Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Jan Baumgart
Poznań
druga wojna światowa
grabież kultury
edycja źródłowa

Jak cytować

Baumgart, J. (2021). Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza. Biblioteka, (25 (34), 171–200. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.9

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim opublikowanie, a także omówienie – przechowywanego dotychczas w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – maszynopisu autorstwa ówczesnego kierownika wspomnianej placówki Jana Baumgarta (1904–1989), tekstu poświęconego losom Biblioteki PTPN w czasie drugiej wojny światowej i pierwszych lat powojennych.wszych lat powojennych.

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.9
PDF

Bibliografia

Źródła archiwalne

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Akta administracyjne Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z lat 1875–1940, rkp. 1465.

Baumgart J., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (odbudowa Biblioteki w latach 1945–46), styczeń 1947, k. 18–20, rkp. 1282.

Baumgart J., Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, grudzień 1946, k. 1–17, rkp. 1282.

„Biblioteka Konstantego Sczanieckiego”. Dar syna radcy Stanisława Sczanieckiego – 1925 r. Spis książek przekazanych Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rkp. 928.

Borszewska B., Księgozbiór Konstantego Sczanieckiego (1836–1900) (maszynopis).

„Katalog biblioteczki po śp. I[gnącym] Bielickim”. Układ rzeczowy i topograficzny, rkp. 860.

[Koczorowski Karol], Spis książek księgozbioru Władysława Kosińskiego z Koszut, Poznań 19[29], rkp. 929.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Baumgart J., Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w czasie drugiej wojny światowej (1939–1945), Poznań 1948, sygn. 114587 (obecnie zaginiony). Teczka: Rewindykacja, sygn. 551.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w roku 1948.

Opracowania

Baumgart J., Biblioteka Uniwersytecka pod rządami „Reichsuniversität”, „Przegląd Zachodni” 1956, t. 12, nr 5–8, s. 300–309.

Baumgart J., Los bibliotek wielkopolskich w latach 1939–1945, „Przegląd Zachodni” 1946, t. 2, nr 11, s. 928–936.

Baumgart J., Stan Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Książka i Kultura” 1947, t. 3, nr 10, s. 3–5.

Baumgart J., Zbiory naukowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w czasie okupacji i stan obecny, „Przegląd Wielkopolski” 1946, t. 2, nr 12, s. 324–331.

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i biblioteki w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992.

Bieńkowska B. et al., Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, cz. 1: Analiza, cz. 2: Tablice, red. A. Mężyński, Warszawa: Wydawnictwo-Reklama Wojciech Wójcicki 1994.

Dettloff S., Kartki z dziejów Muzeum Wielkopolskiego podczas okupacji, „Kronika Miasta Poznania” 1947, t. 20, nr 1, s. 69–81.

Głowacka-Helak M., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919–1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia, „Biblioteka” 2007, nr 11 (20), s. 45–62.

Grot Z., Otwarcie Biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1947, t. 20, nr 4, s. 271–274.

Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939–1945 (bez ziem wschodnich), red. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz, J. Szymański, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2000.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1–1950), oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008.

Jasińska S., Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939–1945, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1946, t. 3, s. 306–314.

Jazdon A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby, działania, ludzie, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 2019.

Koehlerówna A., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857–1957, Poznań 1957, „Roczniki Historyczne” 1957, t. 23: Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 381–429.

Kostrzewski J., Muzeum Prehistoryczne w Poznaniu w czasie okupacji niemieckiej, „Kronika Miasta Poznania” 1945, t. 18, nr 2, s. 7–13.

Król E.C., Grabież polskich szkół wyższych w okresie okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczny” 1979, t. 70, nr 3, s. 475–497.

Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1966, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967.

Kuntze E., Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej pod okupacją niemiecką od 1 września 1939 do 18 stycznia 1945, przypisy oprac. J. Baumgart, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1975, R. 25, nr 1–2, 5–57.

Lisowski Z., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927–1947, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1947.

Łuczak A., Instytucje i urzędy III Rzeszy dokonujące grabieży dóbr kultury na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1945, w: Szkoła letnia historii najnowszej 2007. Referaty, red. M. Bielak, Ł. Kamiński, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2008, s. 13–22.

Łuczak A., Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2011.

Łuczak M., Wykaz strat wojennych z lat 1939–1945 w Bibliotece Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1978, t. 14, s. 181–194.

Marciniak R., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uzupełnienia i aktualizacja E. Stelmaszczyk, w: A. Pihan-Kijasowa, R. Marciniak, D. Gucia, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1857–2011. Zarys dziejów, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2011, s. 45–69.

Marciniak R., Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ich myśl i dzieło, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2007.

Nowicki R., Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006.

Piejko R., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939–1945. Przyczynek do historii, „Biblioteka” 2007, nr 11 (20), s. 175–182.

Pietrowicz J., Aniela Koehlerówna 1882–1969, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000, red. F. Łozowski, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2001, s. 78–81.

Postępska M., Otwarcie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Bibliotekarz” 1948, t. 15, nr 1–2, s. 18–19.

Raport o stratach wojennych Poznania 1939–1945, red. A. Sakson, A. Skrzetuski, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania 2008.

Rutowska M., Straty osobowe i materialne kultury w Wielkopolsce w latach II wojny światowej, Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984.

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 13, 1945 i 1946, red. M. Wojciechowska, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1947.

Świderski B., Koehlerówna Aniela, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, s. 426–427.

Tadeusiewicz H., Baumgart Jan, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, red. H. Tadeusiewicz, z udziałem B. Karkowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2000, s. 18–19.

Tyszkowska J., Jan Baumgart (1904–1989), „Przegląd Biblioteczny” 1990, t. 58, z. 1–2, s. 124–126.

Wieland H., Jan Baumgart, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000, red. F. Łozowski, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2001, s. 16–19.

Witkowski M., Aniela Koehlerówna – zasłużony bibliotekarz Towarzystwa, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1969, t. 82, nr 1, s. 355.

Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej, oprac. R. Marciniak, w: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1–1950), oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008.

Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej – uzupełnienie, oprac. J. Pietrowicz, w: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951–2325), oprac. J. Pietrowicz, Poznań: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2017.

Zwiercan M., Wzór „dobrej roboty” bibliotecznej – Jan Baumgart, w: W kręgu nauki i bibliotek, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1993 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych, t. 3), s. 9–19.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...