„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”
PDF

Słowa kluczowe

„Pokłosie”
Edmund Bojanowski (1814-1871)
Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
Czasopisma literackie XIX wiek
Wielkopolska historia XIX wiek
Wielkopolska wydawnictwa
Zabór pruski
Dobroczynność XIX wiek

Jak cytować

Gmerek, K. (2010). „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”. Biblioteka, (14(23), 179–200. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.11

Abstrakt

Tematem artykułu jest historia noworocznika literackiego „Pokłosie”, wydawanego w latach 1852-1861 w Wielkopolsce (Leszno, później Poznań, część Polski należąca do Prus). Specyfiką tytułu było połączenie trzech czynników: elitarnej zawartości literackiej, regularności wydawania oraz przeznaczenia całkowitego dochodu ze sprzedaży na lokalny cel charytatywny. W połowie XIX wieku region Wielkopolski nawiedziły klęski nieurodzaju, głodu i chorób, jakie dotknęły dużą część Europy. W rezultacie połączenia epidemii cholery oraz kryzysu ekonomicznego pojawiła się pilna potrzeba zorganizowania pomocy dla sierot i innych ubogich. Grupa ziemian wielkopolskich i księży katolickich z okolic Gostynia stworzyła Instytut Gostyński (szpital i sierociniec). Najbardziej aktywny działacz, Edmund Bojanowski z Grabonoga, zbudował także sieć ochronek dla dzieci wiejskich. Dla wsparcia wyżej wymienionych inicjatyw Bojanowski założył czasopismo literackie „Pokłosie”. W zdobywaniu materiałów, redagowaniu, korekcie i dystrybucji „Pokłosia” pomagało mu wielu ochotników; jedynymi osobami, które pobierały opłaty za swą pracę, byli wydawcy i księgarze. Najbliższym współpracownikiem Bojanowskiego był Stanisław Egbert Koźmian, krytyk i tłumacz, redaktor „Przeglądu Poznańskiego”, który dostarczał do „Pokłosia” materiały niewykorzystane w „Przeglądzie”, nie tyle słabsze, ile nieodpowiadające konserwatywnemu profilowi pisma. Przyjęto zasadę, że „Pokłosie” publikuje tylko pierwodruki i przez cały czas pismo zachowywało wysoki poziom. Noworocznik miał urozmaiconą zawartość, ponieważ publikowali w nim autorzy reprezentujący różne prądy literackie i orientacje polityczne. Za przyczynę zaprzestania wydawania „Pokłosia” uznać należy zarówno problemy finansowe, jak i narastające represje polityczne w prowincji, utrudniające wydawanie publikacji w języku polskim.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.11
PDF

Bibliografia

Bojanowski E., Dziennik, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził L. Smołka, t. 1-4, Wrocław 2009.

Chociej S., Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1967.

Chociej S., Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 26, 1967.

Fredro A., Pielgrzym, „Pokłosie” 1855.

Gaszyński K., list do S.E. Koźmiana, Baden, 10.08.1856, w:Z.Jabłoński, Listy Konstantego Gaszyńskiego do Stanisława Egberta Koźmiana z lat 1832-1858, w: Miscellanea z okresu romantyzmu, red. S. Pigoń, t. 1, Wrocław 1956.

Gaszyński K., Pogrzeb Murada Baszy w Alepie 1850 roku, „Pokłosie” 1855.

Gaszyński K., Rok 1849, „Pokłosie” 1852.

Gmerek K., Polacy i materia celtycka w XIX wieku, Poznań 2010.

Grot Z., Ks. Aleksy Prusinowski, Poznań 1935 [online], [dostęp: 10.06.2010], dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/publication/106823.

Jankowiak S., Edmund Bojanowski 1814-1871. Życie i działalność. Bibliografia, Grabonóg 1995.

Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862, Warszawa 1990.

K C., Przechadzki po Poznaniu, z archiwum po Bentkowskim, „Kurier Poznański” 8.10.1927, nr 460.

K C., Przechadzki po Poznaniu, z archiwum po Bentkowskim, „Kurier Poznański” 29.10.1927, nr 496.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 1-2, Wrocław 2001.

Koźmian S.E., Anglia i Polska, t. 1, Poznań 1862.

Koźmian S.E., Anglia i Polska, t. 2, Poznań 1862.

Koźmian S.E., list z 1.02.1857, w:Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Koźmian S.E., list z 18.08.1854, w:Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Koźmian S.E., list z 30.10.1858, w:Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Koźmian S.E., rkps PAU Kr 2212, t. 2.

Morawski F., list z 22.10.1850, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Olizarowski T.A., Pokłosie. Kantata, „Pokłosie” 1852.

„Pokłosie” [omówienie numeru], „Przegląd Poznański” 17, 1853, Poznań.

Pokłosie: zbieranka literacka na korzyść sierot [online], [dostęp: 31.05.2010], dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/publication/124897.

U. K.[Kornel Ujejski], Pogrzeb Kościuszki, „Pokłosie” 1855.

U. L. [Leon Ulrich], Karolan, „Pokłosie” 1856.

Wilkońska P., list z 13.12.1852, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Wilkońska P., list z 15.01.1853, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, t. 2.

Wrońska M.W., Powstanie Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Luboń 2010.

Zakrzewski B., „Nocleg” Mickiewicza w Archiwum Edmunda Bojanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4.

Zakrzewski B., Fredro w „Pokłosiu” Bojanowskiego, „Grabonoskie Zapiski Regionalne” 1993, nr 3.

Zakrzewski B., Norwid w „Pokłosiu” Edmunda Bojanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 2.