Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)
PDF

Słowa kluczowe

Kształcenie bibliotekarzy
Średnie szkolnictwo bibliotekarskie
Liceum bibliotekarsko-księgarskie w Krakowie
2-letnie Liceum Bibliotekarskie w Krakowie
4-letnie Liceum Bibliotekarskie w Krakowie

Jak cytować

Dudziak-Kowalska, M., & Janczak, B. (2011). Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960). Biblioteka, (15(24), 193–213. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7

Liczba wyświetleń: 364


Liczba pobrań: 309

Abstrakt

W okresie powojennym istotną rolę w przygotowaniu kadry bibliotekarskiej odegrały placówki oświatowe kształcące na poziomie średnim (licealnym). Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia tego okresu na przykładzie krakowskiego liceum bibliotekarskiego. Opracowanie oparte jest głównie na materiałach archiwalnych. Omówiono takie aspekty funkcjonowania szkoły, jak jej tworzenie, organizacja i zarządzanie, nadzór zewnętrzny oraz powody jej rozwiązania. Poruszono też zagadnienia programów nauczania, kadry pedagogicznej i jakości kształcenia oraz charakterystyki uczniów i absolwentów szkoły. Nakreślono sylwetki dyrektorów i bardziej znaczących pedagogów. Jakkolwiek całościowa ocena działalności szkoły nie rysuje się jednoznacznie, trudno nie docenić jej zasług w okresie braku wykwalifikowanych bibliotekarzy. Należy przypuszczać, że ten skromny przyczynek do dziejów szkolnictwa bibliotekarskiego pobudzi badaczy do dalszych poszukiwań i pogłębionych analiz.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7
PDF

Bibliografia

lat Technikum Poligraficzno-Księgarskiego w Krakowie Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie, Kraków 1973.

Antoszczuk S., Kształcenie bibliotekarzy w Polsce w latach 1949–1970 i ich zatrudnienie, „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 7, 1971.

Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/696/PWRN/KRKl 641.

Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/696/PWRN/KRKl 904.

Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/6966/PWRN/KRKl 905.

Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn.29/696/PWRN/KRKl 907.

Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, sygn. 2771/1.

Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, sygn. 2771/3

Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, sygn. 2777/1, akta personalne nr 20.

Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, sygn. 2777/1, Wykaz pracowników pedagogicznych i administracyjnych za rok szkolny 1956/1957.

Archiwum Zakładowe Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie. Zaświadczenie wydane przez Państwowe Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie w Krakowie z dnia 31 stycznia 1948 roku nr 339/48.

Chrobaczyński J., W. Kruczek, Nauczyciele małopolscy: portret zbiorowy 1939–1945, Kraków 2004.

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, Dziennik Ustaw 1946, Nr 26, poz. 163.

Fleszar H., Józef Korpała (1905–1989): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze, Kraków 1999.

Gromnicki J., Była taka szkoła…, „Salwator i Świat” 1996, nr 23.

III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego: 120 lat: księga pamiątkowa, red. B. Kaczkowska, Kraków [2003].

Kopacz A., Państwowe Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie w Krakowie, „Przegląd Księgarski” 1948, nr 15/16.

Nowodworski W., Szkolnictwo bibliotekarskie i księgarskie, „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki” 1949, t. 2, nr 4.

Organizacja Państwowego Liceum Bibliotekarsko-Księgarskiego w Krakowie, „Przegląd Księgarski” 1947, nr 8/9.

Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967–1968.

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 1945–2005, oprac. I. Górny, M. Kietlińska-Kamińska, Kraków 2005.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Warszawa 2010.

Ślęczka R., Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945–1961, Kraków 2003.

Ustawa z dnia 31 października 1951 roku o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych, Dziennik Ustaw R.P., nr 58, poz. 400.

Uwiecznić czas miniony: księga jubileuszowa 100-lecia założenia szkoły 1908–2008:Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, red. A. Wnętrzak-Wnorowska, Kraków 2008.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1952 roku w sprawie utworzenia państwowych czteroletnich liceów bibliotekarskich [z mocą od 1 września 1951 roku], Monitor Polski 1952, nr A-53, poz. 787.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1952 roku w sprawie utworzenia państwowych czteroletnich liceów bibliotekarskich [z mocą od 1 września 1951 roku], Monitor Polski 1952, Nr A-53, poz. 787.

Zarządzenie nr 102 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 2 lipca 1952 roku w sprawie przemianowania Państwowego Liceum Bibliotekarsko-Księgarskiego na Państwowe 2-letnie Liceum Bibliotekarskie.

Zarządzenie nr 76 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 2 maja 1954 roku w sprawie zwinięcia 2-letniego Państwowego Liceum Bibliotekarskiego w Krakowie.

Zarządzenie z dnia 13 marca 1948 roku nr III HAG-1057/47, od dnia 1 września 1947 roku [Państwowe Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie w Krakowie], Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z dnia 23 kwietnia 1948 roku, poz. 82, p. 2.