Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych
PDF

Słowa kluczowe

Czytelnictwo
Studenci
Podręczniki
Badania na temat młodzieży

Jak cytować

Rogińska-Usowicz, J. (2012). Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych. Biblioteka, (16(25), 215–255. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.8

Abstrakt

Tematem artykułu są zainteresowania studentów, głównie czytelnicze, w świetle prowadzonych badań empirycznych. Materiał badawczy stanowią wyniki badań uzyskanych na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych od początku XX wieku po lata współczesne. Celem pracy jest uporządkowanie istniejącej literatury. W pierwszej części opisano ważniejsze badania prowadzone wśród studentów za granicą. Część druga artykułu poświęcona jest najważniejszym publikacjom krajowym.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.8
PDF

Bibliografia

Adaszyńska E., Kuncewicz M., Osoby z dysfunkcją wzroku a cyfrowa przestrzeń informacyjna. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 1 (128) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-128-spis/898-ebib-12012-1288.

Adler J., Czytelnictwo studentów Politechniki Łódzkiej. [Z badań przeprowadzonych w roku akademickim 1957/58], „Życie Szkoły Wyższej” 1959, nr 2.

Adler J., Z problemów czytelnictwa w domach studenckich w Łodzi, „Bibliotekarz” 1956, nr 11/12.

Andrzejczak A., Wach-Kąkolewicz A., Postawy i oczekiwania studentów I roku UEP wobec studiowania na uczelni wyższej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2010, nr 2.

Antczak M., Nowe formywdrażania zagadnień związanych z marketingiem w bibliotece (w tym public relations) w edukacji studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, w: Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. K ocójowa, Kraków 2004.

Bakonyi J., Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learningu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie” 2008, z. 2.

Baran S., Walczak-Wójciak M., Aktywność czytelników w kontekście zagospodarowania przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, w: Biblioteka otwarta na zmiany. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Olsztyn, 20–22 września 2010 r. Materiały konferencyjne, red. D. Konieczna, Olsztyn 2011.

Barcik A., Zainteresowania humanistyczne studentów uczelni technicznych, Katowice 1980.

Bawden D., Vilar P., Digital libraries, „AS LIB Proceedings” 2006, t. 58, nr 4.

Bąk I., Wawrzyniak K., Ocena przydatności wiedzy z przedmiotów ilościowych w pracy zawodowej w świetle badań ankietowych na studiach zaocznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2009, z. 227.

Becker K.A., The characteristics of bibliographic instruction in relation to the causes and symptoms of burnout, „RQ” 1993, t. 32, nr 3.

Bednarczyk D., Podstawowe reguły dostępności serwisów internetowych dla niepełnosprawnych użytkowników, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 5 (132) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1196-ebib-52012-13212.

Bernais J., Dembińska A., Diagnoza osobowości studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w kontekście podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej – raport z badań, „Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości” 2005, t. 4.

Betlej P., E-learning w organizacji zajęć i opinii studentów – studium przypadku, „E-Mentor” 2009, nr 1.

Bielecka J., Podstawowe cechy osobowości a poziom kompetencji społecznych studentów – doniesienie z badań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia” 2006, t. 19.

Birkerts S., The truth about reading, „School Library Journal” 2004, t. 5, nr 11.

Bliesmer E., The Status of Research in College Reading. 4-th Yearbook of the National Reading Conference for College and Adults, „Forth Worth” 1955.

Błuszkowski J., Opala S., Zaopatrzenie w podręczniki i skrypty słuchaczy studiów dlavpracujących, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 12.

Boni M., Literatura iberoamerykańska w kulturze czytelniczej studentów, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 12.

Braun O.L., M. Lillig, M. Luhmann, Kundenzufriedenheitsanalyse in Universitätsbibliotheken, am Beispiel der Universitätsbibliothek Koblenz-Landau, Campus Landau, „Bibliothek Information Technologie Online” R. 6, 2003, nr 3.

Briks W., Uwagi na temat czytelnictwa prasy technicznej wśród studentów wyższej uczelni, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 1.

Brodskaja I., Izučajem zaprosy studientov, „Bibliotekar” 1972, nr 8.

Brzozowska-Szczecina E., Radziszewska J., U progu kariery… Co czytają młodzi naukowcy? Badania ankietowe na Politechnice Białostockiej, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 5 (123) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/archiwum-numerow/518-ebib-52011-1237.

Budziszewska B., Organizacja kolektywu w domach studenckich na Węgrzech, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 1, s. 91–95.

Bujak-Lechowicz J., Kilka refleksji o czytaniu i twórczości, „Akant” R. 12, 2009, nr 7.

Bursowa F., Dlaczego Warszawska Biblioteka Publiczna?, „Bibliotekarz” 1965, nr 5, s. 135–140.

Chamerska H., Z problematyki czytelnictwa środowiska naukowego i studenckiego szkół wyższych Warszawy, Warszawa 1966

Chłodnicki J., Formy upowszechniania książki i czytelnictwa w UL w Gardzienicach, „Oświata Dorosłych” 1972, nr 7.

Chuma B., Rola nauczyciela akademickiego w kształtowaniu aspiracji edukacyjno-zawodowych studentów pedagogiki, „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, t. 16.

Chung J.S., Neuman D., High School Students’ Information Seeking and Use for Class Project, „Journal of the American Society for Information Science” 2007, t. 58, nr 10, s. 1503–1517.

Chymkowski R., Autobiografie lekturowe studentów, Warszawa 2011.

Chymkowski R., Pozaliterackie zainteresowania czytelnicze studentów, „Przegląd Humanistyczny” R. 47, 2003, nr 5.

Cieślak T., Czytelnictwo czasopism fachowych wśród studentów i jego wpływ na wyniki nauczania, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2 (19).

Cieślak T., Czytelnictwo czasopism fachowych wśród studentów WSR w Szczecinie, „Życie Szkoły Wyższej” R. 17, 1969, nr 4.

Cieślak T., Czytelnictwo czasopism fachowych wśród studentów i jego wpływ na wyniki nauczania.

Izdebska J., Z badań nad czytelnictwem czasopism wśród studentów, „Zeszyty Naukowe UW Białystok Prace Pedagogiczne” 1983, t. 15.

