Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Karol Libelt (1807–1878)
podróż naukowa do Galicji w 1869 roku
Kraków
Lwów
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Techniczny w Krakowie
Polska XIX wieku
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
rękopisy
albumy pamiątkowe

Jak cytować

Baszko, A. (2017). Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Biblioteka, (21(30), 43–77. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.3

Abstrakt

W 2012 roku przekazano do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu rękopiśmienny album (sygn. Rkp. 4498) będący pamiątką z podróży naukowej Karola Libelta do Galicji w 1869 roku. Filozof odwiedził wówczas z wykładami Kraków i Lwów, był serdecznie przyjmowany przez mieszkańców obu miast. 17 kwietnia 1869 roku młodzież akademicka wręczyła Libeltowi w podziękowaniu i w dowód uznania album z kartami zawierającymi 348 podpisów słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Technicznego w Krakowie. Artykuł zawiera opis podróży Karola Libelta do Galicji oraz albumu z wpisami krakowskich studentów, m.in. Michała Hieronima Bobrzyńskiego, Karola Stanisława Olszewskiego, Tadeusza Browicza, Józefa Krzepeli czy Piotra Hubala Dobrzańskiego.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.3
PDF

Bibliografia

Źródła

Józefa Czecha kalendarz krakowski na rok 1893, Kraków 1893.

Korespondencja Karola Libelta z lat 1849–1875, t. I, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. Rkp. 6004 III, t. I – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/396392 [dostęp: 2.07.2017].

Korespondencja Karola Libelta z lat 1849–1875, t. II, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. Rkp. 6004 III, t. II – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/396391 [dostęp: 2.07.2017].

Libelt K., Listy, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z. Grot, Warszawa 1978.

Pamiątka dla Karola Libelta od Krakowskich Akademików, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. Rkp. 4498.

Prasa

„Architekt” 1906, z. 3.

„Czas” 1869, nr 82, 84, 87–89; 1900, nr 305; 1920, nr 103; 1924, nr 103.

„Dziennik Literacki” 1869, nr 15.

„Dziennik Poznański” 1869, nr 86, 89–93.

„Gazeta Lwowska” 1899, nr 166; 1917, nr 50.

„Gazeta Narodowa” 1869, nr 83, 90.

„Głos Rzeszowski” 1914, nr 7.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 323.

„Kronika Farmaceutyczna” 1899, nr 1.

„Kurier kolejowy i asekuracyjny” 1911, nr 11.

„Lwowski Tygodnik Lekarski” 1908, nr 12.

„Nowa Reforma” 1911, nr 130.

Literatura

VI 1890: Kamienica Jana i Karoliny Turnau’ów w Krakowie, http://kalendariumdawnejprasy.blogspot.com/2014/06/12-vi-1890-kamienica-jana-i-karoliny.html [dostęp: 7.07.2017].

Banach A.K., Czasy zaborów. Uniwersytet Jagielloński w latach 1795–1918, w: K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 85–162.

Bilek M., Historia apteki w Krościenku nad Dunajcem, „Farmacja Krakowska”, R. IX, 2006, nr 3, s. 22–28.

Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki społeczne, z. 1: A–J, Wrocław 1983.

Biogramy uczonych polskich, cz. 3: Nauki ścisłe, Wrocław 1986.

Ciszyńska M., Tadeusz Browicz (1847–1928), „Medyk Białostocki” 2010, nr 84, s. 17–18.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, A–D, red. J. Michalewicz, Kraków 1999; E–J, red. K. Stopka, Kraków 2006; K–Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009; M–N, red. K. Stopka, Kraków 2011; O–Q, red. K. Stopka, Kraków 2011; R, red. K. Stopka, Kraków 2013; S–Ś, red. K. Stopka, Kraków 2014; T–Ż, red. K. Stopka, Kraków 2015 [Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria C: Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX, tomus III].

Czyż L., Przyczynek do dziejów apteki w Dynowie, https://marychna.witkowscy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=97:przyczynek-do-dziejow-apteki-w-dynowie&catid=91&Itemid=505 [dostęp: 10.07.2017].

Dobrzanowski S., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1849–1890, „Studia Theologica Varsaviensia” 10, 1972, nr 2, s. 67–103.

Grot Z., Życie i działalność Karola Libelta (1807–1878), Warszawa–Poznań 1977.

Hahn W., Karol Libelt we Lwowie w roku 1869. Wspomnienie w setną rocznicę urodzin, Lwów 1907.

