Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
PDF

Słowa kluczowe

Ochrona zbiorów
Kwaśny papier
Odkwaszanie masowe
Prasa regionalna
Wielkopolska

Jak cytować

Kubiś, K., & Nowakowski, A. (2009). Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia. Biblioteka, (13(22), 77–86. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.4

Liczba wyświetleń: 311


Liczba pobrań: 291

Abstrakt

W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.4
PDF

Bibliografia

Lenart B., Piękna książka, 1920.

Pasztaleniec-Jarzyńska J., Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecznych, „Notes Konserwatorski” 1999, nr 2.

Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce. Podsumowanie, red. B. Berlińska, Warszawa 2008.

Sobucki W., Rams D., Pudlis J., Jarmińska D., Ocena metodą stanfordzką stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX w. w Bibliotece Narodowej – sprawozdanie końcowe, „Notes Konserwatorski” 2003, nr 7.

Sobucki W., Metoda Stanfordzka – sposób oceny stanu księgozbiorów, „Notes Konserwatorski” 1999, nr 3.

Rams D., Ważyńska J., Woźniak M., Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką, „Notes Konserwatorski” 2004, nr 8.

Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 2: Czynniki niszczące materiały w zbiorach bibliotecznych, Katowice 1993.

Zyska B., Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1994. Wyniki badań, Katowice 1999.