Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie
PDF

Słowa kluczowe

Maciej Drzewicki
Maciej z Przasnysza
superekslibris
ekslibris
drzeworyt
introligatorstwo
superexlibris

Jak cytować

Pokora, P. (2013). Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Biblioteka, (17(26), 37–51. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.2

Abstrakt

Tematem artykułu jest odnalezione w maju 2013 roku Pontificale Romanum (wyd. Wenecja 1520), które od czasów ostatniej wojny uważane było za zaginione. Egzemplarz ten, wydany w oficynie Lucantonia Giunty, był w XVI wieku własnością biskupa włocławskiego, później prymasa, Macieja Drzewickiego. Jego unikatowa oprawa introligatorska wykonana została na początku lat 20. XVI wieku w pracowni Mistrza Główek Anielskich (Macieja z Przasnysza) i ozdobiona superekslibrisem hierarchy. Na wewnętrznej stronie górnej okładziny wklejony jest jeden z trzech znanych egzemplarzy ekslibrisu Drzewickiego, który uznawany jest obecnie za najstarszy polski datowany ekslibris drzeworytniczy.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.2
PDF

Bibliografia

Chwalewik E., Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, Wrocław 1955.

Formanowicz J., Formanowicz Leon, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, t. 1, Warszawa–Łódź 1972.

Formanowicz M., Ksiądz Leon Formanowicz, Kanonik Katedry Prymasowskiej w Gnieźnie. Życie i praca (szkic biograficzny), s. 4–5 [online], [dostęp: 2.06.2013], dostępny w internecie: http://www.formanowicz.pl/biografie.html.

Jarzewicz J., Karłowska-Kamzowa A., Trelińska B., Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach artystycznych, Poznań 1998..

Karłowska-Kamzowa A., Spiżowa płyta nagrobna wojewody Andrzeja Szamotulskiego, w: J. Jarzewicz, A. Karłowska-Kamzowa, B. Trelińska, Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach artystycznych, Poznań 1998.

Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. 2, Poznań 1888.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. 4, Poznań 1883.

Kumaniecki K., O odnalezionej „Retoryce” Filipa Kallimacha, Warszawa 1948.

Mrozowski P., O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV–XV wieku, „Rocznik PTH NS” 1993, t. 1 (12).

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.

Piekarski K., Przyczynek do dziejów polskiego exlibrisu, Kraków 1924.

Pociecha W., Drugi egzemplarz exlibrisu Macieja Drzewickiego z 1516 r. Karta z dziejów humanizmu w Polsce, „Silva Rerum” 1927, t. 3.

Pociecha W., Drzewicki Maciej, w: Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków–Wrocław 1939–1946.

Rybus H., Działalność synodalna biskupa Macieja Drzewickiego w diecezji włocławskiej 1514–1531, „Studia Theologica Varsaviensia” 1969, t. 7, z. 1.

Rybus H., Prymas Maciej Drzewicki. Działalność kościelna w diecezji przemyskiej, Warszawa 1968.

Rybus H., Prymas Maciej Drzewicki. Zarys biografii 1476–1535, „Studia Theologica Varsaviensia” 1964, t. 2, z. 1–2.

Skiełczyński Z., O dwóch arcyrzadkich księgoznakach z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu, Łowicz 1993, wydanie drugie artykułu zamieszczonego w „Listach Bibliofilskich” z 1978 roku, s. 5–9, il. 2.

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI w., Warszawa 2001.

Wagner A., Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI w., „Biblioteka” 2012, nr 16 (25).