Chłopkowska D., Bibliografia w postaci bazy danych – nowa forma czy nowa jakość, w: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009.

Cieślak T., Wasilewska D., Czytelnictwo czasopism zawodowych wśród studentów Wyższych Szkół Rolniczych w aspekcie warunków środowiskowych, „Roczniki Biblioteczne” R. 17, 1973, z. 1/2.

Ciupek M., Sienkiewicz i stare panny. Co czytają studenci, „Dekada Literacka” 1993, nr 17.

Craver K.W., Internet search skills for the college-bound, „School Library Journal” 1998, t. 44, nr 11.

Cudowski W., Co czytają studenci? [w Olsztynie], „Warmia i Mazury” 1959, nr 7.

Čuka P., Zastosowanie mapy mentalnej do badania percepcji: studium porównawcze na przykładzie studentów polskich i słowackich, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 12.

Czaplicka M., Ziomek M.J., Analiza czytelnictwa studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, „Zeszyty Naukowe WS E Katowice” 1957, nr 1.

Czarnecki K., Psychiczna aktywność prozawodowa studentów szkół wyższych (zarys problemu), „Problemy Profesjologii” 2007, nr 2.

Czerni J. , Czytelnictwo studentów. (Podstawy. Badania. Prognozy). Autoreferat pracy doktorskiej, Warszawa 1971.

Czerniawska E., Edukacja muzyczna a style uczenia się, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 55, 2010, nr 1.

Czujowa M., Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 75-leciu Uczelni (1919–1994), „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1995, nr 1.

Ćwiertnia B., Jak szybko czytają studenci?, „Poradnik Bibliotekarza” R. 45, 1993, nr 6.

Ćwikliński A., Realizacja celów edukacyjnych strategii lizbońskiej w opiniach studentów pedagogiki, „Studia Edukacyjne” 2008, nr 7.

Dankowska-Kosman M., Diagnoza potrzeb intelektualnych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w świetle czytanych przez nich czasopism, w: Media i edukacja w globalizującym się świecie, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2003.

Dembecka W. , Czytelnictwo asystentów uczelni technicznej w zakresie techniki pracy umysłowej i naukowej, „Roczniki Biblioteczne” R. 17, 1973, z. 1/2.

Dermody K., Majekodunmi N., Internetowe bazy danych i doświadczenie badawcze, dla studentów z zaburzeniami odczytu druku, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 5 (132) [on-line], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1182-ebib-52012-1324.

Długosz J., Czytelnictwo czasopism – z obserwacji pracownika Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” R. 6, 2002.

Długosz J., Czytelnictwo czasopism wśród studentów. Wyniki badań, w: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. Biblioteki, bibliotekarze, czytelnicy, red. J. Czyrek, B. Górna, Wrocław 2005.

Dobrynina N.E., Osipova I.P., Smirnova S.M., Stel’mach V.D., Opyt izučenija interesov čitatelej i čitenija v bibliotekach SSSR, „Biblioteki SSS R” 1969, t. 41.

Dobrynina N.E., Osnovnye napravlenija izučenija čitatel’skich interesov, „Biblioteki SSS R” 1967, 37.

Drapińska A., Student-klient: czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów?, „Marketing i Rynek” R. 14, 2007, nr 3.

Dudziak-Kowalska M., Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations, 2004 [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php.

Duninowa C., Kilka uwag o studentach czytelnikach, „Bibliotekarz” 1964, nr 7/8.

Dzierżykraj-Rogalski T., Przygotowanie studentów do sesji egzaminacyjnej, „Życie Szkoły Wyższej” 1956, nr 1.

Dziołak M., Wizerunek biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów, „Rozprawy Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2007, t. 1.

Dżaman R., Kozioł-Zabłocka W., Wybrane problemy czytelnictwa wśród studentów zaocznych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Stan na dzień 31 marca 1977 r., „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1978, nr 2/3.

Ermann W., Horn E., Bibliographie der deutchen Universitäten, cz. 1, Leipzig 1904.

Ewolucja procesów bibliotecznych na tle Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, red. B. Żmigrodzka, Wrocław 2007.

Fedorowicz-Kruszewska M., Jarocki M., Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wyniki badań, „Przegląd Biblioteczny” R. 78, 2010, z. 4..

Fedorowicz-Kruszewska M., Współczesne usługi dla niepełnosprawnych użytkowników bibliotek – przegląd form, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 5 (132) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1176-ebib-52012-1322.

Franke F., Schüller-Zwierlein A., Recherche-Hilfe erwünscht, gerne auch online, ergebnisse einer aktuellen Studierendenbefragung durch Hochschulbibliotheken in Bayern, „Buch und Bibliothek” 2007, t. 59, nr 11/12.

Frankowski R., Wizja sylwetki „nauczyciela twórczego” w opinii studentów Fakultatywnego Studium Pedagogicznego, „Prace Naukowe Pedagogika. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego” 2004, nr 1.

Gacińska M., Warząchowska B., Sprawności czytelnicze studentów w ocenie nauczycieli akademickich a oferta dydaktyczna biblioteki uczelnianej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 3/4.

Gagacka M., Czas wolny studentów – preferencje i uwarunkowania, „Turystyka i Rekreacja (Radom)” 2005, z. 2.

Gałuszka M., Kowalewicz K., Studenckie lektury, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1985, nr 3–4 (71–72).

Gerus J., Opinia studentów Wydziału Rolniczego WSR we Wrocławiu o podręcznikach, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Gawarecki W., Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji, „Przegląd Biblioteczny” 1999, nr 3.

Gawarecki W., Internetowe czasopisma elektroniczne – charakterystyka, dostępność, możliwości wykorzystania, w: Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym. Materiały Konferencji Naukowej Dąbrówki k. Łańcuta, 26–28 maja 1999 r., red. W. Bober, Rzeszów 1999.

Głowacka E., Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich, „Przegląd Biblioteczny” 2000, nr 4.

Głuszek J., Wykształcenie jako medium vs złudzenie awansu społecznego: przypadek studentów o robotniczym pochodzeniu, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 2006, nr 4.

Gołębniak B., Stosunek studentówvuniwersytetu do nauki, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1980, nr 1 (49).

