Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono hafty znajdujące się w sztambuchach z XVIII i XIX wieku pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Omówione zostały zarówno technika wykonania haftów, jak i ich wartość artystyczna, a także znaczenie wskazanych przykładów dla historii hafciarstwa amatorskiego na ziemiach polskich. Artykuł jest jednocześnie próbą zwrócenia uwagi na istniejącą w tamtym okresie sztukę hafciarską o wyłącznie amatorskim charakterze oraz na kopiowanie i powtarzalność wzorów, co pozwala na określenie ich jako typowych dla danej epoki.

Słowa kluczowe

Sztambuchy Hafty Sztuka zdobnicza

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowaczyk, K. (2011). Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (15(25), 279-292. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.13

Bibliografia

 1. Jania J., O sztambuchu romantycznym, w: Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Literackie XIX, Wrocław 1977.
 2. Jazdon A., Sztambuchy w zbiorach poznańskich, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1982, t. XIV, z. 2.
 3. Jazdon A., Sztambuchy, Poznań 2003.
 4. Kamionkowa J., Almanachy literackie jako przejaw dziewiętnastowiecznej kultury popularnej, w: Formy literatury popularnej, red. A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1973.
 5. Kołaczkowski J., Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888.
 6. Kowecka E., W salonie i w kuchni: opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Poznań 2008.
 7. Litwinek J., Sztambuchy literackie XIX wieku w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1979, z. 32.
 8. Mańkowski T., Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII wieku, Wrocław 1954.
 9. Stawiak-Ososińska M., Ponętna, uległa, akuratna...: ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków 2010.
 10. Świeykowski E., Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i hafciarstwa objaśniony zabytkami Muzeum Narodowego w Krakowie: z XXV tablicami, Kraków, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, 2009 [online], [dostęp: 19.04.2011], dostępny w internecie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=16158&from=publication&.
 11. Torebki, sakiewki i portfele ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2009.