Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece
PDF

Słowa kluczowe

coaching
coaching menedżerski
coaching zespołowy
rozwój osobisty
rozwój zawodowy
metody zarządzania
zarządzanie ludźmi
kultura coachingowa

Jak cytować

Dąbrowicz, M. (2017). Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece. Biblioteka, (21(30), 205–227. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10

Abstrakt

W artykule przedstawiono coaching jako popularną obecnie drogę rozwoju osobistego i zawodowego, a także metodę zarządzania ludźmi oraz zespołami pracowniczymi. Zaprezentowano wybrane definicje coachingu, ujmując go na tle innych form rozwoju pracowników, oraz wielość istniejących szkół i odmian coachingu. Ukazano jego różne formy i możliwości ich zastosowania w bibliotece, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu menedżerskiego. Wskazując na korzyści płynące z coachingu dla jednostki, zespołu oraz całej instytucji, podkreślono potrzebę i znaczenie tworzenia kultury coachingowej w bibliotece.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10
PDF

Bibliografia

Bresser F., Wilson C., Czym jest coaching?, w: Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, red. J. Passmore, przeł. B. Grabska-Siwek, G. Siwek, Warszawa 2012, s. 33–52.

Flis A., Coaching jako wsparcie procesu adaptacji pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze, w: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, Kraków 2009, s. 55–66.

Hargrove R., Mistrzowski coaching, przeł. I. Podsiadło, Kraków 2006.

Kamińska J., Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji, w: Marketing wewnętrzny i zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24–26 czerwca 2009, red. H. B rzezińska-Stec, J. Kudrawiec, Białystok 2010, s. 290–300.

Kimsey-House H., Kimsey-House K., Sandahl P., Whitworth L., Coaching koaktywny. Zmiany w biznesie, zmiany w życiu, przeł. M. Piechnik-Potęga, Warszawa 2014.

Kisilowska M., Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu. Wybrane sposoby rozwoju kadr jako narzędzia zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie kadrami w bibliotece, red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 33–42.

Król H., Proces szkolenia pracowników, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006, s. 452–476.

Ludwiczyński A., Alokacja zasobów ludzkich organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006, s. 191–227.

Marciniak Ł.T., Pojęcie i odmiany coachingu, w: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, Kraków 2009, s. 19–40.

Matczuk E., Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki, w: OtwarciBibliotekarze.eu. VI Forum Młodych Bibliotekarzy, Poznań, 15–16 września 2011, red. A. Szulc, Poznań 2011, s. 79–84, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9974/1/Materia%C5%82y%20z%20VI%20Forum%20M%C5%82odych%20Bibliotekarzy.pdf [dostęp: 28.05.2017].

Parsloe E., Coaching i mentoring, Warszawa 1998.

Rogers J., Whittleworth K., Gilbert A., Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania, przeł. K. Konarowska, D. Porażka, Sopot 2015.

Ryan R.M., Deci E.L., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and wellbeing, „American Psychologist” 2000, nr 55 (1), s. 68–76.

Scoular A., Coaching biznesowy, przeł. M. Nosorowska, Sopot 2014.

Szmidt C., Coaching – strategia firmy – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, Kraków 2009, s. 41–54.

Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, przeł. A. Sawicka-Chrapkowicz, Poznań 2004.

Wojciechowska M., Coaching i mentoring. Metody przekazywania specjalistycznej wiedzy zawodowej w sektorze usług informacyjnych, w: Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy, red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik, Katowice 2008, s. 133–136.