Gołębniak B.D., Indywidualne strategie studiowania,v„Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 12.

Gorczycka E., Stańczyk M., Mój akademik – moje w nim miejsce, w: E. Gorczycka, M. Stańczyk, Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego, Częstochowa 1980.

Gorczycka E., Czytelnictwo literatury pięknej i prasy wśród studentów Politechniki Częstochowskiej, w: E. Gorczycka, M. Stańczyk, Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego, Częstochowa 1980.

Gorczycka E., Stańczyk M., Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego, Częstochowa 1980.

Gorzkowicz S., Czytelnictwo studentów. Studium nad zagadnieniem humanizacji inteligencji technicznej, Wrocław 1972.

Gorzkowski S., Czytelnictwo literatury pięknej i pism społeczno-kulturalnych wśród studentów Politechniki Wrocławskiej. Streszczenie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A” 1971, t. 26.

Gostkowski Z., Główne funkcje czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych, „Studia Socjologiczne” 1966, nr 2.

Gostkowski Z., Z badań nad społecznymi mechanizmami upowszechniania czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych, „Studia Socjologiczne” 1964, t. 8.

Góralska R., Studenci jako przedmiot badań w ostatniej dekadzie XX wieku, „Edukacja Dorosłych” 2004, nr 4.

Górecka J., Rola nauczającego w procesach konstruowania wiedzy przez studentów kierunków filologicznych podczas seminariów magisterskich, „Neofilolog” 2004, nr 25.

Gray W.S., Rogers B., Maturity in Reading. Its Nature and Appraisal, Chicago 1956.

Griffiths J.R., Brophy P., Student searching behavior and the Web, use of academic resources and Google, „Library Trends” 2005, t. 53, nr 4.

Grygierek M., Oczekiwania studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Warszawskiego wobec kształcenia pedagogicznego: raport z badań, „Forum Oświatowe” 2007, t. 2.

Grygorczuk M., Książka społeczno-polityczna w szkole podstawowej... i na uczelni, „Kontrasty” 1969, nr 9.

Grześkiewicz M., Studenci wobec kanonu i lektur własnych, „Polonistyka” 1999, nr 9.

Gusel’ščikov M., Iz studenčeskoj ankety (Po dannym perepisi 1909/1910 g. v S. – Petersburskom Technologičeskom Institute), „Russkoe Bogatstvo” 1910, nr 6.

Gutowska J., Opinia studentów Wydziału Rolniczego SGGW o wykorzystaniu i przydatności podręczników oraz czasopism w czasie studiowania, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Has-Tokarz A., Książka w środowisku studentów bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, w: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin–Pszczela Wola, 6–7 listopada 2002 r., red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004.

Heery M., Academic library services to non-traditional students, „Library Management” 1996, t. 17, nr 5.

Herbst L., Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1945–1966, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1968, nr 95, Prace Literackie X,

Hillesund T., Digital reading spaces, how expert readers handle books, the Web and electronic paper, „First Monday” 2010, t. 15, nr 4 [online], [dostęp: 2.12.2012], dostępny w internecie: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2762/2504.

Hodun J., Społeczny obieg twórczości Andrzeja Sapkowskiego w środowisku studenckim, w: Bestsellery. Literatura popularna. Odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, red. A. Dymmel, Lublin 2009.

Homann B., German libraries at the starting line for the new task of teaching information literacy, „Library Review” 2003, t. 52, nr 7.

Hoyt R.S., Granade W., User and library failures in an undergraduate library, „College and Research Libraries” 1978, t. 39, nr 6.

Hull B., Identifying the barriers to libraries as agents of Lifelong Learning, „Library and Information Science Research” 2000, t. 24, nr 77.

Huuskonen S., Vakkari P., Students’ Search Process and Outcome in Medline in Writing and Essay for a Class on Evidence Based Medicine, preprint przyjęty do druku w: „Journal of Documentation” 2008 [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.info.uta.fi/vakkari/Huuskonen_Vakkari_JD541.pdf.

III Seminarium: Komputerowe systemy biblioteczne w szkołach wyższych regionu bydgoskiego i toruńskiego. Bydgoszcz–Lubostroń 24–25 IV 1997 r., Bydgoszcz 1997.

Imler B., Russel A.A., Full-text articles, faculty perceptions, students use, and citation abuse, „Reference Services Review” 2009, t. 37, nr 3.

Jabłońska-Stefanowicz E., Bibliologiczne granice współczesnego podręcznika, czyli „Witajcie w hybrydycznych czasach!”, w: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009.

Jabłońska I., Studenci wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości a proces autoedukacji, „Edukacja” 2007, nr 4.

Jaczynowski L., Diagnozowanie studenckich oczekiwań, „Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie” 2010, t. 4, z. 1–4.

Jagielska M., Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach miasta Poznania, Poznań 1984.

Janczur A., Wybrane dziedziny kulturalnej aktywności młodzieży uczącej się i studiującej dużego miasta (na przykładzie Krakowa i Rzeszowa), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rzeszów. Filozofia i Socjologia” 1989, z. 5 (64).

Janicki M., Pokolenie smutnych Ptaśków, „Polityka” 1990, nr 38.

Janicki M., Tajny kod. Co dzisiaj czyta młoda inteligencja?, „Polityka” 1990, nr 20.

Jasiak A., Kaczmarek J., Praca, studia i życie pozazawodowe studentów trybu zaocznego na przykładzie wybranej uczelni technicznej, „Zastosowania Ergonomii” 2005, nr 1/3.

Jaskowska M., Korycińska-Huras A., Próchnicka M., Zachowania informacyjne autorów prac licencjackich z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Tendencje w wykorzystaniu źródeł elektronicznych i drukowanych, w: Uniwersum piśmiennictwa….

Jaskowska M., Naukowe książki elektroniczne w opinii użytkowników bibliotek akademickich, w: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009.

Jazdon A., Miejsce biblioteki w medializacji nauki, w: Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym, red. M. Drzewiecki, M. Majewska, Warszawa 2005.

Jenks G., Circulation and its relationship to the book collection and academic departments, „College and Research Libraries” 1976, t. 37, nr 2.

Jeran A., Sprawozdanie z konferencji: Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 3.

