Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Aleksandryjska
World Wide Web
Kultura książki
Repozytorium wiedzy i informacji

Jak cytować

Kotuła, S. D. (2012). Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web. Biblioteka, (16(25), 115–137. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.4

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie paraleli między WWW a Biblioteką Aleksandryjską. Koncepcyjnie WWW znajduje się pod wpływem wypracowanych w kulturze książki metod i sposobów organizacji i zarządzania informacją. Daje się bowiem wskazać podobieństwo między WWW a bibliotecznym zadaniem zabezpieczenia jak największej spuścizny piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tj. zgromadzenia bogactwa informacyjnego in corpore i udostępnienia go in situ. Poza tym przyrost informacji w przestrzeni WWW (powstawanie coraz większej liczby stron WWW) doprowadził do konieczności stworzenia odpowiednich technologii informacyjnych, których zadaniem jest zarządzanie tymi cyfrowymi obiektami. Podczas tworzenia niektórych technologii nawiązano do głównej idei przyświecającej twórcom Biblioteki Aleksandryjskiej, tj. stworzenia pełnego repozytorium informacji. W artykule omówiono te technologie, wskazując konceptualne podobieństwo do Biblioteki Aleksandryjskiej.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.4
PDF

Bibliografia

A tale of 10 000 000 books [online], [dostęp: 9.10.2011], dostępny w internecie: http://googleblog.blogspot.com/2009/10/tale-of-10000000-books.html.

Albert-László B., Linked: the science of networks, Cambridge 2002.

Andrews J., Law D., Digital libraries: Policy, planning and practice, Englewood 2004.

Arseneault M., Alexandria, from papyrus to the Internet, „The Unesco Courier” 1999, t. 52, nr 4.

Bahareth M., Isay: Kings of the Internet, Bloomington 2010, s. 1; Wikipedia. The free encyclopedia [online], [dostęp: 12.01.2011], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Google.

Bengston J.B., The birth of the universal library, „NetConnect” 2006, t. 131.

Berners-Lee T., Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web, New York 2000.

Biblioteki współpracujące [online], [dostęp: 7.10.2011], dostępny w internecie: http://books.google.com/googlebooks/partners.html.

Bibliotheca Alexandrina – The New Library of Alexandria [online], [dostęp:4.05.2012], dostępny w internecie: http://armchairtravelogue.blogspot.com/2010/03/bibliotheca-alexandrina-new-library-of.html;

Bolter J.D., Writing space: computers, hypertext, and the remediation of print, Mahwah 2009.

Bonk C.J., The world is open: how Web technology is revolutionizing education, San Francisco 2009.

Borwein J.M., E.M. Rocha, J.F. Rodrigues, Communicating Mathematics in the Digital Age, Wellesley 2008.

Bunnell B., Google Book Search and Google Scholar [online], [dostęp: 12.01.2011], dostępny w internecie: http://video.google.com/videoplay?docid=-8762514765927564293#.

Chitu A., Google’s Digital Library of Alexandria [online], [dostęp: 6.05.2012], dostępny w internecie: http://googlesystem.blogspot.com/2006/08/googles-digital-library-ofalexandria.html.

Darnton R., The case for books: past, present, and future, New York 2009.

Debata o cyfrowej bibliotece publicznej, „Rzeczpospolita”, 27.03.2011 [online], [dostęp:31.07.2012], dostępny w internecie: http://www.rp.pl/artykul/633006.html.

Dietz S., Telling stores: procedural authorship and extracting meaning from museum databases [online], [dostęp: 4.05.2012], dostępny w internecie: http://www.museumsandtheweb.com/mw99/papers/dietz/dietz.html.

Digital library initiatives [online], [dostęp: 27.01.2011], dostępny w internecie: http://memory.loc.gov/ammem/dli2/.

Dobrowolski Z., Internet i biblioteka, Warszawa 1998.

Elmikaty H.S., Science education: on the agenda of the library of Alexandria, „Museum International” 2005, t. 57, nr 1–2.

Flagg G., Scanning the horizon, w: The whole digital library handbook, red. D. Kresh, Chicago 2007.

Franke J., Googletheca Universalis?, w: Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007.

Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja: rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008.

Głombiowski K., Teoria i metodologia nauki o książce, Gdańsk 1985.

Gmiterek G., Archiwa internetowe i ich rola w tworzeniu globalnych zasobów informacyjnych (na przykładzie archiwum internetowego - www.archive.org), w: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007.

Goldsborough R., Toward a universal library, „Teacher Librarian” 2008, t. 35, nr 3.

Góralska M., Cyfryzajca kultury książki – koncepcje i realizacje, „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 3–4.

Góralska M., Perspektywy e-booków w kontekście rozwoju komputerów jako urządzeń uniwersalnych i specjalistycznych, w: Biblioteka, książka, informacja, Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010.

Góralska M., Rewolucja Gutenberga – przełom cyfrowy. Próba porównania, w: EBIB Materiały konferencyjne nr 17 [online], [dostęp: 1.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/goralska.php.

Górny M., Od gromadzenia zbiorów do zarządzania zasobami, w: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań, 13–15.11.2002, red. A. Jazdon, A. Chachlikowska, Poznań 2002.

Grabowska M., Biblioteka cyfrowa w środowisku wirtualnym. Nowe wyzwanie dla katalogów bibliotek w erze dokumentów elektronicznych, w: Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007.

Grafton A., Worlds made by words: scholarship and community in the modern West, Cambridge 2009.

Hart M., The history and philosophy of Project Gutenberg, „Project Gutenberg” 1992 [online], [dostęp: 30.12.2010], dostępny w internecie: http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About

Heller-Roazen D., Tradition’s destruction. On the library of Alexandria, „October Magazine” 2002, nr 100.

