Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że podczas potopu szwedzkiego w wieku XVII wojska szwedzkie wywiozły z Polski łupy wojenne obejmujące także liczne księgozbiory, w tym, w roku 1626, zbiory biblioteki kolegium jezuickiego w Braniewie. Artykuł omawia, w jaki sposób dokonano uporządkowania i organizacji zbiorów z Braniewa w pierwszym budynku biblioteki Uniwersytetu w Uppsali po ich przekazaniu przez króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa. W szczególności omówiono dzieła o treści teologicznej. Jak pokazuje autor, książki z Braniewa napisane przez autorów katolickich lub redagowane przez wydawców katolickich, o bardziej neutralnym charakterze, tj. książki dotyczące historii Kościoła, wydań Biblii czy konkordancji biblijnych, uznano ogólnie za bardziej przydatne na luterańskim uniwersytecie niż dzieła autorów katolickich zawierające np. komentarze do Biblii, kazania czy pisma dogmatyczne.

Słowa kluczowe

łupy wojenne historia bibliotek klasyfikacja i organizacja zbiorów kolegium jezuickie w Braniewie Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Peter Sjökvist, Uppsala Universitetsbibliotek

Peter Sjökvist, dr hab., Uppsala Universitet, Institutionen för lingvistik och filologi, Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva

Jak cytować
Sjökvist, P. (2020). Książki z Braniewa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w XVII wieku. Biblioteka, (24 (33), 101-116. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.4

Referencje

 1. Annerstedt C., Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702, Stockholm 1894.
 2. Documenting the Early Modern Book World. Inventories and Catalogues in Manuscript and Print, ed. M. Walsby, N. Constantinidou, Leiden 2013.
 3. Eenberg J., Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad..., Uppsala 1703–1704.
 4. Helander H., Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620–1720: Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas, Uppsala 2004.
 5. Malmström Å. Ur den juridiska fakultetens historia, in: Uppsala University 500 years: 11, Uppsala 1976.
 6. Sellberg E., Kyrkan och den tidigmoderna staten. En konflikt om Aristoteles, utbildning och makt, Stockholm 2010.
 7. Sjökvist P., Books from Poznań at the Uppsala University Library, “Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, vol. Polonika w zbiorach obcych, ed. J. Puchalski, A. Chamera-Nowak, D. Pietrzkiewicz, pp. 319–327.
 8. Sjökvist P., Polish Collections at Uppsala University Library: A History of Research, in: Książka dawna i jej właściciele, vol. 2, ed. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk--Cegła, Wrocław 2017, pp. 237–244.
 9. Sjökvist P., On the Order of the Books in the First Uppsala University Library Building, “Journal of Jesuit Studies” 2019, vol. 6, pp. 315–326.
 10. Sjökvist P., Litterära krigsbytens öden i Sverige (‘The Destiny of Literary Spoils of War in Sweden’), “Biblis” 89, 2020, pp. 20–26.
 11. Sjökvist P., Literary Spoils of War in Uppsala in Practice [forthcoming].
 12. Trypućko J., The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo Held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru KolegiumJezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, 3 vols., ed. M. Spandowski, S. Szyller, Uppsala–Warsaw 2007.
 13. Upsala universitets historia. Bihang I. Handlingar 1477–1654, ed. C. Annerstedt, Uppsala 1877.
 14. Walde O., Storhetstidens litterära krigsbyten, Uppsala 1916–1920.
 15. Unprinted sources
 16. Braniewo Jesuit College Library catalogue, Uppsala University Library, U 274.
 17. Johannes Bureus, register of Braniewo and Frombork books, U 272.
 18. Johannes Bureus, register of Braniewo and Frombork books, U 273.
 19. Jonas Columbus, manuscript at Linköping Diocese Library, W 28. Apograph at Uppsala University Library, R 383.
 20. Uppsala University Library catalogue, the Bibliotheca inferior, Uppsala University Library, Bibl. arkiv K2.
 21. Uppsala University Library catalogue, the Bibliotheca superior, Uppsala University Library, Bibl. arkiv K3.