Jopkiewicz A., O sytuacji społecznej i sposobach spędzania czasu wolnego młodzieży studenckiej, „Zeszyty Naukowe. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 2008, z. 3.

Jundziłł I., Dom studenta jako środowisko wychowawcze, „Życie Szkoły Wyższej” 1975, nr 4–5.

Junni P., Students Seeking Information for Their Masters Theses: The Effect of the Internet, „Information Research” 2002, t. 12, nr 2 [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://informationr.net/ir/12-2/paper305.html.

Jurewicz M., Kulturowe uwarunkowania czytelnictwa, „Nowa Szkoła” R. 63, 2007, nr 6.

Jurkowska J., Czytelnictwo w środowisku studentów Akademii Medycznej w Lublinie, w: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin–Pszczela Wola, 6–7 listopada2002 r., red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004.

Juszczak K., Uczestnictwo w kulturze młodzieży akademickiej, „Przegląd Humanistyczny Pedagogika, Politologia, Filologia” 2009, nr 2.

Kaczmarek M., Marcinowicz D., Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, Poznań 2006.

Kalbarczyk R., Czytelnictwo prasy wśród młodzieży, Warszawa 1984

Kalinowska B., Perspektywy i oczekiwania ludzi młodych wobec pierwszej pracy, „Polityka Gospodarcza” 2009, nr 17/18.

Kamińska A., Czytelnictwo w życiu studentów pierwszego roku PWSZ w Płocku, „Zeszyty Naukowe PWSZPłock” 2004.

Kamiński W., Wychowanie ideowe studentów, „Życie Szkoły Wyższej” 1975, nr 4–5.

Kapralska Ł., Czytelnictwo prasy jako jedna z form spędzania wolnego czasu przez studentów AGH, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej” 1991, nr 1412, z. 40.

Kartašev N.S., O naučnych osnovach rukovodstva čteniem. (Postanovka voprosa), „Biblioteki SSS R” 1964, 24.

Kietlińska Z., Czy warto pisać podręcznik?, „Życie Szkoły Wyższej” 1956, nr 4.

Klimkowska K., Wartość edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2007, nr 4.

Kocójowa M., Znak czasów: strategia budowania public relations w środowisku on-line dla edukacji uniwersyteckiej z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce, w: Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, Kraków 2004.

Kołodziejska J., O bibliotekach warszawskich domów akademickich, „Bibliotekarz” 1955, nr 8.

Konieczna D., Rola czasopism w procesie dydaktycznym studentów, w: Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce, red. Z. Sokół, Rzeszów 1992.

Konieczna J., Nowa przestrzeń biblioteczna miejscem aktywności użytkowników i pracowników uczelni, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 2009, nr 1/2 [online], [dostęp: 7.08.2012], dostępny w internecie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/uwm.htm.

Konopka D., Sitniewska J., „Odpowiedzialność zawodowa” z perspektywy studenta kierunku administracja publiczna (raport z badań socjologicznych), „Administracja Publiczna” 2009, nr 1.

Koper B., Camus i Zola wśród francuskich studentów. Korespondencja z Francji, „Życie Literackie” 1987, nr 18.

Korzan D., Szkoła przyszłości w wyobrażeniach i opiniach studentów pedagogiki, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika” 2007, t. 6, cz. 2.

Kosowska J., Społeczno-kulturowe środowisko studentów Opola, Opole 1988.

Kostecki J., Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej, w: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, Wrocław 2011.

Kość I., Studiowanie jako fundament kapitału kulturowego, „Edukacja Humanistyczna (Szczecin)” 2008, nr 1.

Kowalewicz K., Stańczyk M., Dydaktyka a niektóre problemy procesu wychowawczego, w: E. Gorczycka, M. Stańczyk, Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego, Częstochowa 1980.

Kowalski A., Stan zdrowia i warunki hygieniczne studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1899.

Kozłowski W., Cele uczenia się a spostrzeganie przez studentów oczekiwań szkoły, „Ruch Pedagogiczny” 2007, nr 3–4.

Krasiński Z., Miejsce książki fachowej w życiu kulturalnym inteligencji, Warszawa 1965.

Krasucka-Betiuk M., Badania kultury literackiej młodzieży studiującej – propozycja teoretyczno-metodologiczna, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 3.

Krasuska-Betiuk M., Kultura literacka studentów uczelni pedagogicznej – relacja z badań, „Ruch Pedagogiczny” R. 77, 2006, nr 5/6.

Kraśniewska K., Recepcja „Marty” E. Orzeszkowej wśród słuchaczek Uniwersytetów Ludowych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1969, t. 5.

Kraus E., Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania niepowodzeń w studiach studentów Wyższej Szkoły Humanitas, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika” 2009, z. 4.

Krawczyk B., Plany życiowe i preferencje zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa 1965.

Krupa J., Bariery aktywnego i twórczego zaangażowania studentów w procesie edukacji szkoły wyższej, „Edukacja Humanistyczna (Szczecin)” 2006, nr 2.

Krzyżewski T., Udział bibliotek uczelnianych w zwiększaniu sprawności studiów (na przykładzie Politechniki Krakowskiej), „Życie Szkoły Wyższej” 1969, nr 4.

Kuczaj A., Cieślak T., Opinia studentów Wydziału Rolniczego WSR w Szczecinie o podręcznikach, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Kukurowska Z., Nowe wyzwania przed biblioteką wydziałową w społeczeństwie informacyjnym, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2003, nr 2–3.

Kurkiewicz M., Bazy i usługi informacyjne dostępne w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1994, nr 4.

Kurzela I., Kamiński A., Sowa K.Z., Z badań nad środowiskiem domu studenckiego, Warszawa 1967.

Kwiatkowski A., Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju, „Bezpieczeństwo” 2008, nr 3/4.

Lech K., Rola podręcznika w pracy studentów w szkole wyższej, w: Metodologia podręcznika akademickiego przystosowanego do zadań wyższych szkół rolniczych, Warszawa 1968.

Leszczyński A., „...Co ich przykład wszystkim świeci...” Odpowiedź na ankietę „Od nowa” dotyczącą gustów czytelniczych wśród studentów, „Od nowa” 1960, nr 14.

Leszczyński B., Ćwiczenia audytoryjne na studiach zaocznych, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 4.

