Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Książka
Lwowiana
Nauki techniczne

Jak cytować

Górska, A. (2010). Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961). Biblioteka, (14(23), 247–259. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.14

Abstrakt

Na podstawie dwunastu najstarszych ksiąg inwentarzowych Biblioteki Politechniki Krakowskiej pochodzących z lat 1946-1961 sporządzono wykaz, a następnie jednostkowe opisy bibliograficzne 377 tytułów książek wydanych we Lwowie w latach 1747-1939, znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Scharakteryzowano zakres tematyczny lwowianów. W dalszej kolejności analizie poddano zasięg chronologiczny oraz typograficzny publikacji (wskazanie instytucji wydawniczych najliczniej reprezentowanych w zbiorach oraz ich ogólna charakterystyka). Na charakteryzowaną grupę książek składają się główie podręczniki techniczne autorstwa takich wykładowców Politechniki Lwowskiej, jak: Maksymilian Thullie, Stefan Bryła, Maksymilian Matakiewicz, oraz inne prace z zakresu nauk technicznych autorstwa między innymi Karola Skibińskiego. W zbiorze tym znalazły się również utwory literackie polskie i zagraniczne, przewodniki turystyczne oraz dzieła dotyczące historii Polski i świata, historii sztuki, malarstwa etc. Omawiane publikacje ukazały się nakładem takich lwowskich oficyn wydawniczych, jak Książnica-Atlas, Zakład Narodowy im. Ossolińskich czy Wydawnictwo Polskie. Wśród nakładców znalazły się również księgarnie sortymentowo-wydawnicze, m.in. Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.14
PDF

Bibliografia

Ciechanowski Z., Matakiewicz M., Pomianowski K., Budownictwo wodne, cz. 4, Zasady budowy wodociągów: podręcznik do użytku inżynierów i słuchaczów szkół politechnicznych, Lwów 1914.

Gnoiński K., Jubilaci Lwowskiej Szkoły Politechnicznej, „Przegląd Techniczny” 52, 1914, nr 8.

Jaworski F., O szarym Lwowie, Lwów 1917.

Konarska-Pabiniak B., Lwowiana w Zbiorach Specjalnych Biblioteki im. Zielińskich TNP w Płocku, w: Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki, t. 8, red. H. Kosętka, Kraków 2006.

Leokajtis H., Zarys dziejów „Księgarni Polskiej” Bernarda Połonieckiego we Lwowie 1889-1939, „Roczniki Biblioteczne” 14, 1970, z. 3-4.

Mańkowski T., Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław–Kraków 1959.

Michalewska A., Działalność wydawnicza Rudolfa Wegnera, „Roczniki Biblioteczne” 22, 1978, z. 1-2.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej: od Chojnic i Stargardu po morze, Lwów–Warszawa 1924.

Pacześniak E., Maksymilian Matakiewicz (1885-1940), wybitny polski hydrolog i specjalista w dziedzinie budownictwa wodnego, „Biuletyn: Prosto z pokładu” 2006, nr 36 [online], [dostęp: 26.07.2009], dostępny w Internecie: http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/fanklub/pdf/nr36.pdf.

Uruszczak W., Stanisław Kutrzeba (1876-1946), w: Złota księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000.

Vetulani A., Stanisław Kutrzeba, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław–Gdańsk 1971.