„Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej
PDF

Słowa kluczowe

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu (1929)
książka
książka artystyczna
wydawcy
pawilon Prasa i Książka na PWK
II Zjazd Bibliotekarzy Polskich
IV Zjazd Bibliofilów Polskich
Polska 1918–1939

Jak cytować

Baszko, A. (2018). „Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej. Biblioteka, (22(31), 107–142. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.7

Liczba wyświetleń: 445


Liczba pobrań: 313

Abstrakt

Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (16 maja – 30 września 1929), będącej podsumowaniem dorobku dziesięciu lat istnienia niepodległej Polski w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej, nie zabrakło zagadnień związanych z szeroko pojętym tematem książki. Była ona obecna i widoczna w wielu pawilonach wystawowych (np. instytucji kulturalno-oświatowych, wychowania fizycznego, pracy kobiet, oświaty rolniczej i kultury wsi, w dziale bibliotek w Pałacu Rządowym), ale w dwóch miejscach eksponowano ją w sposób szczególny. W dziale Piękna Książka mieszczącym się w Pałacu Sztuki położono nacisk na zewnętrzną szatę książki i pokazano prace artystów grafików, wydawców, drukarzy i introligatorów. W pawilonie Prasa i Książka, zaprojektowanym przez Rogera Sławskiego, obok stoisk redakcji różnych tytułów prasowych umieszczono stoiska 20 wydawców książek z całej Polski (takich jak Gebethner i Wolff, M. Arct, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Książnica-Atlas”, Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha). Poznań przez kilka dni był ponadto stolicą polskiej książki – do miasta zjechali również miłośnicy książki i ludzie zawodowo z nią związani. W dniach 29 maja – 2 czerwca 1929 roku odbyły się II Zjazd Bibliotekarzy Polskich i IV Zjazd Bibliofilów Polskich, połączone z jubileuszem stulecia istnienia Biblioteki Raczyńskich i stulecia pierwszego wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej.

https://doi.org/10.14746/b.2018.22.7
PDF

Bibliografia

Źródła

Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

sygn. 31, Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, 1929.

sygn. 84, Biblioteka Uniwersytecka. Okólniki 1919–1933.

sygn. 36, Biblioteka Uniwersytecka. Różne 1 I 1929 – 31 XII 1930.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania

sygn. 2453, Powszechna Wystawa Krajowa. Rozmaitości.

sygn. 2456, Kongresy i Zjazdy w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej

–1929.

sygn. 2469, Likwidacja PWK.

sygn. 3655, Bibliotekarze i bibliofile 1928/1929.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

sygn. Rkp. 1513, Akta Towarzystwa Bibliofilów w Poznaniu z lat 1924–1932.

sygn. Rkp. 1953/I-V, Akta Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu w r. 1929 (Rkp. 1953/I. Protokoły posiedzeń; Rkp. 1953/II. Korespondencja; Rkp. 1953/III. Zaproszenia; Rkp. 1953/IV. Rejestr uczestników; Rkp. 1953/V. Varia).

sygn. Rkp. 1954/I-III, Materiały IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu w r. 1929 dotyczące wydawnictw zjazdowych (Rkp. 1954/I. Akta Komisji Wydawniczej Związku Bibliotekarzy Wielkopolskich i Pomorskich; Rkp. 1954/II. Korespondencja związana z redakcją wydawnictwa Biblioteki wielkopolskie i pomorskie; Rkp. 1954/III. Wykazy rozdziału wydawnictw zjazdowych).

sygn. Rkp. 1955, Streszczenia referatów i koreferatów wygłoszonych na IV Zjeździe Bibliofilów i II Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu w r. 1929.

sygn. Rkp. 1956, Monografie o poszczególnych bibliotekach pomieszczone w wydawnictwie zbiorowym Biblioteki wielkopolskie i pomorskie.

sygn. Rkp. 3959, Papiery Andrzeja Wojtkowskiego.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

sygn. Rkp. 201 IV, Akta Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu z lat 1921–1933. Materiały dotyczące Ogólnopolskiego Zjazdu Literatów Polskich w Poznaniu. Korespondencja z roku 1929.

Źródła drukowane

Dlaczego i jak należy zwiedzić Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, Poznań 1929. „Dziennik Poznański” 1929, nr 123, s. 9–12.

