Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek
PDF

Słowa kluczowe

Klaster
Współpraca biblioteczna
Klaster Bibliotek Bi@lskich

Jak cytować

Dziołak, M., & Borkowicz, S. (2012). Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek. Biblioteka, (16(25), 319–336. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.13

Abstrakt

W części wprowadzającej artykułu pokrótce przedstawiono koncepcję i typologię klastrów, a także cechy wspólne i różnice między klastrami a organizacjami sieciowymi. Prezentowane w drugiej części artykułu zagadnienia dotyczą szeroko rozumianego zarządzania: strategii powstawania klastra, barier rozwoju, czynników decydujących o powodzeniu projektu i korzyści wynikających z jego funkcjonowania w otoczeniu lokalnym. W części końcowej zaprezentowano przykłady współdziałania uczestników klastra wyzwalające efekt synergii.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.13
PDF

Bibliografia

Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 4 (110).

Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 4 (110).

Drożniakiewicz P., Rozwiązania organizatorskie prostego klastra usługowego [online], [dostęp: 28.04.2010], dostępny w internecie: http://www.pevich.biz/Rozwiazania%20organizatorskie%20prostego%20klastra%20uslugowego.pdf.

Dziołak M., Gościk M., Hawryluk M., Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich, „Zarządzanie Biblioteką” 2010, nr 1 (2).

Dziołak M., Pykacz S., Środki z europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1 (3).

Edwards Ch., Global knowledge: a challenge for libraries. In Libraries in the information society, München 2002.

Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2008.

Góra J., Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wrocław 2008.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 1.

Grycuk A., Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 3 (113).

Grzeszczyk T.A., Perspektywy rozwoju badań inteligentnych systemów zarządzania, w: Rola nauki i edukacji w społeczeństwie wiedzy, red. I.K. Hejduk, Warszawa 2009.

Grzybowski M., Klaster naukowo-edukacyjny jako organizacja uczestnicząca w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola nauki i edukacji w społeczeństwie wiedzy, red. J.K. Hejduk, Warszawa 2009..

Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, red. S. Szultka, Gdańsk 2004.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Warszawa 2009.

Owczarek K., Klastry sposób na konkurencyjność regionu, w: Klastry w gospodarce regionu, red. K. Owczarek, Łódź 2010.

Owengbuzie A., Jiao Q., Bostick S.L., Library anxiety. Theory, research and applications, Lankam 2004.

Porter M.E., Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, Warszawa 2001.

Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, Warszawa 2009.

Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Warszawa 2009.

Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E., Klastry – trochę teorii, w: Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, red. S. Szultka, Gdańsk 2004.

Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006, s. 9.