Liskowacki A.D., Zaczytane, wypisane, „Twórczość” R. 64, 2008, nr 5.

Lutomierski M., O funkcjonowaniu literatury emigracyjnej wśród dzisiejszych czytelników, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 3.

Łaszewska-Radwańska B.E., Zainteresowania czytelnicze i odbiór literatury pięknej przez studentów pierwszego roku Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w: Nauczyciel-bibliotekarz – przygotowanie do zawodu, red. J. Jarowiecki, Kraków 1998.

Łukawska A., Metody przygotowania się studentów do ćwiczeń, w: Nauka własna….

Machalska-Garbacz A., Użytkownik a podnoszenie jakości usług biblioteczno-informacyjnych, „Bibliotekarz” 2001, nr 6.

Makarczyk W., Jastrząb-Mrozicka M., Czytelnictwo prasy wśród studentów zaocznych wyższych szkół rolniczych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1968.

Malinowska B., Postawy studentów wobec ich przyszłej pracy zawodowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2005, z. 59.

Małyska A., Czy szkoła wyższa sprzyja rozwojowi potencjału twórczego studentów?, „Roczniki Naukowe. Seria A. Nauki Społeczne. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TW P” R. 1, 2010, nr 1/2.

Mann P.H., Communication about books to undergraduates, „AS LIB Proceedings” 1974, t. 26, nr 6.

Marcinkowska J., Działalność informacyjna biblioteki na rzecz studentów zaocznych, „Roczniki Biblioteczne” 1969, z. 1/2.

Marczewska-Stańdowa E., Udostępnianie zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia studentów zaocznych, „Roczniki Biblioteczne” R. 13, 1969, z. 1/2.

Marek E., Czytelnictwo w pracy samokształceniowej nauczycieli studiujących zaocznie, „Ruch Pedagogiczny” 1991, nr 5/6.

Marszałek L., Problemy podręczników dla szkół wyższych, „Życie Szkoły Wyższej” 1956, nr 9, s. 47–53.

Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej”, Jurata, 1–3 czerwca 2005 roku.

Matwiejczuk W., Czytelnictwo studentów w świetle wybranej literatury krajoweji zagranicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika” 1983, z. 13.

Mazur J., Wykorzystanie podręczników w przygotowaniu się studentów do egzaminów na wydziałach rolniczych WSR, w: Metodologia podręcznika akademickiego przystosowanego do zadań wyższych szkół rolniczych, Warszawa 1968.

Mazurek J., Potrzeby informacyjne kluczowych grup użytkowników polskich bibliotek cyfrowych. Raport z badania, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 7 (125) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/659-ebib-72011-1256.

MazurJ., O racjonalny model podręcznika akademickiego i jego właściwe miejsce w procesie dydaktycznym WSR, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1968, z. 1/5.

Mazur-Kulesza K., D. Wierzbicka-Próchniak, Biblioteka akademicka a użytkownik informacji cyfrowej, „Bibliotekarz” 2012, nr 7–8.

McCarthy C.A., Students’ perceived effectiveness using the university library, „College and Research Libraries” 1995, t. 56, nr 3.

Mellon C.A., Library Anxiety: a grounded theory and its developments, „College & Research Libraries” 1986, t. 47, nr 2.

Michalski R., Alarmujemy! Czytelnictwo literatury pięknej wśród studentów, „Po prostu” 1954, nr 40.

Michalski R., Paradoksy czytelnicze. [Czytelnictwo wśród poznańskich studentów], „Po prostu” 1955, nr 10.

Mikuszewska-Kamińska B., Mroczek R., Słów kilka o czytelnictwie studentów AWF w Krakowie, w: Młodzież jako przedmiot badań naukowych: konteksty teoretyczne i metodologiczne: materiały z XII Ogólnopolskiej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Waplewo, 7–12 września 1998, red. J. Górniewicz, Olsztyn 1999.

Misiak M., Czytelnictwo, „Forum Akademickie” R. 18, 2011, nr 2.

Misiak M., Student żywy i martwy, „Forum Akademickie” R. 18, 2011, nr 7/8.

Miśkiewicz B., Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży akademickiej, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 1.

Modzelewska J., Czytelnictwo czasopism technicznych wśród uczniów i studentów, „Prasa Techniczna” 1988, nr 2.

Molik K., Problem zaopatrzenia studentów wydziałów rolniczych w podręczniki i skrypty, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Molik K., Przydatność podręczników w opinii studentów Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1969, z. 3 (10).

Nagórska I., Czytelnictwo dzieci i młodzieży w latach 1922–1929 w świetle obserwacji bibliotekarzy Łodzi, „Bibliotekarz” 1966, nr 5.

Najmowicz W., Problemy wychowania w domu studenckim, Olsztyn 1985. 111 Obszerną bibliografię dotyczącą studiów niestacjonarnych można znaleźć w artykule: Studia dla pracujących. Zestawienie bibliograficzne, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 4.

Nauka własna studenta, red. J. Zborowski, Warszawa 1976.

Nosek A., Czytelnictwo studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB w 2005 roku, w: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku, red. J. Leończuk, Białystok 2007.

Nowak E., Wykorzystanie nowych źródeł informacji w bibliotece uniwersyteckiej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1997, nr 4.

Nowak I., Samoocena i usposobienie a wartości, „Studia Socjologiczne” 1966, nr 2 (21).

Nowak S., Studenci Warszawy. Raporty z badań Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1965.

Nowak S., Środowiskowe determinanty ideologii społecznej studentów Warszawy, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 2.

Nowczayk-Poeadem E., Magazyny otwarte czy zamknięte – czyli co wolą nasi użytkownicy, „Bibliotekarz” 2005, nr 11.

Nowicki G., Czas wolny i aktywność ruchowa studentek WSP w Bydgoszczy, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2003, t. 6, z. 1/2.

Nyrek S., Funkcja podręcznika w realizacji programu studiów i kształtowania profilu absolwenta wyższej szkoły rolniczej, w: Metodologia podręcznika akademickiego przystosowanego do zadań wyższych szkół rolniczych, Warszawa 1968.

Obecny A., Internet a zainteresowania studentów – omówienie wyników badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w czerwcu 2005, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 2005, nr 6.

