski 1845–1914, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2001, z. 4 (na okładce).
 34. Historia Zgromadzenia SS. Felicjanek. Na podstawie rękopisów, cz. 2, Kraków 1929.
 35. Janicka D., O pionierach nauk kryminologicznych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t. 58, s. 1, s. 29–50.
 36. Karol Libelt 1807–1875, Warszawa–Poznań 1976.
 37. Kosmowska I., Karol Libelt jako działacz polityczny i społeczny, Poznań 1918.
 38. Kotliński T.J., Poczet sędziów krakowskich, cz. XXXIII, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, R. XXVI, 2016, nr 1 (301), s. 49–60.
 39. Kotliński T.J., Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882–1899), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 2015, nr 18, s. 26–41.
 40. Kowalska M., Właściciele dworu w Mordarce, „Almanach Sądecki”, R. VII, 1998, nr 3 (24), s. 14–23.
 41. Krawczyk A., Franciszek Czerny-Schwarzenberg 1847–1917, w: Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 21–35.
 42. Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 1864 do r. 1887 i obraz jego stanu dzisiejszego wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków 1887.
 43. Kucharski R., Wierzchosławice w hołdzie śp. ks. Michałowi Sopacie, w 125 rocznicę Jego śmierci, „Ziemia Wierzchosławicka” 2009, nr 1 (68), s. 13–14.
 44. Latosiński J., Monografia Miasteczka Wilamowic, Kraków 1909.
 45. Lombarski J., Piotr Hubal Dobrzański, przyjaciel Jacka Malczewskiego, „Gazeta Radomska” 2016, nr 1, s. 12.
 46. Marian Dydyński – dziedzic Raciborska, http://www.kozmice.pl/47.html#dydynski [dostęp: 6.07.2017].
 47. Niedokończony dramat dziejowy. Odczytał w dniu 24-tym stycznia 1909 na wieczorku urządzonym ku pamięci styczniowego powstania [broszura] (Cieszyn, s.a.) wraz z biogramem I. Ślebodzińskiego opracowanym przez A.B. Ślebodzińskiego: https://get.google.com/albumarchive/106561962250549489911/album/AF1QipO8xRsjYG_2gtoY7tE-NuSWPeNLrGm2Kpfuwhx9 [dostęp: 7.07.2017].
 48. Nowakowska-Zamachowska M., Towarzystwo Lekarskie Krakowskie 1866–1914. Komisja Balneologiczna, Kraków 2008, s. 37 [praca doktorska], http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/Content/1034/Doktorat_monika-080212ok.pdf [dostęp: 7.07.2017].
 49. Olszowska M., Trybowska E., Słownik biograficzny Rabki, wyd. 2, Kraków–Rabka-Zdrój 2012.
 50. Paliga R., Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku (1830–1951): od powstania listopadowego do utworzenia Instytutu Hematologii, Poznań 2012 [praca doktorska], http://www.wbc.poznan.pl/publication/301302 [dostęp: 9.07.2017].
 51. Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosphiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kraków 2007.
 52. Polski słownik biograficzny, t. 1–51/2, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935–2016.
 53. Posiadała Z.K., Śladami Jacka Malczewskiego, Radom 2012.
 54. Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Wrocław 1968.
 55. Pudłocki T., Burmistrz Franciszek Doliński – mistrz zręcznej polityki, „Nasz Przemyśl” 2009, nr 8, s. 41.
 56. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, A–C, Wrocław 1971; t. 5, Le–M, Wrocław 1993.
 57. Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, z. 1–5, Warszawa 1980–1985; t. 2, z. 1–4, Warszawa 1988–2007.
 58. Słownik biograficzny techników polskich, z. 1–24, Warszawa 1989–2013.
 59. Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.
 60. Stańczyk E., Ignacy Przybyłkiewicz 1846–1898, w: B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia… Patroni tarnowskich ulic, t. 2: O–Ż, Tarnów 2004, s. [34–36].
 61. Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 1–6, Warszawa 1991–2001.
 62. Umiński W., Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu – przeszłość i teraźniejszość, „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 2 (18), s. 35–49.
 63. Z korespondencji Jacka Malczewskiego. Listy Jacka Malczewskiego do Piotra Hubala Dobrzańskiego, oprac. D. Kudelska, „Rocznik Historii Sztuki” 1990, t. 18, s. 259–290.