Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Archiwum
Bibliotekoznawstwo
Bibliofilstwo
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Jak cytować

Matysiak, J. (2011). Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu. Biblioteka, (15(24), 55–70. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.3

Abstrakt

Artykuł przedstawia działalność zasłużonego archiwisty i historyka, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966) w Poznańsko-Pomorskim Kole Związku Bibliotekarzy Polskich, w Związku Bibliotekarzy Polskich Koło Poznańskie, Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich Koło Poznańskie oraz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Okręg Poznański do roku 1939 oraz w latach 1945–1966. Wspomniano także o udziale Kaczmarczyka w pracach poznańskiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w latach 1924–1939. W artykule omówiono jego księgozbiór oraz starania o sprzedanie książek Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.3
PDF

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 438. Pismo Kaczmarczyka do Paczkowskiego z dnia 27 grudnia 1920 roku.

Baumgart J., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1, red. L. Łoś, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Dunin-Wąsowicz K., „Przyjaciel Ludu”, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1985.

Kurjata J., Szornel-Dąbrowska B., Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Poznaniu, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 2, Warszawa 1994.

Matysiak J., Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966) Archiwista i historyk [praca doktorska, maszynopis], Poznań 2010.

Michałowski K., Biblioteki poznańskie przed pół wiekiem, „Biblioteka” 1997, nr 1.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 274, kopia pisma Kaczmarczyka do dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL o. Romualda Gustawa (OFM) z dnia 21 września 1960 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 277, pismo o. Romualda Gustawa do K. Kaczmarczyka w sprawie zakupu książek przez bibliotekę z dnia 7 października 1960 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 100, Biblioteki poznańskie i wielkopolskie.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 101, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 102, Biblioteka Narodowa w Warszawie.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 103, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 104, Biblioteki polskie, problemy bibliotek i bibliotekarstwa, spotkania z książkami.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 105, Biblioteki polskie za granicą.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 106, Biblioteki zagraniczne.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 107, I Zjazd Bibliotekarzy Polskich, Lwów 26–29.05.1928.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 108, Krajowe i międzynarodowe Zjazdy Bibliotekarzy, Targi Książki.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 210, Konferencja Instytucji i Towarzystw Naukowych Uprawiających Badania Historyczne w Krakowie 26–27 października 1947 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 229, Sprawozdanie z działalności Koła Poznańsko-Pomorskiego Związku Bibliotekarzy Polskich za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1938 r.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 230.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 231, Okólnik Zarządu L. dz. 42/47 z dnia 17 marca 1947 roku, notatka Kaczmarczyka na okólniku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 231, Okólnik Zarządu L. dz. 191/47 z dnia 20 listopada 1947 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 253.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 274, kopia pisma K. Kaczmarczyka do K. Myślińskiego z dnia 5 kwietnia 1960 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 277, pismo dyrekcji Biblioteki KUL L. dz. A-2/66/56 z dnia 6 listopada 1956 roku do K. Kaczmarczyka z podziękowaniem i potwierdzeniem odbioru przekazanych w darze książek i czasopism.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 277, Sprawozdanie z nabycia księgozbioru od prof. Kazimierza Kaczmarczyka sporządzone przez kierownika Działu Akcesji Biblioteki Uniwersyteckiej z dnia 29 sierpnia 1961 roku, dołączone do pisma o. Romualda Gustawa (OFM) z dnia 5 września 1961 roku.

PAN Archiwum, Materiały Kazimierza Kaczmarczyka, j.a. 279, pismo Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie doc. dra Kazimierza Myślińskiego z dnia 4 stycznia 1960 roku do K. Kaczmarczyka, k. 137.

PAN Archiwum, Materiały Stanisława Kozierowskiego, list Kaczmarczyka do Kozierowskiego z 10 listopada 1945 roku, j.a. 335.

Pohorecki F., Biblioteka Archiwum Państwowego 1869–1929, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Wierczyński, Poznań 1929.

Prasa polska 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976.

Radtke I., Kazimierz Kaczmarczyk, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1: 1918–1984, Warszawa–Łódź 1988.

Rybarski A., Działalność Archiwów Państwowych w latach 1945–1947, „Archeion” 1948, t. 18.

Skopowski C., Kazimierz Kaczmarczyk 1878–1966, w: Życiorysy polskich archiwistów poznańskich i skład osobowy z dnia 8 III 1969 roku, Poznań 1969.

Skopowski C., Kazimierz Kaczmarczyk 3 II–6 IV 1966, „Archeion” 1967, t. 47.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w: Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.