Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
PDF

Słowa kluczowe

Bibliografia
Bibliografia literacka
Polska Bibliografia Literacka
Literatura
Historia literatury
Motywy literackie
Film
Telewizja
Teatr
Informacja naukowa
Instytut Badań Literackich
Cenzura

Jak cytować

Szymańska, Z. (2010). Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy. Biblioteka, (14(23), 77–107. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5

Liczba wyświetleń: 494


Liczba pobrań: 449

Abstrakt

Artykuł omawia bibliografie literackie opracowywane w Instytucie Badań Literackich PAN, ich genezę, specyfikę i założenia leżące u podstaw opracowań różnych typów bibliografii. Szczególną uwagę poświęcono bibliografiom literackim, które są dziełami zespołowymi, mającymi szeroki zakres i zasięg – takim jak: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” oraz należące do tej serii słowniki: Słownik pisarzy polskich (Seria I i II) i Współcześni polscy pisarze i badacze literatury; Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny; Słownik pseudonimów pisarzy polskich (XV w.-1995); Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia; Polska Bibliografia Literacka; Literatura i krytyka literacka poza cenzurą 1977-1989; Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy. 1976--1989; Bez cenzury 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia; Bibliografia Bara. Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939). Bibliografie te mają na celu ukazanie faktów życia literacko-kulturalnego od początków piśmiennictwa do czasów współczesnych. Zaprezentowano dwie elektroniczne wersje bibliografii literackiej: PBL online – jako kontynuację książkowej bibliografii drukowanej Polska Bibliografia Literacka – oraz Bibliografię Bara – elektroniczną wersję kartoteki bibliograficznej Bibliografia Bara. Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939), opracowanej pod kierownictwem Adama Bara, zapoczątkowanej w latach II wojny światowej i ukończonej w latach 50. XX wieku. Poruszono także zagadnienie cenzury bibliografii literackich w latach 1948--1989, obecnej sytuacji opracowywania bibliografii literackich oraz zarysowano problem dokumentacji obszarów nieobjętych rejestracją bibliograficzną. Wszystkie omówione bibliografie są bibliografiami retrospektywnymi, wskutek czego pojawiła się konieczność stworzenia dalekosiężnego planu dla opracowania PBL – bibliografii bieżącej, będącej podstawowym kompendium informacyjnym z dziedziny literatury i literaturoznawstwa, warsztatem dla badań literackich i źródłem wielu innych opracowań bibliograficznych, a także podstawą prac interpretacyjnych.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5
PDF

Bibliografia

Bibliografia Bara: http://www.bar.ibl.waw.pl/.

Biesiada J., A. Żurawska-Włoszczyńska, Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1993, Poznań 1995.

Biesiada J., A. Żurawska-Włoszczyńska, Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1994, Poznań 1996.

Borysowska A., Bibliologia a literaturoznawstwo – pokrewieństwo warsztatów historyka książki i historyka literatury, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, Warszawa 2007.

Czachowska J., Maciejewska M.K., Tyszkiewicz T., Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia, t. 1, Wrocław 1983.

Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979.

Czachowska J., Zmagania z cenzurą słowników i bibliografii literackich w PRL, w: Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne, t. 2, Warszawa 1992.

Czachowska, Sygnały 1933-1939. Bibliografia zawartości, Wrocław 1952 (Materiały do Dziejów Postępowej Publicystyki. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2).

Degler J., Nauka w niebezpieczeństwie! (O projekcie zmian w Polskiej Bibliografii Literackiej), „Teatr” 1998, nr 1.

Dorosz B., Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka, t. 2, Warszawa 1992.

Dorosz B., Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro, w: Wiedza o literaturze i edukacja, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996.

Formanowicz J., Polska Bibliografia Literacka, „Poradnik Bibliotekarza” 20, 1968.

Głębicka E., Jaka dokumentacja literatury jest nam dzisiaj potrzebna, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, t. 2, Kraków 2005.

Grabowski T.S., Śp. Stefan Vrtel-Wierczyński. Jego działalność naukowa i bibliograficzna, „Slavia Occidentalis” 23, 1963.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma – bibliografia, oprac. K. Batora, B. Tyszkiewicz, red. J. Czachowska, Warszawa 2002.

Jankowski E., Słownik pseudonimów, czyli „larva detracta”, w: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970.

Kandziora J., Wstęp, w: J. Kandziora, Z. Szymańska, K. Tokarzówna, Bez cenzury 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia, Warszawa 1999.

Loth R., Uwagi wstępne, w: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1: A-H, Warszawa 2000.

Pieczonka M., Digitalizacja zbiorów i ich wykorzystanie w pracach badawczych bibliologa, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D.D. Kuźmina, Warszawa 2004.

Pracownia Bibliograficzna w Poznaniu, „Biuletyn Polonistyczny” 1958, z. 2.

Sadowska J., Główne problemy współczesnej polskiej bibliografii, w: Bibliografia. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich. XV w.-1995, t. 1-5, red. E. Jankowski, D. Świerczyńska, Warszawa 1994-1998.

Stan materiałów bibliografii retrospektywnej, w: Pracownia Bibliograficzna w Poznaniu, „Biuletyn Polonistyczny” 1958.

Tokarzówna K., Cenzura w „Polskiej Bibliografii Literackiej”, w: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka, t. 2, Warszawa 1992.

Tokarzówna K., Wstęp, w: Polska Bibliografia Literacka za rok 1968, Warszawa 1971.

Tyszkiewicz T., Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu, „Biuletyn Polonistyczny” 32, 1989, z. 3/4.

Vrtel-Wierczyński S., Słowo wstępne, w: Polska Bibliografia Literacka za lata 1944-1945, Wrocław 1957.

Vrtel-Wierczyński S., Słowo wstępne, w: Polska Bibliografia Literacka za rok 1948, Warszawa 1954.

Vrtel-Wierczyński S., Teoria bibliografii w zarysie, Wrocław 1951.