Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
PDF

Słowa kluczowe

Piśmiennictwo jasnogórskie
Użytkowa książka dewocyjna
Ksawery Rotter
Jasna Góra
Pisarze paulińscy
Modlitewniki

Jak cytować

Bubel, D. (2010). Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki. Biblioteka, (14(23), 33–52. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.3

Abstrakt

Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne nierozerwalnie związane jest z Jasną Górą jako ośrodkiem kultu cudownego obrazu. Już od XVII wieku Jasna Góra obok ośrodka religijnego i duszpasterskiego stanowiła również prężny ośrodek kultury piśmiennej, oddziałującej na społeczeństwo przez dewocyjną książkę użytkową. Charakter tych książek podyktowany był przede wszystkim szczególnymi potrzebami Jasnej Góry jako ośrodka pielgrzymkowego. Jasna Góra, ze swym łaskami słynącym obrazem, była celem licznych pielgrzymek nie tylko z całego państwa polskiego, ale także ze Śląska, Moraw i Węgier. Paulini wobec masowego ruchu pątniczego nie pozostawali bierni. Docierali do pątników przez słowo drukowane w formie modlitewników, które popularyzowały również treści literackie. Życie Jasnej Góry jako miejsca świętego, największego ośrodka pielgrzymkowego w Polsce, znalazło odbicie w piśmiennictwie jasnogórskim XVII-XVIII wieku.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.3
PDF

Bibliografia

Analecta mensae Reginalis, Cracoviae 1681.

Archiwum na Jasnej Górze 245.

Archiwum na Jasnej Górze 250.

Brandtkie S.J., Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach, „Mrówka Poznańska” 2, 1821, t. 1.

Byssus et purpura seu vita et martirium d. Stanislai episcopi Cracoviensis, Częstochoviae 1693, wyd. 2, 1695.

Colloquia charitativa s. Stanislai episcopi Cracoviensis, Częstochoviae 1713.

Czarnowska M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965, Warszawa 1967.

Czerwień H., Drukarnia oo. paulinów w Częstochowie w latach 1693-1729, Lublin 1966.

Czerwień H., Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863, Bytom 1998.

Decas Litaniarum, wyd. 3, Częstochoviae 1693.

Dies natalis, Cracoviae 1650.

Epitaphia Divi Martyris Stanislai Episcopi Cracoviensis, Częstochoviae 1713.

Estreicher K, Bibliografia polska, t. 26, Kraków 19151.

Gołdonowski A., Summariusz historiey o Obrazie Panny Mariey, Kraków 1639.

Jabłoński S.Z., Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914), Lublin 1984.

Kamień czeski w Koronie polskiej osadzony to jest Jadwiga święta, Częstochowa 1716.

Kodeks Reguł Paulińskich zwany „Katenatem” na tle kultury książki w Zakonie Paulinów w XVI stuleciu, w: Książka rękopiśmienna XV-XVIII w., Warszawa 1980.

Krótkie zebranie świętobliwego żywota S. Izydora Rolnika, Kraków 1629.

Mendykowa A., Książka polska we Wrocławiu w XVIII w., Wrocław 1975.

Mensa Nazarea, Częstochoviae 1763, wyd. 2, 1769.

Odrobiny stołu królewskiego, Kraków 1683.

Officina emblematum, Cracoviae 1680.

Przenosiny triumphalne, Kraków 1644.

Rotter K., Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki, Częstochowa 1756.

Szafraniec S., Konwent paulinów jasnogórskich 1382-1864, Rzym 1966.

Topolski J., Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978.

Wzór doskonałości ś. Paweł I Pustelnik cudami za żywota i po śmierci w Kościele świętym wsławiony, Warszawa 1725.

Zakrzewski S., W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Częstochowa 1995.

Zbudniewek J., Rotter Franciszek Ksawery Augustyn, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 3.

Zbudniewek J., Kopiarze dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce do końca XVII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 34, 1977.

Żerek H., Katolicka kultura religijna społeczeństwa polskiego w czasach saskich w świetle piśmiennictwa dewocyjnego, Łódź 1982.

Żymicjusz A., Skarbnica kościoła Jasney Gory Częstochowskiego, Kraków 1618.