Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

rejestr (spis) ksiąg
edycja
inkunabuł
stare druki
Stanisław Smoła (Szmola) z Wolborza
Paweł z Piotrkowa
księgozbiory krakowskie XVI wieku

Jak cytować

Łukaszewski, J. (2018). Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (22(31), 29–47. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2

Liczba wyświetleń: 544


Liczba pobrań: 300

Abstrakt

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 2017 roku nabyła wydanie dzieła Wilhelma Duranta Rationale divinorum officiorum (Nürnberg: Antonius Koberger, 19 IV 1480, 2o). Na wyklejce przedniej okładki tego inkunabułu znajduje się spis ksiąg z 1553 roku. W artykule przedstawiono losy tego woluminu (dotąd uchodził za stratę wojenną) oraz dokonano analizy spisu ksiąg. Wynika z niej, że właścicielem księgozbioru ujętego w rejestrze był Stanisław Smoła z Wolborza (pierwsza połowa XVI wieku), bakałarz sztuk i rektor szkoły przy kościele św. Szczepana w Krakowie. Do tekstu artykułu dołączono edycję treści spisu ksiąg z objaśnieniami.
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2
PDF

Bibliografia

Adams H.M., Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe 1501–1600 in Cambridge Libraries, t. 1–2, Cambridge: Cambridge University Press 1967.

Antosiewicz K., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 1980, t. 12.

Antykwariat „Rara Avis” 116. aukcja antykwaryczna książki – rękopisy – plakaty, Kraków 20 lutego 2016, Kraków 2016.

Antykwariat „Rara Avis” 121. aukcja antykwaryczna książki – plakaty, Kraków 21 października 2017, Kraków 2017.

Benis A., Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. II. Inwentarze bibliotek prywatnych (1546–1553), „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce” 1892, t. 7, s. 202–240.

Copinger W.A., Supplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum, cz. 1, London: Henry Sotheran and Co. 1895.

French books III & IV: Books published in France before 1601 in Latin and language other than French, t. 1–2, red. A. Pettegree, M. Walsby, Leiden–Boston: Brill 2012.

Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 1–7, Leipzig, Verlag von Karl W. Hiersemann, 1925–1940, t. 8–12: Stuttgart–Berlin: Anton Hiersemann, Akademie Verlag 1978–2013.

Hajdukiewicz L., Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1960.

Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, t. 1, moderante A. Kawecka-Gryczowa composuerunt M. Bohonos, E. Szandorowska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 1970.

Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, t. 2: Addenda. Indices, moderante A. Kawecka-Gryczowa composuerunt M. Bohonos, M. Spandowski, E. Szandorowska, Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo 1993.

Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. A. Lewicka-Kamińska przy współudziale H. Friedberg, M. Kowalczyk, L. Tabeau, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego 1962.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175–6000, oprac. W. Wisłocki, Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej 1938.

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 6, P-Ska, red. H. Mieczkowska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2016.

Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. BJ16, red. M. Malicki, t. 1–7, Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner 2002–2005.

Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, oprac. T. Dąbrowa, E. Knapek, J. Wojtowicz, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2015.

Krukowski J., Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2007.

W. Kujawski, Wykaz święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego – lata 1496–1511), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 1999, t. 72.

Lewicka-Kamińska A. przy współudziale H. Friedberg, Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog przybytków za lata 1962–1967, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1966, nr 2.

Łosowska A., Marcin (Łysy) z Krakowa, kanonik przemyskiej kapituły katedralnej i jego biblioteka, „Rocznik Przemyski” 2010, z. 3, s. 19–26.

Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współpracy R. Grzesika, Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2010.

Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1404–1541, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Warszawa: Instytut Historii PAN 2011.

Netherlandish books. Books Publisched in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad before 1601, t. 1–2, red. A. Pettegree, M. Walsby, Leiden–Boston: Brill 2011.

Piekarski K., Inwentarz inkunabułów Bibljotek Polskich. Serja Pierwsza, Kraków: Nakł. Krakowskiego Koła Bibljotekarzy 1925.

Spandowski M., Polskie zbiory inkunabułów zniszczone, rozproszone i przemieszczone w czasie i w wyniku II wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2013, t. 44, s.

Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1966.

Das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, t. 1–22, Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag 1983–1995, https://www.vd16.de.

Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1957, t. 1, s. 151–181.