Ochranowicz B., Blus H., Zainteresowania czytelnicze studentów, „Warmia i Mazury” 1980, nr 10.

Ochranowicz B., Opinia studentów Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie o podręcznikach, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Ochranowicz B., Wróblewska G., Podręcznik w bibliotece uczelnianej, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 5.

Ochranowicz B., Wykorzystanie księgozbioru podręcznego Czytelni Ogólnej Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie przez studentów Wydziału Rolniczego w semestrze zimowym w roku akademickim 1971/1972, „Studia, Materiały Informacyjne Akademii Rolniczej” 1973, z. 1.

Ochranowicz B., Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, „Poradnik Bibliotekarza” 1980, nr 10.

Oczachowska A., Wartość studiów ekonomicznych dla studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. Uniwersytet Szczeciński” 2008, nr 20, t. 1.

Opiłowska M., Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu), „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 2009, nr 4.

Oracki T., Czytelnictwo w kształceniu ogólnym i zawodowym słuchaczy studiów nauczycielskich, „Z Doświadczeń Bibliotek Szkolnych” R. 8, 1969.

Orlik J., Aspiracje studentów warszawskich uczelni i ich niektóre korelaty, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1971, nr 4.

Orlof E., Źródło wiedzy rzeczowejvstudenta, w: Nauka własna….

Pachulicz D., Zainteresowania młodzieży technicznej i ich kształtowanie, „Roczniki Dydaktyczne” 1961, t. 1, z. 1.

Pająk J., Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie” 2007, nr 2.

Pamuła-Cieślak N., Zjawisko Ukrytego Internetu – rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów, w: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 19–21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2006.

Pasztaleniec-Jarzyńska J., Działalność promocyjna w bibliotece: dlaczego, jak, dla kogo?, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2001, nr 4.

Patyra L., Opinia studentów Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie o podręcznikach, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Pauzewicz K., Podręczniki akademickie w opinii studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyniki pierwszych badań sondażowych o wybranych podręcznikach, w: Podręcznik akademicki. Metodologia. Funkcje dydaktyczne. Edytorstwo. Polityka wydawnicza. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Państwowe Wydawnictwo Naukowe we wrześniu 1972 r., red. A. Żydkowicz, Warszawa 1973.

Pawlicki A., Handke contra Gutenberg, „Gutenberg” 2000, nr 1.

Pawlikowska A., Czy warto się kształcić? Aspiracje edukacyjno-zawodowe przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego na tle awansu edukacyjnego społeczeństwa polskiego, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 3.

Pennanen M., Vakkari P., Students’ Conceptual Structure, Search Process, and Outcome while Preparing a Research Proposal: A Longitudinal Case Study, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2003, t. 54, z. 8.

Piędel A.J., Studenci pierwszego roku WSE i ich oczekiwania, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli” 2007, nr 1/2008, nr 1.

Pindlowa W., Znaczenie informacji dla rozwoju kultury książki, w: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes, Katowice 2007.

Piotrowicz G., Kreowanie serwisów informacyjnych w hybrydowej bibliotece uczelnianej, w: Profesjonalna informacja w Internecie, red. M. Kocójowa, Kraków 2005.

Piotrowski K., Z badań nad czytelnictwem studentów w bibliotece, „Życie Szkoły Wyższej” 1963, nr 6.

Pochylska I., Czytelnictwo beletrystki wśród studentów (na przykładzie osiedla akademickiego w Poznaniu), „Życie Szkoły Wyższej” 1969, nr 4.

Posadzy W., Zaopatrzenie biblioteczne studentów pracujących i studiujących zaocznie na UAM, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 1969, z. 8.

Poślada U., Biblioteka uniwersytecka oknem na świat?, „Folia Bibliologica” 2008, t. L.

Potęga J., Strony WWW bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 1.

Potocki v, O uposażeniu warszawskiej młodzieży uniwersyteckiej, w: S. Bukowiecki, W naszych sprawach, t. 2, Warszawa 1900.

Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym. Materiały Konferencji Naukowej Dąbrówki k. Łańcuta, 26–28 maja 1999 r., red. W. Bober, Rzeszów 1999.

Problemy modelowania i optymalizacji podręcznika akademickiego. Materiały z seminarium naukowego Warszawa, 6 grudnia 1977 r., red. C. Maziarz, Warszawa–Łódź 1980.

Próchniak A., Różne sposoby wykorzystywania Internetu w życiu codziennym przez studentów, „Studia Społeczno-Ekonomiczne” 2005, z. 4.

Próchnicka M., Bibliografia jako źródło informacji naukowej – w opinii studentów, w: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009.

Przybysz M., Jeśli nie oni, to kto? Czytelnictwo wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2003, z. 11.

Pulikowski A., Internet – źródło informacji i wiedzy oraz narzędzie komunikacji naukowej, w: Informacja Naukowa. Rozwój – metody – organizacja, Warszawa 2006.

Pulikowski A., Przyszłość książki i bibliotek w świetle. wyników badań nad elektronicznym papierem, w: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji.elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009.

Pulikowski A., Wykorzystanie serwisów wyszukiwawczych Internetu przez studentów, bibliotekarzy i pracowników nauki, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2003, nr 1.

Pytel K., Ocena znajomości technik e-learningu przez wybraną grupę studentów uczelni pedagogicznej, „Technika, Informatyka, Edukacja” 2007, t. 8.

Radecki E.W., Sytuacje trudne w studiowaniu (spojrzenie optymistyczne), „Homo Loguens” 2005, z. 1.

Raport za 2010 rok: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/230-z-czytelnictwem-nadal-zle-raport-z-badan-biblioteki-narodowej.html [dostęp: 2.03.2011].

Reffell P., Whitworth A., Information fluency, „New Library World” 2002, t. 103, nr 11/12.

Rewera M., Korzystanie z Internetu i związane z tym zagrożenia w opinii studentów socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 4.

Rewera M., Korzystanie z Internetu przez stalowolską młodzież, „Społeczeństwo i Rodzina” 2008, nr 4.

Rodek V., „Auto-education” as understood by students of pedagogy and their individual auto-educational goals, „The New Educational Review” 2010, t. 20, nr 1.