Dział rolniczy Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, Warszawa 1930.

„Echo Powszechnej Wystawy Krajowej” 1929, nr 2, 3, 9, 12, 13.

Katalog Wystawy Prasy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, Poznań 1929.

Kauzik S., Wystawa Prasy, Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, pod kier. S. Wachowiaka, t. 4, Poznań 1930, s. 303–316.

Komitet Organizacyjny II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu, „Przegląd Biblioteczny” 1928, z. 4, s. 335–336.

„Kurier Poznański” 1929, nr 245, s. 1–4.

Mortkowicz J., „Piękna Książka”, w: Katalog Działu Sztuki, red. M. Treter, Poznań 1929, s. 190–196.

Muszkowski J., Przewodnik po grupie „Książka” Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929, Warszawa 1929.

Oświata pozaszkolna na PWK. W pawilonie nr 28a, „Przegląd Oświatowy” 1929, nr 7/8, s. 212–218.

Pajzderski N., Wystawa Sztuki, w: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, pod kier. S. Wachowiaka, t. 4, Poznań 1930, s. 339–363.

Piątek J., Obecny stan księgarstwa w Polsce. Z powodu pokazu książki na PWK, „Przegląd Oświatowy” 1929, nr 9, s. 245–247.

Piątek J., Wystawa Książki, w: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, pod kier. S. Wachowiaka, t. 4, Poznań 1930, s. 319–326.

Pohorecki F., Drugi Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu. Przegląd wydawnictw IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, „Kwartalnik Historyczny” 1929, t. 2 („Wiadomości Historyczne”. Dodatek do „Kwartalnika Historycznego”), s. 176–181.

Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1929 w Poznaniu. Przewodnik po wystawie, [Poznań 1929].

Poznańskie święto polskiej książki, „Kurier Poznański” 1929, nr 153, s. 8.

Przebieg II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu, „Przegląd Oświatowy” 1929, nr 7/8, s. 203–210.

„Przegląd Biblioteczny” 1929, z. 3.

Przewodnik i informator po pawilonie Poznańskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego (Starostwo Krajowe w Poznaniu) na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929 r., Poznań 1929.

Ratajski C., Na stulecie Biblioteki Raczyńskich, w: C. Ratajski, Mowy II (1929–1933), Poznań 1934, s. 22–24.

Stelmachowska B., Udział kobiet, „Kurier Poznański” 1929, nr 223, s. 11–12.

Śp. Antoni Bederski, „Przegląd Biblioteczny” 1930, z. 2, s. 278.

Wojciechowski Z., Jak się obdarowali bibliotekarze i bibliofile, „Kurier Poznański” 1929, nr 249, s. 17.

Wojciechowski Z., Przegląd wydawnictw zjazdów bibliotekarzy i bibliofilów, „Kurier Poznański” 1929, nr 250, s. 4–5.

Woźnicki S., Zabudowa terenów Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, „Architektura i Budownictwo” 1929, nr 1, s. 1–30.

Wychowanie fizyczne i sport na Powszechnej Wystawie Krajowej – Poznań 1929 r., Poznań 1929.

Wystawa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w: Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, pod kier. S. Wachowiaka, t. 3, Poznań 1930, s. 366–394.

Wystawa rządowa na Powszechnej Wystawie Krajowej, Poznań 1929.

[Zaleski Z.], Stulecie istnienia Biblioteki Raczyńskich, „Kronika Miasta Poznania” 1929, nr 2, s. 156–160.

Ze Święta Książki, „Kurier Poznański” 1929, nr 250, s. 4.

Literatura

Jazdon A., Suchanecki M., Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wielkopolsce w latach 1920–1984, Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 1987.

Klause G., Roger Sławski 1871–1963. Architekt, Poznań: Wydawnictwo Miejskie 1999.

Ławicki L., Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. Architektura. Część pierwsza, „Kronika Miasta Poznania” 1976, nr 4, s. 29–47.

Pokorzyńska E., Zofia Dębicka – introligatorka z warszawskiej elity, „Roczniki Biblioteczne” 2015, nr 59, s. 73–90.

Zwolanowska B., Architektura Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w roku 1929, „Rocznik Historii Sztuki” 1976, t. 11, s. 177–225.