Treść głównego artykułu

Abstrakt

Prezentowana konferencja zorganizowana została przez Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W artykule sprawozdawczym zreferowano tematykę 17 wystąpień konferencyjnych (z zakresu różnorodnych aspektów książki dawnej; z umiarkowaną przewagą zagadnień tegumentologicznych). W podsumowaniu konferencję oceniono bardzo pozytywnie, doceniono bardzo równy i wysoki poziom wystąpień oraz sporą liczbę ośrodków naukowych (Kraków, Lublin, Mińsk, Poznań, Słupsk, Tel Awiw, Toruń, Warszawa) i prelegentów biorących udział w spotkaniu (choć żaden z referentów nie reprezentował instytutu stricte bibliologicznego). Konferencji towarzyszyła wystawa okolicznościowa prezentująca zbiory specjalne Biblioteki PTPN (oprac. Michał Bartoszak i Wojciech Graś), ukazująca, jak kształtował się zasób tej biblioteki przez pryzmat jej najznamienitszych donatorów. 

Słowa kluczowe

1. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Bibliologiczna Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk bibliologia książka dawna Poznań

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jakub Maciej Łubocki, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Jakub Maciej Łubocki, mgr, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Jak cytować
Łubocki, J. M. (2019). Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019). Biblioteka, (23(32), 221-233. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.9

Bibliografia

  1. Estreicher K., Bibliografia polska, Kraków 1872–.
  2. Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych, [red. K. Raczyńska], Zielona Góra: Pro Libris 2005.
  3. Książka i prasa w kulturze, red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013.
  4. Książka ponad podziałami, red. A. Krawczyk, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007.
  5. Kulturowa tożsamość książki, red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014.
  6. Przeszłość i przyszłość książki drukowanej, [red. R. Badoń], Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna 2001.
  7. Sobieska K., Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2007–2016. Retrospekcja i perspektywy, „Nowa Biblioteka” 2017, nr 3 (26), s. 159–170.