„Polska Flota Napowietrzna” (1919–1921) – charakterystyka zawartości oraz formy edytorskiej czasopisma
PDF

Słowa kluczowe

„Polska Flota Napowietrzna”
wielkopolskie czasopismo lotnicze
wielkopolska prasa wojskowa
Wojska Wielkopolskie
dwudziestolecie międzywojenne
II Rzeczypospolita
historia prasy
1918-1939

Jak cytować

Jazdon, G. (2022). „Polska Flota Napowietrzna” (1919–1921) – charakterystyka zawartości oraz formy edytorskiej czasopisma. Biblioteka, (26 (35), 285–325. https://doi.org/10.14746/b.2022.26.10

Liczba wyświetleń: 143


Liczba pobrań: 106

Abstrakt

Mało znanym faktem związanym z powstaniem wielkopolskim jest istnienie trzech czasopism wydawanych przez agendy Wojsk Wielkopolskich. W niniejszym artykule możliwie szeroko została przedstawiona analiza lotniczego pisma „Polska Flota Napowietrzna”, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z jego szatą ilustracyjną i zastosowanymi rozwiązaniami graficznymi. Przed 1919 rokiem cała historia polskiego czasopiśmiennictwa poświęconego aeronautyce obejmuje jedynie warszawskiego „Lotnika i  Automobilistę” (1911–1914). Również lista wielkopolskich pism wojskowych w okresie walk o niepodległość nie jest zbyt rozbudowana, oprócz omawianego periodyku wydawane były jedynie: „Druh” (1918–1919), „Ku Chwale Ojczyzny” (1919–1920) i „Wiedza Techniczna” (1919–1920). „Polska Flota Napowietrzna” była wydawana od sierpnia 1919 do czerwca 1921 roku. Czasopismo było kierowane nie tylko do wojskowych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesności i wynalazczości. W artykule zostaną omówione: częstotliwość wydawania pisma, przemiany tytułu i podtytułu, cena, objętość, lokalizacja redakcji, drukarnie i miejsca dystrybucji. Następnie zostaną przedstawieni najważniejsi autorzy „Polskiej Floty Napowietrznej” oraz struktura i tematyka czasopisma. Całość zamyka analiza aspektów graficznych: papieru, podstawowej makiety pisma, używanych czcionek, okładek periodyku, zdjęć i ilustracji oraz ozdobników i szlaków drukarskich.

https://doi.org/10.14746/b.2022.26.10
PDF

Bibliografia

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej” 1920, nr 76, https://tinyurl.com/5rxbt59z [dostęp: 11.05.2022].

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej” 1920, nr 78, https://tinyurl.com/2d295vn5 [dostęp: 11.05.2022].

Monitor Polski 1931, nr 97, https://tinyurl.com/35xks28p [dostęp: 11.05.2022].

„Polska Flota Napowietrzna. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony sprawom lotnictwa, aeronautyki i automobilizmu. Organ Inspektoratu Wojsk Lotniczych” 1919–1920.

Rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, Poznań 1919.

Rozkazy Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań, Poznań 1919–1920.

„Tygodnik Urzędowy” 1919, nr 29, https://tinyurl.com/4zunzfaz [dostęp: 11.05.2022].

„Tygodnik Urzędowy” 1919, nr 34, https://tinyurl.com/2ypt3wyj [dostęp: 11.05.2022].

„Tygodnik Urzędowy” 1919, nr 37, https://tinyurl.com/mzjvujsk [dostęp: 11.05.2022].

„Tygodnik Urzędowy” 1919, nr 69, https://tinyurl.com/yaehyn52 [dostęp: 11.05.2022].

„Tygodnik Urzędowy” 1919, nr 71, https://tinyurl.com/mtz69er5 [dostęp: 11.05.2022].

Vorbrodt W., Strzelanie ćwiczebne artylerji przeciwlotniczej, https://tinyurl.com/djfazz7a [dostęp: 11.05.2022].

Zbiory NAC, https://audiovis.nac.gov.pl [dostęp: 11.05.2022].

Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego, Poznań: Wydawnictwo „Lotnik” 1930.

Cieślikowa A.J., Polska prasa lotnicza do 1939 r., „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2000, t. 3, z. 1, s. 61–85.

Dembski K., Wielkopolska w początkach II Rzeczpospolitej. Zagadnienia prawnoustrojowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1972.

Historia Zakładu Mechaniki i Technik Uzbrojenia, https://tinyurl.com/2k6xbwkr [dostęp: 11.05.2022].

Kamisińska D., Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku, t. 2: Związki nauki ze sztuką, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2018.

Karolczak W., Specyalny skład fotograficzny Bronisława i Zygmunta Śniegockich, „Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3, s. 83–92.

Konieczny J.R., Lotnik i Automobilista, „Skrzydlata Polska” 1981, nr 27, strony nienumerowane.

Kozak Z., Jan Jerzy Syrokomla-Syrokomski, Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://tinyurl.com/2fypy95v [dostęp: 11.05.2022].

Pytel J., Polska prasa wojskowa 1914–1921. Powstanie, rozwój i jej miejsce w życiu politycznym, Toruń: Adam Marszałek 2002.

Pytel J., Polska prasa wojskowa w latach 1918–1921. Stan, kierunek rozwoju i charakterystyczne cechy, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, t. 16, nr 1, s. 65–78.

Pytel J., „Wiarus” jako organ Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1 I – 11 XI 1918), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, t. 4, z. 1, s. 134–140.

Tschichold J., Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności, przeł. E. Borg, Łódź: Wydawnictwo Recto Verso 2011.

Zdzisław, Marjan, Franciszek Chełmicki, http://uminski.name/osoby/os10679.html [dostęp: 11.05.2022].

Zdzisław Marian Franciszek Chełmicki z Chełmicy h. Nałęcz, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.93400 [dostęp: 11.05.2022].