Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia portal Knihověda.cz, który oferuje podstawową infrastrukturę cyfrowej przestrzeni pracy potrzebną do poszukiwań zagadnień z zakresu historii książki w Czechach do roku 1800. Portal podzielony jest na trzy części: pierwsza obejmuje bazę danych składającą się z pięciu częściowych bibliograficznych baz danych. Interfejs pozwala dotrzeć do kompletnych danych o drukowanych bohemikach i rękopisach sprzed 1800 roku oraz współczesnej bibliografii do badań bohemistycznych nad historią książki. Drugą częścią portalu jest mapa druków Czech i Moraw do roku 1800, która pozwala dotrzeć do drukowanych edycji książek na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej od czasów średniowiecznych i wczesnego okresu historii nowożytnej, a dodatkowo umożliwia ich wizualizację według różnych dostępnych kryteriów. Trzecim elementem stworzonym w ramach projektu jest dostępna online encyklopedia książek powstałych na terenie Czech w średniowieczu i we wczesnym okresie czasów nowożytnych; zamieszczone tu hasła dotyczące historii książki mogą służyć celom edukacyjnym w szkołach średnich i wyższych. Opisana w artykule historia książki z okresu manieryzmu rudolfińskiego na ziemiach czeskich (1576–1612) uzupełnia informacje o portalu.

Słowa kluczowe

historia książki baza danych źródeł bibliograficznych rękopisy encyklopedia książki w Czechach w wiekach średnich i we wczesnym okresie nowożytnym (Encyclopaedia of Books in the Czech Middle Ages and Early Modern Period) mapa publikacji drukowanych w Czechach i na Morawach do roku 1800 (Map of Printed Production in Bohemia and Moravia up to 1800) książki drukowane humanistyka cyfrowa dane cyfrowe

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Lenka Veselá, Library of Czech Academy of Sciences

Lenka Veselá, dr, Library of the Czech Academy of Sciences, ORCID 0000-0002-2556-5214

Jindřich Marek, Charles University, Faculty of Arts

Jindřich Marek, dr hab., Charles University, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship, ORCID 0000-0002-9860-1503

Jak cytować
Veselá, L., & Marek, J. (2021). Historia książki w Czechach do roku 1800 online. Biblioteka, (25 (34), 141-149. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.7

Bibliografia

  1. Andrle J., Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii, “Česká literatura” 2012, 60, pp. 903–930.
  2. Baďurová A., Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800, “Knihy a dějiny” 1997, 4/1, pp. 21–39.
  3. Knihověda.cz: Portal dedicated to the Czech book history until 1800, https://www.knihoveda.cz [accessed: 24.05.2021].
  4. Voit P., Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri 2006.