Hałaburda M., Szczepaniak J., Katalog alumnów Seminarium na Stradomiu (1801–1900), Kraków 2006.

Herczyńska G., Karol Szeliga Żuławski 1845–1914, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2001, z. 4 (na okładce).

Historia Zgromadzenia SS. Felicjanek. Na podstawie rękopisów, cz. 2, Kraków 1929.

Janicka D., O pionierach nauk kryminologicznych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, t. 58, s. 1, s. 29–50.

Karol Libelt 1807–1875, Warszawa–Poznań 1976.

Kosmowska I., Karol Libelt jako działacz polityczny i społeczny, Poznań 1918.

Kotliński T.J., Poczet sędziów krakowskich, cz. XXXIII, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, R. XXVI, 2016, nr 1 (301), s. 49–60.

Kotliński T.J., Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882–1899), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 2015, nr 18, s. 26–41.

Kowalska M., Właściciele dworu w Mordarce, „Almanach Sądecki”, R. VII, 1998, nr 3 (24), s. 14–23.

Krawczyk A., Franciszek Czerny-Schwarzenberg 1847–1917, w: Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 21–35.

Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 1864 do r. 1887 i obraz jego stanu dzisiejszego wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków 1887.

Kucharski R., Wierzchosławice w hołdzie śp. ks. Michałowi Sopacie, w 125 rocznicę Jego śmierci, „Ziemia Wierzchosławicka” 2009, nr 1 (68), s. 13–14.

Latosiński J., Monografia Miasteczka Wilamowic, Kraków 1909.

Lombarski J., Piotr Hubal Dobrzański, przyjaciel Jacka Malczewskiego, „Gazeta Radomska” 2016, nr 1, s. 12.

Marian Dydyński – dziedzic Raciborska, http://www.kozmice.pl/47.html#dydynski [dostęp: 6.07.2017].

Niedokończony dramat dziejowy. Odczytał w dniu 24-tym stycznia 1909 na wieczorku urządzonym ku pamięci styczniowego powstania [broszura] (Cieszyn, s.a.) wraz z biogramem I. Ślebodzińskiego opracowanym przez A.B. Ślebodzińskiego: https://get.google.com/albumarchive/106561962250549489911/album/AF1QipO8xRsjYG_2gtoY7tE-NuSWPeNLrGm2Kpfuwhx9 [dostęp: 7.07.2017].

Nowakowska-Zamachowska M., Towarzystwo Lekarskie Krakowskie 1866–1914. Komisja Balneologiczna, Kraków 2008, s. 37 [praca doktorska], http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/Content/1034/Doktorat_monika-080212ok.pdf [dostęp: 7.07.2017].

Olszowska M., Trybowska E., Słownik biograficzny Rabki, wyd. 2, Kraków–Rabka-Zdrój 2012.

Paliga R., Krwiolecznictwo i krwiodawstwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku (1830–1951): od powstania listopadowego do utworzenia Instytutu Hematologii, Poznań 2012 [praca doktorska], http://www.wbc.poznan.pl/publication/301302 [dostęp: 9.07.2017].

Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosphiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kraków 2007.

Polski słownik biograficzny, t. 1–51/2, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935–2016.

Posiadała Z.K., Śladami Jacka Malczewskiego, Radom 2012.

Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Wrocław 1968.

Pudłocki T., Burmistrz Franciszek Doliński – mistrz zręcznej polityki, „Nasz Przemyśl” 2009, nr 8, s. 41.

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, A–C, Wrocław 1971; t. 5, Le–M, Wrocław 1993.

Słownik biograficzny adwokatów polskich, t. 1, z. 1–5, Warszawa 1980–1985; t. 2, z. 1–4, Warszawa 1988–2007.

Słownik biograficzny techników polskich, z. 1–24, Warszawa 1989–2013.

Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.

Stańczyk E., Ignacy Przybyłkiewicz 1846–1898, w: B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia… Patroni tarnowskich ulic, t. 2: O–Ż, Tarnów 2004, s. [34–36].

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 1–6, Warszawa 1991–2001.

Umiński W., Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu – przeszłość i teraźniejszość, „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 2 (18), s. 35–49.

Z korespondencji Jacka Malczewskiego. Listy Jacka Malczewskiego do Piotra Hubala Dobrzańskiego, oprac. D. Kudelska, „Rocznik Historii Sztuki” 1990, t. 18, s. 259–290.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...