Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ranga i zakres twórczości Adama Mickiewicza określają potrzebę i znaczenie opracowań bibliograficznych obejmujących twórczość i literaturę przedmiotową autora Dziadów i Pana Tadeusza. Początki bibliografii Mickiewiczowskich sięgają lat 40. XIX wieku; w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku powstało wiele bibliografii cząstkowych. Zainicjowana przez Gabriela Korbuta w 1917 roku bibliografia literatury polskiej stała się po roku 1950 podstawą do stworzenia nowej, pełniejszej redakcji w postaci 19-tomowej serii bibliografii poszczególnych epok i wybranych pisarzy. Trwający dziesięciolecia proces przygotowywania i opracowywania dla serii „Nowego Korbuta” zaplanowanego tomu 10 poświęconego Mickiewiczowi przyniósł realizację pierwszej części (literatury podmiotowej) i daje szansę na stworzenie jego nowoczesnej mutacji w formie internetowej strony Bibliografii Mickiewiczowskiej.

Słowa kluczowe

bibliografia literacka Adam Mickiewicz „Nowy Korbut”

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Przychodniak, Z. (2017). Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?. Biblioteka, (21(30), 181-204. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.9

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Mickiewicz A., Dzieła wszystkie, red. K. Górski, t. 1: Wiersze [Część 1] 1817–1824, Wrocław 1971; Część druga. Wiersze 1825–1829, Wrocław 1971; Część trzecia. Wiersze 1829–1855, Wrocław 1981; Część czwarta. Wiersze, uzupełnienia i materiały, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław 1986.
 3. Mickiewicz A., Dzieła, Wydanie Rocznicowe, oprac. Komitet Redakcyjny, red. nacz. Z.J. Nowak, Z. Stefanowska, C. Zgorzelski, t. 1–16, Warszawa 1993–2004.
 4. Mickiewicz A., Prose artistiqe. Contes, essais, fragments. Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty, wstęp, oprac. J. Pietrzak-Thébault, Warszawa 2013.
 5. Mickiewicz A., Dziadów część III. Podobizny autografów. Transliteracje. Komentarze, oprac. edyt. Z. Stefanowska, współpraca M. Prussak, Warszawa 1998.
 6. Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, [cz. I], oprac. M. Danilewicz-Zielińska, J. Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 1989; [cz. II] Wiersze w albumie Moszyńskiego, oprac. M. Danilewicz-Zielińska, J. Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 1993.
 7. Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny, oprac. I. Śliwińska, W. Roszkowska, S. Stupkiewicz, Warszawa 1957.
 8. Adam Mickiewicz 1798–1855. Poradnik bibliograficzny, oprac. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, Warszawa 1955.
 9. Bibliografia Adama Mickiewicza, oprac. W. Roszkowska-Sykałowa, mps, teki I–IV, IBL PAN.
 10. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 3, Warszawa 2002, s. 16–46 (oprac. J. Maciejewski, uzup. J. Fiećko).
 11. Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, t. 1: Sygnatury 1–500. Literatura polska XIX w. Mickiewicziana, oprac. T. Januszewski, W. Kordaczuk, G. Nieduszyńska, M. Polakowska, red. T. Januszewski, Warszawa 1996.
 12. Korbut G., Literatura polska. Książka podręczna informacyjna dla studiujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego, t. 1–3, Warszawa 1917–1921; wyd. 2, t. 1–3, Warszawa 1929–1931.
 13. Lewak A., Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Kraków 1931.
 14. Mickiewicz W., Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre, Paris 1888 (Index bibliographique, s. 369–379).
 15. [Mickiewicz W.], Opis bibliograficzny wydań dzieł Adama Mickiewicza, Paryż 1870.
 16. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów, cz. 1: 1819–1929, oprac. C. Zgorzelski, Wrocław 1973; cz. 2: 1830–1855, oprac. C. Zgorzelski, red. nauk. Z. Stefanowska, M. Kalinowska, Wrocław 1998.
 17. Literatura
 18. Albin J., Autografy Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze Skarbca Kultury” 1981, z. 35, s. 83–98.
 19. Czachowska J., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977, s. 88–97.
 20. Estreicher K., Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, „Rozmaitości” [dodatek „Gazety Lwowskiej”] 1859, nr 25–36, 42–52.
 21. Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.
 22. Semkowicz A., [rec.] L. Stolarzewicz, Bibliografia Mickiewiczowska [...], Bibliografia pism Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1924/1925, s. 461–477.
 23. Semkowicz A., Bibliografia utworów Adama Mickiewicza (do roku 1855), oprac., uzup. P. Grzegorczyk, Warszawa 1958.
 24. Semkowicz A., Wydania dzieł A. Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety. 1822–1855. Gawęda bibliofilska z podobiznami, Lwów 1926.
 25. Sordylowa B., Gabriel Korbut. Życie i dzieło, Wrocław 1978.
 26. Sordylowa B., „Literatura polska” Gabriela Korbuta. Z dziejów polskiej bibliografii literackiej, Kraków 1971.
 27. Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych), Warszawa 1971.
 28. Syga T., Te księgi proste: dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, przedmowa S. Pigoń, Warszawa 1956.
 29. Winek T., Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Autografy i edycje, Toruń–Warszawa 2011.