Rogalska K., O lekturach dla studiujących – optymistycznie. (Pomoc bibliotek dla studiujących zaocznie), „Głos Nauczycielski” 1964, nr 5.

Rucińska E., Przydatność podręcznika i innych pomocy naukowych w studiowaniu w świetle wypowiedzi studentów Wydziału Rolniczego WSR w Poznaniu, „Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych” 1972, nr 2.

Rudnicka P., Wystarczy się zalogować. Psychologiczne aspekty kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, w: Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Elbląg 2005.

Rudnicka P., Wzorce aktywności studentów w Internecie, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2, nr 3/4.

Rumszewicz W., Czytelnia studencka, „Solidarność Kortowska” 1981, nr 3.

Sadowski R., Sobczak U., Zjawisko „library anxiety” (strach przed biblioteką) wśród studentów II i III roku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku – raport z badania ankietowego, przeprowadzonego w styczniu 2006 roku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” 2007, t. 24.

Sapa R., Ocena jakości serwisów WWW, w: Społeczeństwo informacyjne: jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, Kraków 2001.

Saracevic T., Shaw W.M., Kontor P.B., Causes and dynamic of user frustration in an academic libraries, „College and Research Libraries” 1977, t. 38, nr 1.

Schneider D., Fit für die Wissensgesellschaft , die Teaching Library als eine Antwort auf Pisa und SteFi: Konzepte und Erfahrungen am Beispiel der Fachhochschulbibliothek Ingolstadt, „Buch und Bibliothek” R. 67, 2005, z. 1.

Schwann S., Wielopolska M., Z badań Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie nad czytelnictwem, „Życie Szkoły Wyższej” 1954, nr 12.

Sebastian Maundt: Akzeptanz und Nutzung von E-Books: eine Literaturstudie, w: Vier Jahre E-Books... und kein bisschen weise? (Seminarder Hochschule der Medien in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Stuttgart und der Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung im Deutschen Bibliotheksverband am 23. April 2007) [online], [dostęp: 5.01.2009], dostępny w internecie: http://elib.uni-stuttgard.de/opus/volltexte/2008/3461/pdf/Mundt.pdf.

Skibińska E.M., Autoedukacja studentów, „Rocznik Andragogiczny” 2006.

Słomkiewicz S., Niektóre problemy wychowawcze w procesie kształcenia, „Życie Szkoły Wyższej” 1975, nr 4–5.

Sobielga J., Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – aspekty prakseologiczne, „Biuletyn EBIB” 2010, nr 8 (117) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/2010/117/a.php?sobielga.

Sosińska-Kalata B., Internet i nowoczesna technologia komputerowa a etyka pracownika informacji naukowej, w: Profesjonalna informacja w Internecie, red. M. Kocójowa, Kraków 2005.

Spaleniak A., Szerksznis Ż., Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2003, nr 7 (16).

Staniów B., Lektury inicjacji czytelniczych, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 4 (122) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/archiwum-numerow/434-ebib-42011-1223.

Starościak J., Praca pisemna jako metoda uczenia się w zaocznych formach studiów wyższych. (Na przykładzie prac stosowanych na Studium Zaocznym Pedagogiki UW), „Chowanna” 1963, z. 4.

Stepowicz M., Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych, Warszawa 2000.

Stel’mach V., Čtenie v postsovetskoj Rossii, „Biblioteka” 1996, nr 10, 1.

Strach-Hejosz M., Perspektywa pracy młodzieży studiującej a motywacja do nauki, „Świat i Słowo” 2007, nr 2.

Studenci Warszawy: studium długotrwałych przemian postaw i wartości: praca zbiorowa, red. S. Nowak, Warszawa 1991.

Summers E.G., Dissertation in College Reading 1918 to October 1960, „Journal of Developmental Reading” 1960/1961, t. 4, nr 4.

Szargut B., Studenci Szczecina – zakres i formy udziału w kulturze (Materiały z badań), Szczecin 1991.

Szczechura K., Użytkownicy informacji jako przedmiot badawczy, „Przegląd Biblioteczny” 1984, nr 4.

Szefliński P., Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI w. powinna wiedzieć?, w: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 19–21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2006.

Szelągowska-Rudzka K., Jakość kształcenia w ocenie przez studentów zajęć dydaktycznych, „Prace Naukowe Katedry Zarządzania. Akademia Morska w Gdyni” 2006, nr 7.

Szlejf H., Obsługa informacyjna użytkowników Biblioteki Politechniki Opolskiej z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji, w: Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD ROM w sieciach komputerowych: Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych Katowice–Opole 21–23 kwietnia 1999, red. B. Zajączkowska, Katowice 2000.

Szpunar M., Internet a nowoczesna eduk@cja – czy istnieje jakaś alternatywa?, „Zeszyty Naukowe. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość” 2006, z. 2.

Szwalbe J., Badania potrzeb użytkowników informacji w Polsce w latach 1976–1982, Warszawa 1986

Szwalbe J., Wybrane zagadnienia metodologii badania potrzeb użytkowników Internetu w świetle literatury zagranicznej, „Przegląd Biblioteczny” 1980, nr 1.

Szymkowska J., Z badań nad czytelnictwem literatury społeczno-politycznej w Studiach Nauczycielskich, „Ruch Pedagogiczny” R. 11, 1969, nr 5.

Świda-Ziemba M., Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej), Warszawa 2000.

Świgoń M., Bariery informacyjne w opinii studentów – wyniki badań, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008, t. 16, nr 3.

Świgoń M., Bariery informacyjne w opinii studentów – wyniki badań, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008, t. 16, nr 4.

Świgoń M., Bariery informacyjne w środowisku naukowym. Badania pilotażowe, „Przegląd Biblioteczny” R. 17, 2003, z. 4.

Świgoń M., Bariery informacyjne, które napotykają studenci podczas samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1995, nr 2.

Świgoń M., Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Warszawa 2006

Świgoń M., E-książka w świetle najnowszych zagranicznych badań użytkowników informacji (user studies), w: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009.

Świgoń M., Polska Skala Niepokoju Związanego z Korzystaniem z Biblioteki – wyniki badań, „Przegląd Biblioteczny” R. 79, 2011, z. 2.

Świgoń M., Poszukiwanie informacji w bibliotece jako źródło niepokoju – badania wśród studentów, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1.