Hoechsmann M., Poyntz S.R., Media literacies: a critical introduction, Malden 2012.

Is there still a great Library of Alexandria, Egypt? [online], [dostęp: 4.05.2012], dostępny w internecie: http://quezi.com/776

Jochum U., The Alexandrian Library and its aftermath, „Library History” 1999, t. 15, nr 1.

Kahle B., Preserving the internet, w: The future of the Web, New York 2007.

Kowalska M., Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007.

Kulbaka D., Historia Google, „Webinside.pl” 8.09.2008 [online], [dostęp: 12.01.2011], dostępny w internecie: http://webinside.pl/artykul-264-historia-google.html;

Lahans M., The bibliothece or Library of Alexandria [online], [dostęp: 4.05.2012], dostępny w internecie: http://www.mlahanas.de/Greeks/Library.htm.

Licklider J., Libraries of the future, Cambridge 1965.

MacLeod R., The Library of Alexandria: centre of learning in the ancient world, London 2004.

Malczewska A., Biblioteki legalnie cyfrowe, „IT w administracji” 2009, grudzień [online], [dostęp: 31.07.2012], dostępny w internecie: http://www.bukowski-partners.pl/images/File/5255-it-prawo.pdf.

Meinardi G., Bibliotheca Alexandrina – „czwarta piramida” – świetność z gruzów, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia” 2005, t. 25, nr 3.

Mittler E., Libraries and international infrastructure for open access services, „Information Services & Use” 2003, t. 23, nr 2/3.

Murrell M., Digital + library: mass book digitization as collective inquiry, „N.Y.L. Sch. L. Rev.” 2010/11, t. 55.

Nahotko M., Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek, „Konspekt” 2004, nr 19 [online], [dostęp: 27.07.2012], dostępny w internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/index.html.

Nahotko M., Metadane: sposób na uporządkowanie Internetu, Kraków 2004.

Nowak P., „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science, „Biblioteka” 2009, nr 13.

Open Content Alliance [online], [dostęp: 31.07.2012], dostępny w internecie: http://www.opencontentalliance.org/.

Open Library [online], [dostęp: 1.08.2012], dostępny w internecie: http://openlibrary.org/about.

Pace A.K., The Ultimate Digital Library: where the New Information Players Meet, Chicago 2003.

Quint E.B., A gift of the web for the Library of Congres from Alexa Internet [online], [dostęp: 4.05.2012], dostępny w internecie: http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.asp?ArticleID=17893.

Richard E., Lorrin G., Michael L., Lorraine N., Jan O., Stuart W., Making a digital library: the chemistry online retrieval experiment, „Communication of the ACM” 1995, t. 38, nr 4.

Rybicki P., Dawne i nowe formy pracy w bibliotekach naukowych, „Przegląd Biblioteczny” 1954, z. 1..

Shuman B.A., Issues for libraries and information science in the Internet age, Englewood 2001.

Stępień M., Syzyfowa praca. Uchronić przed zapomnieniem dziesięć miliardów stron WWW? Czemu nie!, „Internet” 2002, nr 10.

Stockwell F., A history of information storage and retrieval, Jefferson 2001.

Stross R. , Planet Google: one company’s audacious plan to organize everything we know, New York 2008.

Szymula R., Biblioteki cyfrowe – zagadnienia ogólne i problemy terminologiczne, „EBIB ” 1999, nr 8 [online], [dostęp: 27.07.2012], dostępny w internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/szymula.html.

Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa [online], [dostęp:1.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nina.gov.pl/docs/kultura2.0/digitalizacja-oddolna.-partycypacyjny-wymiar-procesu-digitalizacji-dziedzictwa.pdf.

Tedd L.A., Large J.A., Digital libraries: Principles and practice in a global environment, München 2005.

The Bibliotheca Alexandrina: A truly digital library for the 21st century [online], [dostęp: 7.10.2011], dostępny w internecie: http://www.archive.org/about/bibalex_p_r.php.

Vaidhyanathan S., Googlization of everything (and why we should worry), Berkeley–Los Angeles 2011.

Vesna V., Database aesthetics: of containers, chronofiles, time capsules, Xanadu, Alexandria and the World Brain [online], [dostęp: 5.05.2012], dostępny w internecie: http://time.arts.ucla.edu/AI_Society/vesna_essay.html.

What is ADL? [online], [dostęp: 6.05.2012], dostępny w internecie: http://www.alexandria.ucsb.edu/adl/about_adl.html.

Wikipedia. The free encyclopedia [online], [dostęp: 12.01.2011], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Digital_Library_Project

Wikipedia. The Free Encyclopedia [online], [dostęp: 19.04.2010], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet

Wikipedia. The Free Encyclopedia [online], [dostęp: 26.12.2010], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Gutenberg.

Wikipedia. The Free encyclopedia [online], [dostęp: 31.07.2012], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_library.

Wikipedia. The Free encyclopedia [online], [dostęp: 7.10.2011], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Books.

Wood A.F., Smith M.J., Online communications: linking technology, identity and culture, Mahwash 2010, s. 29. Umieszczanie w Nowej Bibliotece Aleksandryjskiej skopiowanych przez Archiwum danych rozpoczęto w 2002 roku. Por. J. Masanes, Web archiving: with 6 tables, Berlin–Heidelberg–New York 2006.

World Digital Library [online], [dostęp: 1.08.2012], dostępny w internecie: http://www.wdl.org/en/.

You can count the number of books in the world on 25,972,976 hands [online], [dostęp: 9.10.2011], dostępny w internecie: http://googleblog.blogspot.com/2010/08/you-can-count-number-of-books-in-world.html.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...