Historia książki w Czechach do roku 1800 online
PDF (English)

Słowa kluczowe

historia książki
baza danych źródeł bibliograficznych
rękopisy
encyklopedia książki w Czechach w wiekach średnich i we wczesnym okresie nowożytnym (Encyclopaedia of Books in the Czech Middle Ages and Early Modern Period)
mapa publikacji drukowanych w Czechach i na Morawach do roku 1800 (Map of Printed Production in Bohemia and Moravia up to 1800)
książki drukowane
humanistyka cyfrowa
dane cyfrowe

Jak cytować

Veselá, L., & Marek, J. (2021). Historia książki w Czechach do roku 1800 online. Biblioteka, (25 (34), 141–149. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.7

Liczba wyświetleń: 249


Liczba pobrań: 157

Abstrakt

Artykuł przedstawia portal Knihověda.cz, który oferuje podstawową infrastrukturę cyfrowej przestrzeni pracy potrzebną do poszukiwań zagadnień z zakresu historii książki w Czechach do roku 1800. Portal podzielony jest na trzy części: pierwsza obejmuje bazę danych składającą się z pięciu częściowych bibliograficznych baz danych. Interfejs pozwala dotrzeć do kompletnych danych o drukowanych bohemikach i rękopisach sprzed 1800 roku oraz współczesnej bibliografii do badań bohemistycznych nad historią książki. Drugą częścią portalu jest mapa druków Czech i Moraw do roku 1800, która pozwala dotrzeć do drukowanych edycji książek na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej od czasów średniowiecznych i wczesnego okresu historii nowożytnej, a dodatkowo umożliwia ich wizualizację według różnych dostępnych kryteriów. Trzecim elementem stworzonym w ramach projektu jest dostępna online encyklopedia książek powstałych na terenie Czech w średniowieczu i we wczesnym okresie czasów nowożytnych; zamieszczone tu hasła dotyczące historii książki mogą służyć celom edukacyjnym w szkołach średnich i wyższych. Opisana w artykule historia książki z okresu manieryzmu rudolfińskiego na ziemiach czeskich (1576–1612) uzupełnia informacje o portalu.

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.7
PDF (English)

Finansowanie

This is a contribution to the research project of the Library of CAS: RVO 67985971 and Charles University PROGRES Q09: History – Key to understanding the globalized world.

Bibliografia

Andrle J., Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii, “Česká literatura” 2012, 60, pp. 903–930.

Baďurová A., Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800, “Knihy a dějiny” 1997, 4/1, pp. 21–39.

Knihověda.cz: Portal dedicated to the Czech book history until 1800, https://www.knihoveda.cz [accessed: 24.05.2021].

Voit P., Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri 2006.