Świgoń M., Problemy użytkowników a biblioteka idealna, „Bibliotekarz” 2003, nr 6.

Świgoń M., Współczesne bariery informacyjne – podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2006, t. 14, nr 1.

Świgoń M., Znaczenie i dostępność źródeł informacji w opinii studentów – wyniki badań, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008, t. 16, nr 2.

Tomkiewicz J., Frankel R., Sagan M., Zmiany w postawach studentów dotyczących pracy w latach 2002–2007 (na przykładzie kierunków biznesowych w uczelniach lubelskich), „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2009, nr 4.

Trawińska M., Zaocznie po dyplom, Warszawa 1965.

Trawińska-Kwaśniewska M., Studenci I roku w świetle badań ankietowych wybranych sekcji i ośrodków uniwersyteckich, Warszawa 1963.

Trueswell R.W., User circulation satisfaction vs. size of holdings at three academic libraries, „College and Research Libraries” 1969, t. 30, nr 3.

Trzcińska M., Rola bibliotek w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych studentów zaocznych, „Życie Szkoły Wyższej” 1963, nr 12.

Universitetskij vopros, „Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniia” 1876, t. 187, nr 10.

Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. S kalska-Zlat, Wrocław 2009.

Urbanek J., Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Kraków 2002.

Voroničeva O.V., „Pomedlit’ nad strokoju” (osobennosti čtenija v zerkale vuzovskoj biblioteki), „Bibliotekovedenie” 2003, nr 6.

Walat W., Podręcznik multimedialny. Teoria – Metodologia – Przykłady, Rzeszów 2004.

Walentynowicz M. Postawy czytelnictwa powszechnego, Wrocław 1970.

Walentynowicz M., Organizacja nauki własnej studentów pracujących (kierunki humanistyczne), Poznań 1969.

Walter V., Der Student als Benutzer einer Hochschulbibliotheken. Untersucht an der Bibliothek der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Abschluss. Hausarbeit in Jahre 1968 an der Fachschule für Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken, Leipzig 1968

Walterowa H., Czytelnictwo studentów w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi, „Życie Szkoły Wyższej” 1954, nr 12.

Walterowa H., Przysposobienie czytelnicze studentów I roku w Bibliotece Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi, „Bibliotekarz” 1953, t. 2, nr 6.

Walterowa H., Zagadnienia rozwoju czytelnictwa wśród studentów szkół wyższych, „Przegląd Biblioteczny” 1954, z. 4.

Warząchowska B., Uwarunkowania motywacji czytelniczych studentów, „Bibliotekarz” 1996, nr 11.

Wasilewski P., Studenckie bestsellery, „Tu i Teraz” 1984, nr 40, s. 11.

Waytowich V.L., Onwuegbuzie A.J., Jiao Q.G., Characteristics of doctoral students who commit citation errors, „Library Review” 2006, t. 55, nr 3.

Wąsicki J., Studia zaoczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951–1965, w: Nauczanie na studiach zaocznych, Poznań 1968.

Wiktorowicz J., Nauczanie języka łacińskiego na studiach zaocznych, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 2.

Wenta K., Rola nauczycieli akademickich w budzeniu zainteresowania literaturą piękną wśród studentów, „Dydaktyka Literatury” 2007, t. 27.

Wieczorek M., Czasopisma kulturalne wobec wyzwań współczesności, w: Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów. Raport z badań, red. A. Hebda, Warszawa 2009.

Wierzchowski P., Czy naprawdę nie chcą czytać? [studenci Politechniki Gdańskiej], „Po prostu” 1954, nr 4.

Wigluszowa M., Zagadnienia gromadzenia i udostępniania podręczników w Bibliotekach Głównych Wyższych Szkół Rolniczych na przykładzie WSR w Krakowie. Referat wygłoszony na konferencji roboczej Bibliotek Głównych Wyższych Szkół Rolniczych w Krakowie w dn. 26–27 V 1965, Kraków 1965.

Wildemuth B., Blieck R. de, Friedman Ch.P., File D.D., Medical Students’ Personal Knowledge, Searching Proficiency, and Database Use in Problem Solving, „Journal of the American Society for Information Science” 1995, t. 46, nr 8.

Wiśniewski W., Przystosowanie do środowiska uczelnianego, Warszawa 1969.

Wodyk Z., Co czytają studenci [w Gdańsku]?, „Litery” 1965, nr 12, s. 24.

Wojciechowski J. , Czytelnictwo, Kraków 2000, s. 132.

Wójcik D., Integracyjne działania edukacyjno-kulturalne Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 5 (132) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.ebib.info/biuletyn/numer-132-spis/1183-ebib-52012-1325.

Wróblewska W., Aspiracje edukacyjne studentów, Białystok 2001.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów – wybrane rozwiązania metodologiczne, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2008, nr 2.

Wziątek-Staśko A., Simanskiene L., Współczesna uczelnia wyższa oraz rynek pracy oczami studentów zarządzania Polski i Litwy, „Nauka i Gospodarka” 2010, nr 1.

Zakrzewska H., O przysposobieniu czytelniczym i bibliotecznym studentów I roku w Bibliotece Szkoły Głównej Planowania i Statystyk, „Bibliotekarz” 1956, nr 8.

Zarzycka-Skrzypek J., Pozaprogramowa aktywność poznawczo-naukowa studentów a typ uczelni, Warszawa–Łódź 1984.

Zawadzka A., Czytelnictwo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego uwarunkowane obciążeniem studiami, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1973, nr 199.

Zawłocka M., J. Pomulanka, Badanie czytelnictwa studentów na podstawie księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie w latach 1966–1971, „Studia, Materiały Informacyjne Akademii Rolniczej” 1973, z. 4.

Żuber B., „A jednak czytają…”. Badania sondażowe nt. czytelnictwa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 4 (122) [online], [dostęp: 6.08.2012], dostępny w internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/122/122_zuber.pdf.

Żyła L., Zainteresowania i czytelnictwo studentów I i II r. studiów bibliotekoznawczych w Wyższych Szkołach Pedagogicznych w Krakowie, Kielcach i Bydgoszczy, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WS P Kraków. Prace Bibliotekoznawcze” 1982, z. 78.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...